​ на студенти в магистърски програми на Русенския университет през учебната 2018/2019 година

Правилата за приемане на студенти в Русенския университет за учеб­ната 2018/2019 година се основават на приетата от Министерския съвет Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и Закона за висшето образование.