Възникнал като Педагогически факултет, разкрит на 7.VІ. 1994 г. от Академичния съвет на Висшето техническо училище „А. Кънчев" (сега – Русенски университет) и окончателно утвърден с официалното решение на Министерския съвет № 413 от 11.Х. с.г. с четири специалности: Начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика, Математика и информатика и Кинезитерапия, днес Факултетът за природни науки и образование е едно от основните учебни звена в Русенския университет. Факултетът има десет катедри и ръководство, начело с доц. д-р Светослав Билчев. Преподавателите по това време наброяват 198 души, от които 19 хабилитирани.

Във втората половина на последното десетилетие на ХХ век катедрите Физкултура и спорт и Кинезитерапия с едноименната специалност се обособяват в самостоятелно учебно звено с ранг на факултет.

С течение на времето започва разкриването на нови специалности: Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и чужд език, Български език и история, Mатематика и информатика, Информатика, Компютърни науки, Информатика и информационни технологии в бизнеса, а по-късно и Социална педагогика и Финансова математика. Легализирането на всички тях през годините става чрез периодичното им оценяване с най-високи оценки от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Понастоящем в учебния процес на факултета участват 62 преподаватели на щат, от които 26 хабилитирани и 16 Доктори. В обучението са привлечени и преподаватели от Филиала на РУ в Силистра, както и водещи научно-преподавателски кадри от университети в България и  чужбина.

През целия период на своето функциониране във факултета са обучавани студенти в следните бакалавърски специалности: Начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика, Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и чужд език, Математика и информатика, Информатика, Български език и история, Психология, Социална педагогика, Информатика и информационни технологии /сега Компютърни науки/, Информатика и информационни технологии в бизнеса, Финансова математика.

Магистърските специалности и програми през изтеклия период са следните: Кинезитерапия, Предучилищна и начална училищна педагогика, Етнология и лингводидактика, Проблеми на възпитателната работа в детската градина и началното училище, Психология на педагогическото въздействие, Културно-историческо наследство и екскурзоводство, Социално педагогическа  работа с деца и семейства, Психология на педагогическото взаимодействие, Проблеми на учебно възпитателната работа в детската градина и началното училище, Специална педагогика, Консултант по кариерно развитие, Мениджмънт в образованието, Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище, Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики, Информатика и информационни технологии, Приложение на информационните технологии в учебния процес, Информатика, Информатика и информационни технологии в образованието, Информационни и образователни технологии, Софтуерно инженерство, Информационни технологии в обучението по математика и информатика, Информационни технологии в издателската дейност, Математическо моделиране в инженерството

Във факултета се обучават и десетки докторанти в различни акредитирани докторски програми Теория на възпитанието и дидактика; Методика на обучението /по отрасли и видове науки/: математика, информатика и информационни технологии, физика; Информатика; Диференциални уравнения; Математическо моделиране и приложение на математиката; Български език; Общо и сравнително езикознание.

През изтеклите години факултетът се ръководи от декански ръководства, начело с доц. д-р Светослав Билчев, доц. д-р Руси Русев и проф. д-р Маргарита Теодосиева.

ФПНО има сътрудничество и изпълнява общи проекти по международната програма Сократес/Еразмус. Така например, в Португалия, Кипър, Словения, Унгария, Румъния, Англия, Белгия, Гърция, Италия, Полша, Естония, Турция и т.н. са били по един семестър на обучение над 50 студенти и докторанти, както и много преподаватели  са изнасяли лекции в различни европейски университети.

Очевидно връзките между преподаватели и студенти и деканско ръководство и студенти са добре поддържани. За това свидетелстват и ежегодните анкети, проведени между студентите по отношение организацията на учебния процес и административното обслужване на учащите се.

Тесните връзки между преподавателския колектив и студентите намира израз и в привличането на последните в научноизследователската работа. Така в Научните трудове на Русенския университет се появяват научни разработки, направени от преподавателите със студенти или бивши възпитаници. Студентите са включвани и в научните колективи, разработващи проекти към фонд Научни изследвания на Русенския университет.

През годините се развива и активна студентска художествено-творческа дейност. Отпечатани са поетични сборници със студентски творби, организират се конкурси за есета, живопис, графика, скулптура и художествени изпълнения – инструментално-певчески и рецитаторски. Традиционни са студентските куклени театрални постановки, които се изнасят пред децата от различни детски градини в Русе.

Значителни са и постиженията на студентите математици и информатици. На национални и международни олимпиади по математика, информатика и компютърна лингвистика много наши студенти заемат призови места. Много са и спортните им завоевания.

Грижата за утвърждаване на по-високо ниво на обучението и образованието съобразно целите на отделните специалности стимулира преподавателския колектив ежегодно да разработва и издава учебници и учебни пособия, научни доклади и съобщения, статии, студии и монографии.

Успоредно с учебния процес върви и научното развитие и израстване на преподавателските кадри във факултета. В изследвания десетгодишен период са защитени десетки докторантури. Не са малко и преподавателите, придобили научното звание „доцент" и „професор".

Научният колектив на ФПНО често е инициатор при организирането на различни научни форуми като: "Интеграцията Детска градина – начално училище", национална конференция с международно участие „Русе през вековете" (2 издания), Арнаудови четения, Кръгли маси: "Наука, образование, общество", "Оценяването в/на образованието", „Светлината на Възраждането", международни конференции "Творчеството и обучението на талантите" и NODDEA.

На тази основа се издават и периодични научни списания: Арнаудови четения, Алманах за историята на Русе и други. Ежегодно преподавателите участват в традиционната годишна научна конференция с международно участие, след което научните доклади се издават в „Научните трудове на Русенския университет". Преподавателите сътрудничат и участват в списването на научното списание „Известия на Съюза на учените в Русе".

Успехите на преподаватели и студенти във ФПНО се дължи не само на личните усилия на всеки един от тях, но и благодарение тесните контакти с различни фирми, училища и институции, обхванати от понятието „работодатели", контактите с които позволяват факултетът да сондира мнение за ефективността на учебни планове и програми, по които се обучават студентите, с оглед тяхната високополезна подготовка за практиката. Благодарение на това нашите студенти имат много добра реализация след завършването си и това е причината често да получаваме много добри отзиви за тяхната подготовка за практиката и живота