Чл.15.(1) Срокът за записване е до 16,00 часа на:

            - 16 юли 2021 г. за първо класиране за всички магистърски програми за зимен семестър на учебната 2021/2022 г. на Русенския университет;

            - 8 октомври 2021 г. за второ класиране за всички магистърски програми за зимен семестър на учебната 2021/2022 г. на Русенския университет;

- 11 февруари 2022 г. за магистърските програми за летния семестър на учебната 2021/2022 г.

- 12 септември 2021г. за магистърска програма Управление на здравните грижи.

(2) След записването си всички новоприети в магистърските програми придобиват права на студенти. При записването се представят следните документи:

         1. диплома за завършено висше образование (оригинал);

         2. лична карта, която след проверка се връща на студента;

         3. квитанция за платена семестриална такса (заплащането й става преди записването на студентите, по входящ номер);

         4. четири снимки с формат 3,5х4,5 см;

         5. медицинско удостоверение от личния лекар (за педагогическите специалности и специалностите с медицинска насоченост);

         6. студентска книжка, лична карта, именник, уверение, картон за студентското положение и заявление-декларация за записване (получават се от факултетната канцелария).

(3) Преди записването си студентите внасят таксата за обучение за първия семестър и при записването представят съответната квитанция.

(4) При записването си студентите са длъжни да се запознаят с Графика на учебния процес за магистърската програма, в която са приети.

Чл.16. Всеки студент от магистърските програми на Русенския университет може да се откаже от правото си на обучение и да изтегли документите си по всяко време. Внесена такса за обучение не се връща.