Факултет ​Обществено здраве и здравни грижи


Декан: проф. д.н. Никола Емилов Събев
Служебен e-mail: nsabev@uni-ruse.bg
Служебен телелефон: +359 82 888 410

Офис: 1.325


Заместник-декан по учебната работа, качество на образованието и акредитация: доц. д-р Даниела Константинова Драганова
Служебен e-mail: ddraganova@uni-ruse.bg

Служебен телелефон: +359 82 888 410

Офис: 1.325


Заместник-декан по научното и кадрово развитие: доц. д-р Петя Парашкевова

Служебен e-mail: pparashkevova@uni-ruse.bg

Служебен телелефон: +359 82 888 410

Офис : 1.325


Ръководител катедра Обществено здраве:  доц. д-р Ирина Караганова

Служебен e-mail: ikaraganova@uni-ruse.bg
Служебен телефон: +359 82 888 410

Офис: Корпус KT


Ръководител катедра Здравни грижи:  доц. д-р Деспина Проданова Георгиева

Служебен e-mail:  dpgeorgieva@uni-ruse.bg
Служебен телефон: +359 82 888 421
Офис:  2.103


Ръководител катедра Медицински и  клинично-диагностични дейности: доц. д-р Кристина Петрова Захариева
Служебен е-mail: kzaharieva@uni-ruse.bg
Служебен телелефон: +359 88 519 3003

Офис: 1.418


Факултетна канцелария: Фахрие Мехмедова
Email: fmehmedova@uni-ruse.bg
Служебен телефон:  +359 82 888 408

Офис: 1.342.1