Катедра "Икономика и международни отношения"
 е неразделна структурна част на факултет "Бизнес и мениджмънт" в рамките на Русенски университет "А. Кънчев" от 1994 г.. В катедрата са обособени две секции - "Икономика" и "Европеистика, международни отношения и сигурност", които отговарят за учебно-методичната и научната работа в съответните области

​Мисията на катедра "Икономика и международни отношения" е да разпространява висши звания и да обучава на качествено равнище студенти в областта на икономическите и политическите науки и да извършва научно-изследователската дейност в тези области.

Секция "Икономика" осъществява и методически ръководи обучението на студентите от професионалното направление 3.8. Икономика, образователно-квалификационни степени бакалавър, магистър и доктор. Съгласно решение на НАОА от 2020 г. акредитационната оценка на направлението е 9,23 по десетобалната система.

naoa2020-1-small.jpgnaoa2020-2-small.jpg

Тя отговаря за обучението в специалностите:
  • Икономика - ОКС бакалавър;
  • Маркетинг - ОКС бакалавър;
  • Финанси, счетоводство и одит в публичния сектор - ОКС магистър;
  • Финанси, счетоводство и одит в бизнеса - ОКС магистър;
  • Секцията обучава докторанти по научна специалност "Политическа икономия" и "Икономика и управление".

Секция "Европеистика, международни отношения и сигурност" осъществява и методически ръководи обучението на студентите от професионалното направление 3.3. Политически науки (степени бакалавър, магистър и доктор), 9.1 Национална сигурност (бакалавър) и 2.1. Филология (доктор). Направление 3.3. Политически науки е акредитирано от НАОА с оценка 9,20.

Тя отговаря за обучението в специалностите:
  • Европеистика и глобалистика - ОКС бакалавър;
  • Евроатлантическа и глобална сигурност - ОКС бакалавър;
  • Европеистика и публична администрация - ОКС магистър;
  • Международно сътрудничество и европейски проекти - ОКС магистър;
  • Секцията обучава докторанти по научна специалност "Организация и управление извън сферата на материалното производство (Външна политика и многостепенно управление в Европейския съюз)".

Научните области, в които работи катедрата и обучава студенти обхващат: общата теория на икономиката; счетоводство; финанси; икономика на предприятието,  маркетинг, политически науки, европеистика, международни отношения, трансгранична и глобална сигурност и др. Научно изследователската й дейност обхваща международни проекти и проекти към фонд научни изследвания на МОН. Преподавателският екип на катедра "Икономика" има международни контакти с университети от Германия, Румъния, Испания, Италия и Украйна. 

Своята мисия и задачи катедреният колектив изпълнява, като се придържа към непреходните общочовешки ценности, в съответствие с което на студентите се предлага: високо качество на обучение; либерален дух и атмосфера; уважение към личността и нейното мнение, плурализъм и чувство за принадлежност към колектива.

Списъчният състав на катедрата включва 2 професори, 5 доценти и 5 главни асистенти. От тях 10 са с научната степен  доктор и двама доктор на науките.

За осъществяването на учебната и научно-изследователската си дейност катедрата разполага със съвременна учебна база, компютърна и аудио-визуална техника, с над 2000 заглавия специализирана литература и учебни пособия, и около 20 периодични издания и база данни на физически носители – CD и други, както и on-line връзка с други библиотеки и институции в научното направление на катедрата и в областта на икономиката и маркетинга. Има изградени и оборудвани компютърни зали, осигуряващи съвременни бизнес приложения, програми за линейно и мрежово планиране, компютърно симулиране, мултимедия и други в областта на икономиката, маркетинга и агробизнеса.