Чл.15.(1) Срокът за записване е до 16,00 часа на:

  - 19 юли 2019 г. за първо класиране за всички магистърски програми за зимен семестър на учебната 2019/2020 г. на Русенския университет;

  - 4 октомври 2019 г. за второ класиране за всички магистърски програми за зимен семестър на учебната 2019/2020 г. на Русенския университет;

  - 14 февруари 2020 г. за магистърските програми за летния семестър на учебната 2019/2020 г.

(2) След записването си всички новоприети в магистърските програми придобиват права на студенти. При записването се представят следните документи:

          1. диплома за завършено висше образование (оригинал);

          2. лична карта, която след проверка се връща на студента;

          3. квитанция за платена семестриална такса (заплащането й става преди записването на студентите, по входящ номер);

          4. четири снимки с формат 3,5х4,5 см;

          5. медицинско удостоверение от личния лекар (за педагогическите специалности и специалностите с медицинска насоченост);

          6. студентска книжка, лична карта, именник, уверение, картон за студентското положение и заявление-декларация за записване (получават се от факултетната канцелария).

(3) Преди записването си студентите внасят таксата за обучение за първия семестър и при записването представят съответната квитанция.

(4) При записването си студентите са длъжни да се запознаят с Графика на учебния процес за магистърската програма, в която са приети.

Чл.16. Всеки студент от магистърските програми на Русенския университет може да се откаже от правото си на обучение и да изтегли документите си по всяко време. Внесена такса за обучение не се връща.