1. Подаването на документи за кандидатстване в магистърските програми на БРИЕ се извършва в офисите на Центъра в градовете Русе и Гюргево. Класирането и обявяването на резултатите се извършва по отделен график.  

        2. Кандидати за магистърските програми, послужили си с измама при подготовката и представянето на документите за кандидатстване или при полагането на конкурсните изпити, се отстраняват от по-нататъшно участие в конкурса и класирането. При необходимост се уведомява Прокуратурата за търсене на наказателна отговорност.  

        3.  Завършилите в чуждестранни висши училища могат да кандидатстват за обявените магистърски програми след признаването на дипломите им, съгласно Процедурни правила на Русенския университет ”Ангел Кънчев” за признаване в съответствие с държавните изисквания на придобита в чужбина степен на висше образование или период на обучение. 

       4. Чуждестранните граждани от държавите, членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, се приемат и обучават в магистърските програми на Русенския университет при условията и реда, определени за българските граждани. Всички останали чуждестранни граждани се обучават на собствена издръжка, като преди записването за всеки семестър заплащат семестриална такса за обучение, определена с постановление на Министерския съвет за съответната учебна година. 

      5. Лицата с двойно гражданство (едното от които е българско) заплащат половината от размера на определената от Министерския съвет такса за чуждестранните граждани, ако са приети при условия и по ред, определени от Министерския съвет. Ако използват българското си гражданство и притежават диплома за висше образование, получена в българско висше училище, тези лица могат да участват в конкурса наравно с останалите български граждани. 

     6. При допуснати технически грешки ректорът може със специална заповед да възстанови правата на засегнатите несправедливо кандидати. Заявления и жалби по кандидатстудентски въпроси се подават в сектор Прием нови студенти до 4 октомври 2019 г. След тези дати заявления и жалби не се приемат.