1.Образователна дейност

Образователната дейност на катедра “Математика” се осъществява чрез:
 • Подготовка на учебни планове и програми,
 • Рецензиране на учебни планове и програми,
 • Учебен процес,
 • Информационно и компютърно обслужване на учебния процес,
 • Дистанционно обучение,
 • Методически и изследоватеслски семинари,
 • Подготовка и издаване на учебни материали и учебници.

2. Научноизследователска дейност (НИД)

Научните изследвания в областта на обучението по математика и информатика са в следните направления:​
Математическо моделиране, Изчислителна математика, Диференциални уравнения, Числени методи за диференциални уравнения, Вариационни и топологични методи, Финансова математика, Изследване на операциите, Математичен анализ, Методика на обучението по математика, Структурна теория на пръстените, Алгебри с полиномиални тъждества, Компютърна алгебра, Геометрични трансформации, Работа с талантливи ученици и студенти.

Научната дейност се представя чрез публикуване на научни статии и доклади в международно известни реферирани издания, издаване на монографии и книги. НИД на преподавателите се финансира от проекти към вътрешен фонд научни изследвания (ФНИ) при Русенския университет, националния ФНИ и участие в международни проекти.

През периода 2007-2012 година членовете на катедра “Математика” са публикували общо 230 работи, от които 108 статии в реферирани списания, като 39 от тях са с импакт фактор, 101 доклада на конференции и годишници на университети и 23 учебници и монографии и студии. 

Г​одинаВ национални изданияВ международни изданияОбщ бройВ издания с импакт-фактор
200721183910
20081619354
20091820388
2010820289
20111317305
20122019393
Вси​​чко:9611320939

 

3. Управление на образователния процес

Управленската дейност на катедра “Математика” се изразява в:

- Организация и управление на катедрата;
- Вътрешни и външни одити на системата по качеството;
- Проследяване на реализацията на завършилите обучението студенти;
- Оценка на потребителите за подготовката на завършилите студенти.

4. Конкурентно способност на обучението в професионалното направление


Преподаватели от катедрата са участвали в 18 различни международни образователни и изследователски проекти.
В катедра “Математика” се провеждат семинари по Диференциални уравнения и математическо моделиране и Учебно-методичен семинар.
През 2011 г. се проведе научен семинар с гост-лектори от Института по биофизика и биомедицински изследвания към БАН. 
През 2010 г. и 2012 г. в Русенския университет се проведоха Международни конференции „Nonlinear Difference and Differential Equations and their Applications, NODDEA” с участници от България, Испания, Португалия, Италия, Румъния и Унгария.
 Учебни и научни форуми са проведени по инициатива на факултета и катедрата с организирането на:
 • Ежегодни студентски научни сесии;
 • Организиране и провеждане на Първото студентско състезание GeoGebra през 2012;
 • Организиране и провеждане на Първото студентско състезание по математическо ориентиране, май 2012 г.;
 • Научна конференция „Информационните технологии в образованието“, 2012 г.
Научните доклади от конференциите се публикуват в сборници и в сайта на университета, което позволява те да са достъпни както за научните среди, така и за бизнеса и широката общественост. Издават се сборници от всички провеждани в университета научни сесии и семинари и сборници с доклади на студенти, участвали с тях на научни семинари и сесии.
За разпространението на научноизследователските постижения от обществен, научен и приложен интерес се използват и други ефективни форми като:
 • изложби на разработки на отделни научни колективи;
 • постоянно действаща изложба на постери и експонати във фоайето на Ректората, отразяваща основните резултати от научноизследователския сектор (НИС);
 • виртуална изложба в сайта на НИС;
 • рекламни диплянки;
 • мултимедийни презентации и ежедневното им показване чрез мониторната информационна система, която обхваща целия университет;
 • информация в регионални и национални медии.