​ Право на ползване на студентско общежитие през учебната година имат студенти, които нямат постоянно местожителство в град Русе.
​ ​Документи за настаняване могат да подават всички студенти, докторанти и специализанти в редовна форма на обучение, с изключение на студентите, обучаващи се извън местата, субсидирани от държавата. Тези студенти могат да бъдат настанявани в студентско общежитие при условие, че са останали свободни места.
 Русенският университет “Ангел Кънчев" разполага с 1910 легла в пет блока на студентските общежития.
За да се настани студент в общежитията се преминава през три административни процедури:

  • Подаване на документи
  • Участие в класиране
  • Настаняване
За всяка от трите процедури има начален и краен срок за провеждането им. Тези срокове се определят за всяка учебна година съгласно учебния план и се публикуват на сайта на университета и на информационните табла.

Класирането на кандидатите за настаняване в студентско общежитие се извършва от Комисия по социално-битовите въпроси (КСБВУ) със заповед на ректора.​​

Без класиране в студентските общежития се настаняват:

  • Семейства с дете, ненавършило пълнолетие, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през текущата учебна година.
  • Несемейни, както и разведени или овдовели студенти, ако сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие.
  • Студенти с неизвестен или починал родител.
  • Несемейни студенти, членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик
  • Студенти инвалиди със 70 на сто и повече намалена работоспособност и военноинвалиди.
  • Български граждани – редовни докторанти, ако се обучават на места, субсидирани от държавата.
  • Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, които учат в Република България на основание на междуправителствени спогодби или актове на Министерския съвет, когато в тях е предвидена възможност за ползването и на студентско общежитие.
Живеещите в студентско общежитие носят имуществена отговорност за пълния размер на причинените по тяхна вина щети на имуществото, което ползват лично или групово по стаи.

Подробна информация може да се получи от ПРАВИЛНИКA ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ​, 2022 г.  както и от  Пом. ректор - тел.082/888-452.