Специалност Акушерка

Специалността "Акушерка" е регулирана професия от професионално направление "Здравни грижи". Дипломата дава право да се упражнява професията "Акушерка".

Обучението по специалността е редовна форма и се провежда по учебни планове и програми,  отговарящи  на националните и европейски стандарти.  Курсът на обучение включва изучаване на медико-биологични, хуманитарни, клинични дисциплини, общи и специални сестрински и акушерски грижи. Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини под формата на лекции, семинари, практически упражнения и самостоятелна работа. Практическата подготовка се провежда в лечебни заведения, получили положителна акредитационна оценка и се реализира чрез клинична практика и преддипломен стаж.

Нивото на професионалната квалификация отговаря на съвременните постижения на медицинската наука и практика. Професията на Акушерката изисква динамичност, сигурност и възможности за работа при условия на емоционално натоварване и интелектуално напрежение. Студентите по специалността "Акушерка" усвояват необходимите теоретични знания и придобиват така нужните практически умения, и компетентности, за да могат да оказват акушерска помощ, както на нивото на отделни лица и семействата им, така и на групово ниво. Професионалната подготовка позволява на акушерката, независимо и като поема изцяло и в необходимата степен отговорност, освен при патологични случаи, да следи пренаталната фаза и да осигури пренатални грижи, раждането и последващите манипулации, постнаталните грижи и да реанимира новородено до появата на лекар. В хода на обучението си студентите по специалността" Акушерка"  придобиват не само висока професионална квалификация и обща култура, но и така необходимите морално-етични качества за практикуване на професията.

Хармонизирането на подготовката на Акушерките с Директива 2005/36/ЕО и Директива 2013/55/ЕС, относно признаването на професионалните квалификации е предпоставка за бъдеща конвертабилност на дипломите.

Завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър" по специалност от регулирани професии Акушерка имат възможност за продължаващо обучение в образователно-квалификационната степен „магистър", образователна и научна степен "доктор", както и придобиване на специалност.


Специалност Медицинска сестра

Специалността "Медицинска сестра" е регулирана професия от професионално направление "Здравни грижи". Дипломата дава право да се упражнява професията "медицинска сестра".

Обучението по специалността е редовна форма и се провежда по учебни планове и програми,  отговарящи  на националните и европейски стандарти.  Курсът на обучение включва изучаване на медико-биологични, хуманитарни, клинични дисциплини, общи и специални сестрински грижи. Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини под формата на лекции, семинари, практически упражнения и самостоятелна работа. Практическата подготовка се провежда в лечебни заведения, получили положителна акредитационна оценка и се реализира чрез клинична практика и преддипломен стаж.

Нивото на професионалната квалификация отговаря на съвременните постижения на медицинската наука и практика. Професията на медицинската сестра изисква динамичност, сигурност и възможности за работа при условия на емоционално натоварване и интелектуално напрежение. Сестринството е насочено в подпомагането на човека, семейството или общността в достигането или поддържането на оптимално здраве и живот. Фокус на сестринството е холистичната грижа за човека, включваща здравна промоция, поддържане, лечение и възстановяване, подкрепа и терминални грижи за отделни личности от различни възрастови групи.

Завършилите специалността имат широки възможности за професионална реализация в  лечебни заведения за извънболнична помощ; специализирани или многопрофилни лечебни заведения за болнична помощ: болници за активно лечение, болници за долекуване и продължително лечение, болници за продължително лечение и рехабилитация; центрове за спешна медицинска помощ; центрове за психично здраве; центрове за кожно-венерически заболявания; комплексни онкологични центрове; медицински, медико-дентални и диагностично-консултативни центрове; домове за медико-социални грижи и хосписи; училищно здравеопазване; служби по трудова дисциплина и др.

Хармонизирането на подготовката на медицинските сестри с Директива 2005/36/ЕО и Директива 2013/55/ЕС, относно признаването на професионалните квалификации е предпоставка за бъдеща конвертабилност на дипломите.

Дипломата дава възможност за продължаващо обучение - придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър", образователна и научна степен "доктор", както и придобиване на специалност.