​Катедра “Математика” отговаря за обучението по математическите дисциплини за всички инженерни и икономически специалности в Русенския университет и специалност “Mатематика и информатика”, акредитирана през 2007 г. Тя наследява катедри “Алгебра и геометрия” и “Математичен анализ” от 2012 г. 

Катедрата отговаря за обучението по магистърските курсове:​

 • ​Информационни и образователни технологии от 2008 г.,
 • Информационни технологии в обучението по математика и информатика от 2010 г.,
 • Математическо моделиране в инженерството от 2011 г.

Акредитирани са и докторските програми:

 • Методика на обучението по математика,
 • Диференциални уравнения и
 • Математическо моделиране и приложения на математиката.

Катедреният състав наброява 19 преподавателя и един административен секретар, като 1 е професор, доктор на науките, 8 са доценти, 6 са главни асистенти, 4 от които са доктори, 4 са асистенти. Към катедрата се обучават 6 докторанта.

Мисията и целите на катедрата са висококачественото обучение на студенти и докторанти, работата с мотивирани и талантливи студенти, ефективните и международно признати  научни изследвания и международната интеграция.​

Научните изследвания на катедра “Математика” са в областите:​

 • Компютърна алгебра, Структурна теория на пръстените, Алгебри с полиномиални тъждества; 
 • Геометрични трансформации и компютърна графика;
 • Диференциални уравнения и техни приложения, Нелинеен анализ;
 • Математическо моделиране в икономиката и естествените науки;
 • ​Математическо образование, Обучение на талантливи ученици и студенти, Математически състезания;
 • Математическа и компютърна лингвистика;
 • Системи за разпознаване и радиолокация.
Преподаватели от катедрата са участвали в международни проекти, свързани с научна работа и обмен на преподаватели и студенти с университети от Австрия, Англия, Белгия, Гърция, Естония, Израел, Испания, Италия, Канада, Кипър, Полша, Португалия, Румъния, САЩ, Словакия, Унгария и др.
Членове на катедрата са взели участие в организацията на различни форуми като  Международната конференция “Числени методи и приложения”, Международната конференция и семинари NODDEA, състезания и олимпиади по математика и информатика. Студенти, ръководени от преподаватели на катедрата, са наградени с отличия и грамоти от олимпиади, състезания и научни сесии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Катедрата сътрудничи със сродни научни звена от Института по математика и информатика на БАН и катедри от български и чуждестранни университети.​​