През 1981 г. във Висшето техническо училище „Ангел Кънчев” е създаден Център по математика със сектори:
  • Алгебра и геометрия,
  • Математичен анализ,
  • Числени методи и ​​статистика,
  • Информатика.
През 1994 г. Центърът по математика влиза в състава на създадения тогава Педагогически факултет, като секторите се преобразувани в катедри. През 2006 г. Педагогическият факултет е преобразуван във Факултет по природни науки и образование.
През 2012 г. с решение на Академичния съвет на Русенския университет, катедри “Алгебра и геометрия” и “Математичен анализ” са обединени в катедра “Математика”. Тя включва в състава си 19 преподавателя и един административен секретар като: 1 е професор, 8 са доценти, 6 са главни асистенти, 4 от които са доктори, 4 са асистенти. Към катедрата се обучават 6 докторанта.

Ръководители на катедра “Алгебра и геометрия” са били:
  • проф. Светослав Билчев,  1981 –1994 и 2004 – 2010;
  • доц. Петър Рашков, 1994 – 2004;
  • доц. Юрий Кандиларов, 2010 – 2012.

Ръководители на катедра “Математичен анализ” са били:
  • проф. Димитър Пантелеев, 1981 – 1996;
  • доц. Павел Павлов, 1996 – 2004;
  • проф. Степан Терзиян, 2004 – 2012.
Ръководител на обединената катедра “Математика” е проф. д.м.н. Степан Терзиян.