Чл.1.(1) Правилата за приемане на студенти в магистърските програми на Русенския университет за учебната 2020/2021 година се основават на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и Закона за висшето образование.

(2) Правилата за приемане на студенти в магистърските програми на Русенския университет важат за български граждани, за лица с двойно гражданство (едното от които е бъл­гарско), както и за чуждестранни граждани, които живеят постоянно или временно в Република България.

(3) В зависимост от издръжката на обучението студентите могат да се обучават:

- на държавна издръжка, като преди записването за всеки семестър заплащат семест­риална такса за обучение, определена от Министерския съвет за съответната учебна година;

- срещу заплащане, като преди записването за всеки семестър заплащат семестриална такса за обучение, утвърдена от Академичния съвет.

Чл.2.(1) Магистърските програми се обявяват по професионални направления и по форма на обучение (редовна, задочна или дистанционна). При обявяването се фиксират:

            - общият брой на плановите места за прием и местата за обучение на държавна издръжка;

            - минималният брой на участниците, при който обучението в програмата може да започне;  - семестриалната такса за обучение срещу заплащане;

            - продължителността на обучението;

            - началото на обучението;

            - предварителната образователна подготовка, която кандидатите трябва да при­тежават.

(2) Разпределението на плановите места за обучение на държавна издръжка за магистърските програми към всяко професионално направление се утвърждава от Академичния съвет по предложение на основните звена. Тези места се заемат чрез класиране от кандидатите с най-висок бал.

Чл.3.(1) Приемането на студенти в магистърските програми на Русенския университет се извършва чрез конкурс по документи.

(2) Приемането на студенти в магистърската програма Промишлен дизайн (за притежаващите висше инженерно образование) се извършва чрез конкурсни изпити по рисуване и решаване на практическа задача.