Обучението на студентите в специалностите към катедра "Икономика и международни отношения" се извършва от висококвалифицирани преподаватели по нови учебни планове, съобразени с държавните изисквания и съответстващи на световните стандарти за обучение по тази специалност.

Студентите от катедра „Икономика и международни отношения" имат възможност активно да участват в научноизследователската дейност извършвана от катедрата и така да придобият допълнителни знания и умения в конкретни области. На разположение на студентите, обучаващи се в тези специалности, е цялата материално-техническа и информационна база, с която разполагат факултетът и университетът.

Професионално направление 3.8. Икономика е акредитирано с оценка 9,23 през 2020 г. за срок от 6 години.  Извършва се обучение на студенти в образователно квалификационните степени "бакалавър" и "магистър". Професионално направление 3.3. Политически науки е акредитирано с оценка 9,20. Извършва се обучение на студенти в образователно квалификационните степени "бакалавър" и магистър".

Специалност "Икономика" е в професионално направление 3.8. Икономика. Студентите получават солидна икономическа подготовка, знания и умения за: методологията, методиката и видовете маркетинг; организираните пазари; разработването на маркетинг стратегии и планове за развитие; използване на съвременни методи и техники за маркетинг проучвания и анализи, дейностите на международните стокови борси, осъществяването на международно фирмено сътрудничество, европейската икономическа интеграция, проблемите на международния маркетинг и други. Завършилите студенти придобиват професионална квалификация "икономист" и могат да работят във фирми от частния и държавния сектор, съветници, експерти и консултанти.

Специалност "Европеистика и глобалистика" от професионално направление 3.3. Политически науки е единствена по рода си в България бакалавърска програма, където студентите придобиват (1)познания за значими проблеми на съвременното общество и подходи за тяхното разрешаване; (2)квалификация за реализация на пазара на труда чрез знания, аналитични компетентности и умения за заетост в международна среда; (3) правоспособност по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, прилаган с международни партньори и в условия на многостепенно управление, т.е. координирано с институции на Европейския съюз (Вж.  https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/ 2136715858,чл.2.(1)).

Предмет на изучаване са политики, управлявани на глобално, европейско и национално/местно ниво, както и програми/проекти за тяхното реализиране. Академичен състав с международна експертиза мотивира студентите, като развива техните знания  и прилага интерактивни методи за анализ и синтез (1) по основополагащи за политическите науки теми, по география и история, микро- макро- и световна икономика, теории и практики на управлението, право, международно право, международни организации; (2) по въпроси на съвременния глобализационен процес като устойчиво развитие, околна среда и климатична промяна; демокрация, права на човека, сигурност, институции и политики на глобалното управление, външна политика на САЩ; (3) по европейска проблематика, свързана с европейската цивилизация и антропология, културното многообразие, европейската интеграция, институции на Европейския съюз, общи политики на ЕС; многостепенно управление в ЕС, външна политика на ЕС. 

Ценени от работодателите са и развиваните умения: (1) изследователски, (2) чуждоезикови – два избираеми езика измежду немски/френски/китайски/арабски, (3) за междукултурна комуникация; (4) за лидерство и работа в екип, (5) за PR и лобиране, вкл. в европейска и глобална среда, (7) за разработване и изпълнение на проекти, (8) обществени поръчки и използване на финансово-счетоводен софтуер. 
Студентите придобиват опит с експерти от практиката, участват в трансгранични семинари и в екскурзия до Брюксел/Страсбург със сесии в институции на Европейския съюз. Възползват се от европейско финансиране, за да учат или работят до два семестъра в чужбина по програма Еразъм. Част от абсолвентите надграждат наученото в магистратури (в BRIE: www.brie.uni-ruse.bg),  в български и чуждестранни университети (където имат предимство с придобита бакалавърска степен на английски и с Европейското дипломно приложение на същия език). Друга част  започват кариера в национални/транснационални организации от публичния, частния и неправителствения сектор. Онези, които предпочитат държавното управление, се насочват към конкретна длъжност- сътрудник по управление на европейски проекти и програми (Вж. Б4, Б5 и Б6 в Единен класификатор на длъжностите в администрацията: https://www.lex.bg/ laws/ldoc/2135482519)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ: Балът за класиране се формира от: 1) оценка по английски език от зрелостен изпит, или  оценка от положен изпит, или сертификат за ниво на владеене на езика; 2) оценка от дипломата по чужд език; 3) оценка от дипломата по български език или избираем предмет от обществените/хуманитарните науки. За задочната форма отпада изискването за изпит по английски. Допълнителна информация: 0888 411 953.

Специалност "Евроатлантическа и глобална сигурност" от направление 9.1 Национална сигурност е единствена по рода си в България бакалавърска програма, която подготвя ново поколение експерти по национална и международна сигурност с квалификация за: (1) изпълнение на решения с оглед на вътрешни и външни рискове за сигурността в/на Европейския съюз и държавите-членки; (2) координационна и комуникационна дейност относно установяване и поддържане на отношения с международни партньори при решаване на проблеми на сигурността, (3) прилагане на авангардни технологии за превантивна дейност, за противодействие на престъпността, за управление на конфликти, кризи и извънредни ситуации и  за преодоляване на последиците от тях. 
Студентите изучават местни/национални, европейски и глобални заплахи и проблеми на сигурността, транснационална корпоративна и организирана престъпност, тероризъм; кибератаки; нелегална миграция; рискови малцинства, екологични катастрофи, природни бедствия, бежански кризи и предоставяне на убежище,  хибридни и асиметрични заплахи и др. 
Друга група дисциплини са насочени към практики за управление на сигурността на гражданите на държавите-членки: пространството за свобода, сигурност и правосъдие на ЕС; политики за сигурност на европейските външни и вътрешни граници; национални и международни концепции и стратегии за сигурност и за отбрана; международни организации за сигурност и отбрана (НАТО, ОССЕ и др.); международно и европейско полицейско сътрудничество (вкл. Интерпол и Eвропол), национална и европейска гражданска защита и др. 
Трети образователен модул развива специфични умения: засилено изучаване на чужди езици (арабски, английски и др. избираеми), умения за комуникация, вкл. в конфликтна среда, за връзки с обществеността при кризи и извънредни ситуации, за координация с чуждестранни експерти, за събиране на данни и разследване, за общуване с граждани при извънредни ситуации, за работа в екип при съвместни операции, за използване на авангардни технологии, за боравене с оръжие, за оказване на доболнична помощ, за физическа и психическа издръжливост. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ:  Балът за класиране се формира от 1) оценка от държавен зрелостен изпит или оценка от положен кандидатстудентски изпит по един избран предмет:  икономическа география на България, или  история на България, или  български език, или чужд език.  2) оценка от дипломата по избран от кандидата предмет: икономическа география на България, или история на България, или  български език, или чужд език.   Допълнителна информация: 0888 411 953.