РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

ФАКУЛТЕТ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

Приета на АС  

от 28.06.2016

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА"

СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР"

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

 

І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА

Специалността "Медицинска сестра" е  регулирана професия от професионално направление "Здравни грижи". Висше образование по специалността "Медицинска сестра" за образователно-квалификационна степен "бакалавър" се придобива във факултети и/или филиали на висши училища, получили акредитация по реда на Закона за висшето образование. Практическата подготовка се провежда и в лечебни заведения, получили положителна акредитационна оценка за обучение на студенти по чл. 90, ал. 1, т. 2 от Закона за лечебните заведения. Дипломата  дава право да се упражнява професията "медицинска сестра".

Висшето си образование Медицинската сестра придобива след успешно завършване на акредитирано висше училище на територията на Република България или ЕС /обучението в България съответства на Наредба за ЕДИ/ПМС 248/22.11.2005г., Постановление № 257/01.11.2010 г., Постановление № 86/15 април 2016 г. Наредба № 1/08.02.2011 г. и Директива 2005/36/ЕО и Директива 2013/55/ЕС  на Европейския съюз, а за другите страни членки на ЕС то е съобразено с местното законодателство и с Директива 2005/36/ЕО/ и Директива 2013/55/ЕС .

Нивото на професионалната квалификация отговаря на съвременните постижения на медицинската наука и практика. Професията на медицинската сестра изисква динамичност, сигурност и възможности за работа при условия на емоционално натоварване и интелектуално напрежение. Сестринството е фокусирано в подпомагането на човека, семейството или общността в достигането или поддържането на оптимално здраве и живот. Фокус на сестринството е холистичната грижа за човека, включваща здравна промоция, поддържане, лечение и възстановяване, подкрепа и терминални грижи за отделни личности от различни възрастови групи. Нивото на професионална квалификация на медицинската сестра отговаря на съвременните постижения на медицинската наука и практика.

Във Факултет  Обществено здраве и здравни грижи при Русенски университет „Ангел Кънчев" след  акредитация по реда на чл. 75, ал. 1 от Закона за висшето образование се обучават студенти по специалност „Медицинска сестра".

Обучението по специалността "Медицинска сестра" за образователно-квалификационна степен "бакалавър" в Русенски университет „Ангел Кънчев" е четири години, редовна форма на обучение и съобразено с:

 • НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА", "АКУШЕРКА" И "ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ" ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" (ЗАГЛ. ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 32 ОТ 2016 Г.)
 • Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2005 година за критериите, показателите и методика за акредитация на лечебните заведения от 19.01 2010 година по отношение на обучение на студенти и специализнати,
 • Наредба № 1 от 08.02.2011г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

ІІ. Теоретичната и практическа подготовка дава възможност медицинската сестра да усвои знания, умения и компетентности за:

 • цялостни знания по дисциплините, които са в основата на сестринските грижи, включително достатъчно добро познание за организма, психологическите функции и поведението на здравите и болните хора, както и знания за връзката между здравословното състояние на човека и неговата физическа и социална среда;
 • достатъчни познания за същността и етиката на професията и за общите принципи, отнасящи се до здравето и сестринските грижи;
 • подходящ клиничен практически опит;
 • способност за участие в практическото обучение на здравния персонал и опит в работата с този персонал;
 • опит в съвместната работа с други медицински специалисти;
 • компетентност за самостоятелно определяне на необходимите здравни грижи, като се използват актуалните теоретични и клинични познания, както и за планиране, организиране и полагане на здравни грижи при лечението на пациенти с цел усъвършенстване на професионалната практика;
 • компетентност за ефективна съвместна работа с останалите медицински специалисти, включително участие в практическото обучение на медицински специалисти;
 • компетентност за насърчаване на лица, семейства и групи от лица да водят здравословен начин на живот и да полагат грижи за себе си;
 • компетентност за самостоятелно предприемане на незабавни животоспасяващи мерки и за вземане на мерки в случай на криза и бедствие;
 • компетентност за самостоятелно предоставяне на съвети, указания и подкрепа на лица, нуждаещи се от здравни грижи, и на техните близки;
 • компетентност за независимо гарантиране на качество и за оценяване на здравните грижи;
 • компетентност за осъществяване на цялостна професионална комуникация и за сътрудничество с представители на други професии в системата на здравеопазването;
 • компетентност за анализиране на качеството на здравните грижи с цел усъвършенстване на личната професионална практика.

