​Процедура за кандидатстване на чуждестранни граждани от ЕС

В Русенски университет „Ангел Кънчев“ могат да кандидатстват всички граждани на държави-членки на ЕС и Европейското икономическо пространство за обучение при условията и по реда за прием на български граждани (с конкурс).

Правилата за приемане на студенти в Русенския университет за учебната 2024/2025 година се основават на приетата от Министерския съвет Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и Закона за висшето образование.

Условия за кандидатсване:

За Бакалавърски програми:

  1. Да имат завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висшите училища на страната, издала дипломата;
  2. Да имат балообразуващи оценки в дипломата за средно образование за съответните специалности. Когато в дипломата за средно образование по съответния предмет не е вписана оценка, която участва в образуването на състезателния бал, лицето представя документ за положен изпит по този учебен предмет в българско училище, определено от МОН;
  3. Да нямат заболявания, противопоказни за обучение и за упражняване на професията, за която се кандидатства.


За Магистърски програми: Справочник за магистърски програми на Русенски университет "Ангел Кънчев" за текущата учебната година година.

Необходими документи

Кандидат-студентите подават лично или чрез други лица документи за кандидатстване и класиране в сградата на Ректората или на Интернет страница за онлайн кандидатстване: https://online.uni-ruse.bg. Сроковете за текущата учебна година се публикуват в рубриката "Правила за приемане на студенти", както и в кандидатстудентския справочник за текущата учебна година.

Информация за необходимите документи за кандидатсване е публикувана в рубриката "Документи за кандидатстване".

*Завършилите небългарски училища представят Удостоверение от РУО (Регионално управление на образованието) по местоживеене или в гр. Русе за признато средно образование с преизчислени по шестобалната система оценки по отделните предмети.

Състезателни изпити и класиране

Специалностите, състезателните изпити и график за тяхното провеждане, програмите за изпитите, балообразуването, класиранията и сроковете за потвърждаване и записване се публикуват в рубриката "Прием на нови студенти" на началната страница на сайта, както и в кандидатстудентския справочник за текущата учебна година.

*По-подробна информация ще намерите в Справочника за кандидат-студенти на РУ "Ангел Кънчев" за текущата учебна година.