Чл.9.(1) Максималният състезателен бал за всички магистърски програми, с изключение на магистърските програми Управление на здравните грижи и Промишлен дизайн (за притежаващите висше инженерно образование) и, е 12,00 и се образува като сума от:

  • средния успех от семестриалните изпити от дипломата за висше образование;
  • средния успех от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

(2) Кандидатите за обучение на собствена издръжка не се допускат до участие в конкурса, ако нямат бал по-висок от 7,00.

(3) Максималният състезателен бал за магистърска програма Промишлен дизайн (за притежаващите висше инженерно образование) е 24,00 и се образува като сума от:

  • средния успех от семестриалните изпити от дипломата за висше образование;
  • средния успех от държавните изпити или от защитата на дипломната работа;
  • оценката по рисуване от първия конкурсен изпит;
  • оценката от решаването на практическата задача от втория конкурсен изпит.

(4) Максималният състезателен бал за магистърска програма Управление на здравните грижи е 24,00 и се образува като сума от:

  • средния успех от семестриалните изпити от дипломата за висше образование;
  • средния успех от държавните изпити или от защитата на дипломната работа;
  • удвоена оценка от конкурсен изпит.

Чл.10. Класирането се извършва от компютърна програмна система по посочената в заявлението последователност на шифрите на заявените магистърски програми.

Чл.11.(1) Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените в заявлението на кандидата шифри на магистърските програми.

(2) При класирането се решава по кои от обявените магистърски програми ще започне обучение. В заповедта на ректора с резултатите от класирането се обявяват само програмите, в които броят на класираните кандидати е достигнал или превишава предварително обявената минимална численост.

(3) Резултатите от класиране се обявяват: първо класиране до 10.07.2023 г. и за второ класиране до 2.10.2023 г. за зимния семестър, и до 5.02.2024 г. за летния семестър.

Чл.12. Разпределянето на местата за обучение на държавна издръжка става само при класирането за първия поток с начало през зимния семестър и е окончателно.

Чл.13. Класиранията са единствени и окончателни. На всички кандидати, останали некласирани поради това, че сред техните желания не се е оказала действаща магистърска програма, се разрешава да се запишат (след положително резолирано от ректора заявление) на собствена издръжка в действащ курс, за който имат право да кандидатстват.

Чл.14. Ректорът може да разреши приемане на документи и записване на собствена из­дръжка в действащи курсове, когато обявената максимална численост не е надхвърлена и са на­лице важни причини за пропускане на сроковете за подаване на документи и участие в класира­нето. Заявления за получаване на такова разрешение се подават в сектор Прием нови студен­ти и се разглеждат от ректора след изразяване на становище от декана на съответния факултет.