​ на студенти в магистърски програми на Русенския университет през учебната 2022/2023 година

Правилата за приемане на студенти в Русенския университет за учеб­ната 2022/2023 година се основават на приетата от Министерския съвет Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и Закона за висшето образование.