Анкетните проучвания са елемент на Вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав на Русенски университет "Ангел Кънчев" и позволяват да се получи обратна връзка за мнението за качеството на университетски дейности с оглед провеждане на превантивни и коригиращи действия и вземане на  управленски решения, базирани на факти.

Въпросните листи, по които се провежда анкетиране най-малко веднъж годишно, са общо 22 и проучват мнението на: студенти; кандидат-студенти; докторанти; завършили студенти (випускници на Русенския университет "Ангел Кънчев"); преподаватели; потребители на кадри.

Редът за проучване на студентското мнение и начинът на оповестяване на резултатите от него е регламентиран в процедура "Университетски анкети".

Проучване мнението на студенти и докторанти:


Проучване мнението на работодатели:

Проучване мнението на преподаватели:

Проучване мнението на кандидат-студенти: