Обучението на студентите в специалностите към катедра "Икономика и международни отношения" се осъществява от висококвалифицирани преподаватели и специалисти от практиката.

Ние предлагаме специалности със съвременни учебни планове, съобразени с нуждите на студентите и бизнеса, както и с държавните изисквания на Националната агенция по акредитация към МОН. Прилагаме методи на обучение, вдъхновени от най-новите тенденции във висшето образование по света. Нашите ценности включват визия за бъдещето, в която възпитаниците ни са гъвкави и адаптивни, комуникативни, аналитични и умеещи да вземат правилните решения във всеки момент от своята кариера.

Студентите от катедра „Икономика и международни отношения" могат да участват в научноизследователска дейност наравно с техните преподаватели, като се учат как да изследват трудни казуси, да решават проблеми и да описват резултатите си в научни доклади.

На разположение на студентите е цялата материално-техническа и информационна база, с която разполага университетът. Най-популярни сред тях са компютърните лаборатории, библиотеката, учебната зала „Конфуций" за безплатно изучаване на китайски език, както и Канев Център, където редовно се провеждат важни за университета събития.

В образователно-квалификационна степен „бакалавър" катедрата осъществява и методически ръководи обучението по специалностите „Икономика" и „Европейско и международно сътрудничество".

Специалност "Икономика" (учебен план) е в професионално направление 3.8. Икономика. В тази специалност студентите получават солидна подготовка, придобиват знания и развиват умения в няколко водещи икономически области:

 • популярни теории и изследователски методи в икономиката;
 • финансов и счетоводен анализ;
 • изграждане на маркетингова стратегия за бизнеса;
 • маркетингови проучвания и анализи;
 • базови познания за европейско проектно финансиране;
 • развитие на комуникативни умения в бизнеса.

Завършилите студенти придобиват професионална квалификация "Икономист" и могат да работят във фирми от частния и държавния сектор, като съветници, експерти или консултанти.

Специалност „Европейско и международно сътрудничество" (учебен план) е в професионално направление 3.3. Политически науки. Тя е първата в България мултидисциплинарна бакалавърска програма, в която студентите придобиват знания и развиват умения в следните области:

 • международно сътрудничество в бизнеса, публичния и неправителствения сектор;
 • подготовка на европейски и други международни проекти за бизнеса, публичния и неправителствения сектор;
 • интернационализация (излизане на международни пазари) на микро, малки и средни предприятия;
 • работа в международен екип, меки умения и дигитална грамотност;
 • маркетингови умения в международна, мултикултурна и дигитална среда;
 • комуникационни умения в мултикултурна среда и бизнес английски (ниво C1 от Европейската езикова рамка).

Завършилите студенти придобиват професионална квалификация "Експерт по Европейски програми и международна дейност" и могат да работят в организации от частния, публичния и неправителствения сектор, или като съветници, експерти или консултанти.

В образователно-квалификационна степен „магистър" катедрата осъществява и методически ръководи обучението по специалностите „Финанси, счетоводство и одит в бизнеса" - задочна форма (учебен план за трисеместриално обучение след ОКС бакалавър "Икономика",  учебен план за четирисеместриално обучение след ОКС бакалавър в област на висшето образование "Социални, стопански и правни науки") ,  "Финанси, счетоводство и одит в публичния сектор" - задочна форма (учебен план за трисеместриално обучение след ОКС бакалавър "Икономика", учебен план за четирисеместриално обучение след ОКС бакалавър в област на висшето образование "Социални, стопански и правни науки") и "Европеистика и публична администрация /BRIE/"  - редовна форма (учебен план за четирисеместриално обучение).

Как можете да кандидатствате?

За кандидатстване по двете бакалавърски специалности, вижте страницата за прием в бакалавърски програми на Русенския университет и таблицата с балообразуването на нетехническите специалности. 

За кандидатстване по магистърските специалности, вижте страницата за прием в магистърски програми на Русенския университет.