Катедра "Икономика" е неразделна структурна част на факултет Бизнес и мениджмънт в рамките на Русенски университет "А. Кънчев". Катедрата е основана през 1994 г.​​

​Мисията на катедра Икономика е да разпространява висши звания и да обучава на качествено равнище студенти в областта на общата теория на икономиката, маркетинга, международните икономически отношения, дисциплините свързани с агробизнеса и да извършва научно-изследователската дейност в тези области.

Катедра "Икономика" осъществява и методически ръководи обучението на студентите от професионалното направление 3.8. Икономика, образователно-квалификационни степени бакалавър, магистър и доктор. Съгласно решение на НАОА от 2020 г. акредитационната оценка на направлението е 9,23 по десетобалната система.

naoa2020-1-small.jpgnaoa2020-2-small.jpg

Катедра "Икономика" отговаря за обучението на специалностите:
  • Икономика - ОКС бакалавър;
  • Маркетинг - ОКС бакалавър;
  • Икономическо регулиране - ОКС магистър;
  • Финанси, счетоводство и одит в публичния сектор - ОКС магистър;
  • Финанси, счетоводство и одит в бизнеса - ОКС магистър;
  • Катедрата обучава докторанти по научна специалност "Политическа икономия" и "Икономика и управление".
Научните области, в които работи катедрата и обучава студенти обхващат: общата теория на икономиката; счетоводство; финанси; икономика на предприятиетом  маркетинг и др. Научно изследователската й дейност обхваща международни проекти и проекти към фонд научни изследвания на МОН. Преподавателският екип на катедра "Икономика" има международни контакти с университети от Испания, Италия,, Украйна и Румъния.

Своята мисия и задачи катедреният колектив изпълнява, като се придържа към непреходните общочовешки ценности, в съответствие с което на студентите се предлага: високо качество на обучение; либерален дух и атмосфера; уважение към личността и нейното мнение, плурализъм и чувство за принадлежност към колектива.

Списъчният състав на катедрата включва 2 професори, 6 доценти и 4 главни асистенти. От тях 10 са с научната степен  доктор и двама доктор на науките.

За осъществяването на учебната и научно-изследователската си дейност катедрата разполага със съвременна учебна база, компютърна и аудио-визуална техника, с над 2000 заглавия специализирана литература и учебни пособия, и около 20 периодични издания и база данни на физически носители – CD и други, както и on-line връзка с други библиотеки и институции в научното направление на катедрата и в областта на икономиката и маркетинга. Има изградени и оборудвани компютърни зали, осигуряващи съвременни бизнес приложения, програми за линейно и мрежово планиране, компютърно симулиране, мултимедия и други в областта на икономиката, маркетинга и агробизнеса.