   

  Дейностите на медицинската сестра са насочени към предпазване, поддържане, възстановяване и подобряване здравето на лицата и независимостта на виталните им, физически и психически функции, като се съобразяват с личността на всеки един от тях и с техните психологически, икономически и културни особености.

  Цялостната подготовка от обучението осигурява възможност на медицинската сестра да:
 • познава общите и специални сестрински грижи за болния, сестринската медицинска техника в провеждането на лечебно-диагностичния процес;
 • наблюдава, измерва и регистрира основните жизнени показатели – дишане, пулс, температура, кръвно налягане, диуреза, зенични рефлекси, наблюдение на съзнанието;
 • познава основно анатомичните органи на човешкото тяло, тяхната физиология и патологични отклонения;
 • познава диетологията и принципите на лечебното  и рационалното хранене;
 • познава микробиологичната профилактика;
 • познава причинителите на инфекциозните заболявания, пътища на разпространение и борба с тях, имунопрофилактика;
 • познава действието на лекарствените вещества по групи – терапевтична и токсична доза, тяхното приложение и дозировка;
 • ползва латински език в медицинската практика;
 • познава етиологията, патогенезата, клиниката, лечението и профилактиката на отделните заболявания на вътрешните органи;
 • познава хирургичните заболявания, поведението на медицинската сестра при усложнения и спешни състояния – профилактични мерки, поведение, реакция, действия. Оказва необходимата долекарска помощ;
 • познава реанимационните и анестезиологичните проблеми и интензивната терапия;
 • познава акушеро-гинекологичните, кожно-венерологичните, офталмологичните, отоларингологичните заболявания;
 • познава особеностите на нервните и психичните заболявания;
 • познава основите на медицинската генетика;
 • познава основите на физиотерапията и физиотерапевтичните процедури;
 • участва в клиничното наблюдение на пациенти, в прилагането на терапията, в подготовката на различни видове изследвания;
 • познава особеностите на физическото, психическото развитие на децата и детските заболявания;
 • познава детската психология и детска педагогика. Организира работата в детски ясли, детски градини и училища. Организира здравна просвета на ученици и родители, учители и възпитатели;
 • владее всички фундаментални принципи, отнасящи се до личността на болния, всички етични проблеми, касаещи медицинското обслужване, съчетавайки познанията по медицинска психология, медицинска социология, медицинска етика и деонтология;
 • извършва дейности по промоция и превенция на социално значимите заболявания;
 • благоприятства укрепването, адаптирането и възвръщането на лицата в тяхното семейство и социална среда;
 • познава методите за промоция на здравето – общественото „групово" здраве, фактори, влияещи върху него, организация на здравеопазването и провеждането на профилактика;
 • познава действащото в РБ социално и здравно законодателство
 • познава организацията на водене на домашни грижи, диспансеризация, водене на отчетна и учетна документация, имунизации, ваксини. Организация на сестрински грижи в медико- социални заведения;
 • притежава компютърна грамотност;
 • познава основната медицинска апаратура - устройство, приложение, начин на действие, охрана на труда, грижи, съхранение и отговорност;
 • познава общата характеристика и мерките за предотвратяване на бедствените ситуации, на радиационните и аварийните увреждания;
 • познава основните хигиенни изисквания, свързани с бита, труда, храненето и влиянието на околната среда върху човека;
 • притежава умения да преценява и предотвратява страданието на лицата и спомага за тяхното облекчаване;
 • активно участва в събирането на информация с цел осъществяване на оценка на потребностите от здравни грижи, както тяхното планиране и реализиране;
 • притежава и непрекъснато развива комуникативните си способности;
 • полага  палиативни грижи за пациентите в терминален стадий за достоен завършек на живота им.

