Ръководител катедра: проф. дн Красимир Ениманев
E-mail: kenimanev@uni-ruse.bg
Телефон: +359 82 888 357
стая: 2Г.406

Административен секретар: д-р Ева Първанова
Телефон+359 82 888 357
стая: 2Г.406