Професионално направление 3.8. Икономика е акредитирано с оценка 9,12 през 2013 г. за срок от 6 години.  Извършва се обучение на студенти в образователно квалификационните степени "БАКАЛАВЪР" и "МАГИСТЪР". Капацитетът за обучение по направлението за ОКС "Бакалавър" е 1 000 студенти (редовна и задочна форма на обучение), а за ОКС "Магистър" - 135 студенти (редовна и задочна форма на обучение).

Предлаганите за обучение учебни планове и програми са съобразени с европейските и световни стандарти.

Студентите от катедра „Икономика" имат възможност активно да участват в научноизследователската дейност извършвана от катедрата и така да придобият допълнителни знания и умения в конкретни области. На разположение на студентите, обучаващи се в тези специалности, е цялата материално-техническа и информационна база, с която разполагат факултетът и университетът.

Преподавателският екип на катедра "Икономика" има широки международни контакти с водещи университети от Германия, Бенелюкс, Великобритания и Армения. В катедрата работят известни и изтъкнати специалисти с международно признание в научното им направление.

Обучението на студентите по специалност „Маркетинг", "Икономика" и „Международни икономически отношения" се извършва от висококвалифицирани преподаватели по нови учебни планове, съобразени с държавните изисквания и съответстващи на световните стандарти за обучение по тази специалност.

Студентите получават солидна икономическа подготовка, знания и умения за: методологията, методиката и видовете маркетинг; организираните пазари; разработването на маркетинг стратегии и планове за развитие; използване на съвременни методи и техники за маркетинг проучвания и анализи, дейностите на международните стокови борси, осъществяването на международно фирмено сътрудничество, европейската икономическа интеграция, проблемите на МИО и международния маркетинг и други. Завършилите студенти придобиват професионална квалификация "икономист" и могат да работят във фирми от частния и държавния сектор, съветници, експерти и консултанти.