​​​​​

​ Специалности​​ОКС "Бакалавър"     ​ОКС "​Магистър"
​Редовна форма 
на обучение
​Задочна форма 
на обучение
​Редовна форма 
на обучение
​Задочна форма 
на обучение
Кинезитерапия​3110 €​3110 €​
Всички останали специалности с обучение на бълг. език​2500 €​1250 €​​2510 €​1255 €
​Всички останали специалности с обучение на чужд език
​3400 €​2000 €3400 ​€2000 €​
Обучение на български език по двустранни договори на Русенския университет с висши училища от други държави
1510 ​880 
​1510 
​880 
​Обучение на чужд език по двустранни договори на Русенския университет с висши училища от други държави
​1810 
910 
​1810 
910 
Европеистика и регионално сътрудничество на английски език в БРИЕ
​1810 
Европеистика и публична администрация на английски език в БРИЕ
1810 

 

​ ​ Специалности​                                           ​ ОНС "Доктор"
​​Eзиков курс
Редовна 
форма на 
обучение
​Редовна форма 
на обучение
Задочна форма 
на обучение
Кинезитерапия
​3600 €​
2500 €
​Всички останали специалности с обучение на бълг. език
​3010 €​1750 €2500 €
Всички останали специалности с обучение на чужд език
​3800 €
​2200 €
​3000 €
Обучение на български език по двустранни договори на Русенския университет с висши училища от други държави
​1510 €​880 €
1300 €
Обучение на чужд език по двустранни договори на Русенския университет с висши училища от други държави
1810 €1010 €1500 €

 

Забележки:
1. Чуждестранни студенти, приети за обучение съгласно чл. 4 ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. и чл. 3 на ПМС № 228/1997 г., заплащат такса съгласно Приложение 1, като освободени от такса са:
1.1. Чуждестранните студенти от Украйна, приети съгласно чл.4, ал.1 на ПМС № 103/1993 г.
1.2. Чуждестранните студенти от Молдова, приети съгласно чл.4, ал.1 на ПМС № 103/1993 г.
2. Чуждестранни студенти, обучаващи се срещу заплащане, които са с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат 50% от таксата, съгласно Приложение 9.
3. Граждани на държави-членки на ЕС и Европейското икономическо пространство, заплащат такси за обучение при условията и по реда, определени за българските граждани.
4. Чуждестранни кандидат-студенти, които ще се обучават срещу заплащане и владеещи в определена степен български език,  за един учебен час индивидуална консултация заплащат такса в размер на 10 евро.
5. Чуждестранни кандидат-студенти, които ще се обучават срещу заплащане и владеещи много добре български и  английски език, се явяват  на изпит като заплащат  такса в размер на 250 евро.
6. Чуждестранни специализанти със срок на обучение, по-малък от един семестър, заплащат такси, пропорционални на срока на обучение или хорариума на изучаваните дисциплини.
7. Таксите за обучение на чуждестранни студенти, докторанти и специализанти се заплащат в левовата равностойност на утвърдения размер на таксата в евро по курса, определен от Българска народна банка.


Таксите за обучение на студенти и докторанти за учебната 2024/2025 г. са утвърдени със Заповед на Ректора на Русенския университет № 602 от 23.03.2024 г на основание  Решение на Академичния съвет № 6.15 от 27.02.2024 г.. 

Таксите за обучение се утвърждават всяка година до 30 май от Министерския съвет на Република България. 

Адрес на Русенския университет

Русенски университет "Ангел Кънчев"
Дирекция "Чуждестранни студенти", 
ул. "Студентска" № 8
7017 Русе, Република България
Важно:
Срок за подаване на документи за студенти – 30 септември 2023 год. 
Срок за подаване на документи за докторанти – постоянен.
Срок за подаване на документи за специализанти – постоянен.
Срок за подаване на документи за изучаване на български език или английски език– 30 септември 2023 год.​

​​​