Прилагане на метод на „сухо къпане"

На 05.06.2019г. в Русенски университет „Ангел Кънчев"  ФОЗЗГ, Катедра Здравни грижи се проведе семинар на тема: Прилагане метода на „сухо къпане" при пациенти, нуждаещи се от компенсиращи грижи.

Практическият семинар е част от дейностите по проект „Разработване и изследване на цялостна концепция за промяна на традиционните с алтернативни методи и средства за хигиена на пациенти, които не са в състояние да се обслужват сами"  по ФНИ към Русенски университет  с ръководител Доц. Деспина Георгиева дп. Партньори по проекта са УМБАЛ "Канев" АД.

Методът на „сухо къпане" или „къпане без вода" е утвърден и се прилага в европейските болници и домовете за стари хора от 1990. Предимства пред традиционното къпане с вода и сапун в болнична обстановка са много. Редица изследвания доказват значително намаляване на времето за хигиенни грижи, подобрена хигиена и състояние на кожата, намаляване на ИСМО, намаляване на микробното число на м.о. върху кожата, финансова ефективност, повишен комфорт и удовлетвореност на пациентите. Този метод се предпочита от медицинските сестри и пациентите.

Семинарът се проведе със сътрудничеството на Левзар Юсеин-търговски директор на Натурум ЕООД и Анелия Тицова – регионален мениджър за североизточна България. Продуктите както и демонстрацията за използването им бяха представени от  Tunde Bagi  и Реter Tuider от Унгария. Този тип грижа е утвърден в Унгария и в екипа на Tunde Bagi  има 1800 практикуващи медицински сестри.

  

Предвидената експериментална дейност по проекта, включваща прилагане на метода върху 120 зависещи от компенсиращи пациента  ще се осъществи с продуктите на ТENA от серията „сухо къпане". TENA е марка на Essity, водеща световна компания за хигиена и здраве, която предлага продукти за лична хигиена и продукти за еднократна употреба в около 100 страни.

На семинара присъстваха над 160 участници: практикуващи медицински сестри и акушерки от УМБАЛ „Канев" АД, УМБАЛ"МЕДИКА", СБАЛПВЗ"Д-р Димитър Граматиков", студенти от специалности „Медицинска сестра" и "Акушерка", както и преподаватели.Студентска научна сесия 2019 година

 

Русенският университет има изградена стратегия за развиване на партньорство с бизнес средите за високо качество на обучение. Качеството и практическата полезност на обучението са в пряка връзка с активността на работодателите при разработване на учебната документация, при провеждане на учебния процес и при развитието на лабораторна и клинична база за професионално направление Здравни грижи. Провеждани са семинари, тренинги, дискусии, работа на терен, курсове за сътрудничество с персонала на клиничните бази с цел повишаване качеството на клиничното практическо обучение за формиране на високо ниво на професионална компетентност у бъдещите акушерки и медицински сестри. 

Специфична, но съществена особеност при обучението на медицинските специалисти е, че то се осъществява не само в университетските аудитории и лаборатории, но и в клиничните бази. Изнасянето на учебния процес в болниците и други социални и лечебни заведения дава възможност на студентите да интегрират научената теория в аудиториите и я прилагат за решаването на конкретни проблеми, развитие на манипулативни умения, на междуличностни умения за контакт с пациентите, семейството им и членовете на медицинския екип.

Клиничното образование, организирано като практически упражнения по клиничните дисциплини и учебно-клинични практики е предизвикателство, както за студентите от регулираните професии (медицински сестри, акушерки), така и за техните преподаватели от Университета и от клиничните бази.

Изнасяне на част от практическите упражнения по клинични и специални учебни дисциплини на територията на Клиничните бази с цел използване на тяхната съвременна болнична база дава възможност за демонстриране на подходящи клинични случаи, работа с модерна медицинска апаратура. Наличието на добре работещи клинични бази в страната улеснява организирането и провеждането на практическото обучение на студентите. Русенският университет поддържа и актуализира договорни отношения с клиничните бази.

Добра практика са изнесени занятия по задължителни учебни дисциплини и практически занятия в модерни клинични бази извън територията на Русе и областта, каквато е   Специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „д-р Щерев" в София. Тази практика е въведена от 2013г. и се ползва с изключителен интерес от студентите. Занятията се провеждат по теми от учебните програми и са от хорариума на дисциплините. Това не натоварва допълнително студентите, а е ресурс за тяхната творческа активност. ​На 23 май 2014 г. се проведе  Научна сесия за студенти и докторанти. Участие взеха 36 студента от Русенски университет и 2 студенти от Медицински университет гр. Плевен с общо 54 доклада.​