​ на студенти в магистърски програми на Русенския университет през учебната 2017/2018 година

Правилата за приемане на студенти в Русенския университет за учеб­ната 2017/2018 година се основават на приетата от Министерския съвет Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и Закона за висшето образование.