   

  А/ Професионални дейности, които медицинската сестра може да извършва самостоятелно:
   
 1. Предоставяне и събиране на здравна информация:
 • запознаване пациента със структурата, организацията и работния график на лечебното заведение;
 • запознаване с дейностите по промоция, профилактика, превенция, диагностика, лечение или рехабилитация;
 • запознаване с правата и задълженията на пациента;
 • информиране на пациента с цел получаване на информирано съгласие при извършване на изследвания и манипулации;
 • водене на медицинска документация;
 • изготвяне на необходими доклади и анализи;
 • проследяване и регистриране на лабораторни изследвания, манипулации и здравни грижи.

  2. Промоция на здравето превенция и профилактика на болестите:
 • промоция, профилактика и консултиране на лица със социално-значими заболявания;
 • извършване на профилактика в областта на хигиената, индивидуалното и общественото здраве;
 • превенция и профилактика на сескуално предавани инфекции, ХИВ и СПИН, токсикоманиите, алкохолизма, тютюнопушенето, насилието, трудовите и битовите злополуки;
 • разпознаване на белези на насилие или изоставяне и предприемане на действия за уведомяване на съответните компетентни власти;
 • оценка на здравни проблеми и съветване на лица с повишен здравен риск;
 • консултиране по въпросите на семейното планиране, сексуалното и репродуктивно здраве;
 • информиране при безплодие;
 • промоция на кърменето;
 • предоставяне на съвети за хигиена и хранене;
 • консултиране за отглеждане на новородено;
 • обучение на жените за самоизследване на млечни жлези.
   

  3. Медицински и здравни грижи и дейности:
 • подпомагане на дишането, храненето, отделянето, движението;
 • подпомагане при сън и почивка, обличане и събличане, избягване на опасности;
 • участие при поддържане на оптимална температура;
 • предоперативни и следоперативни грижи;
 • измерване, регистрация и оценяване на витални показатели;
 • разпознава индикациите на застрашаващи живота състояния и предприемане на своевременни действия;
 • съставяне на план за сестрински грижи;
 • изписване на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали;
 • организиране, провеждане и контрол на дейностите по дезинфекция и стерилизация.
   

  4. Ресоциализация, реадаптация и рехабилитация:
 • извършване на психо-социална рехабилитация на пациенти със социално-значими заболявания;
 • организиране и провеждане на общоукрепващи, мобилизационни и закалителни процедури;
 • ранна рехабилитация на хоспитализирани пациенти;
 • обучение в ползване на помощни средства за придвижване;
 • подпомагане укрепването, адаптирането и връщането на лицата в семейството и социалната им среда;

  5. Манипулации:
 • извършване на инжекции - подкожна, вътрекожна, мускулна и венозна;
 • осигуряване на продължителен венозен достъп;
 • извършване на венозна пункция и вземане на кръв;
 • извършване на венозна инфузия;
 • извършване на скарификационни тестове;
 • извършване на очистителна и лечебна клизма;
 • въвеждане, поддържане проходимостта и смяна на уретрален катетър при жена;
 • поддържане проходимостта на уретрален катетър при мъже;
 • извършване на септични и асептични превръзки;
 • извършване на влагалищна промивка;
 • извършване на тоалет на външни полови органи;
 • извършване на промивка на конюнктивален сак;
 • извършване на стомашна промивка;
 • извършване на ЕКГ;
 • инстилиране на лекарствени продукти през катетър (сонда), дренаж;
 • парентерално въвеждане на лекарствени продукти и инфузионни разтвори;
 • поставяне на интравагинални лекарствени продукти;
 • сваляне на конци и дренажи от оперативни рани;
 • отстраняване на шина.

  6. Оказване на спешни хуманитарни и други дейности:
 • участие в дейности при бедствени ситуации;
 • извършване на дейности за овладяване на хипо- и хипертермия;
 • извършване на временнна имобилизация на крайници и гръбначен стълб;
 • механична хемостаза и локално прилагане на хемостатични лекарствени продукти;
 • извършване на първична реанимация - непряк сърдечен масаж и изкуствена белодробна вентилация;
 • поддържане на жизнените функции при състояния, застрашаващи живота на пациента по време на транспортиране.

  7. Провеждане на обучение и изследвания в областта на здравните грижи:
 • участие в изследвания в областта на сестринските грижи;
 • изследвания в областта на епидемиологията, ергономията, хигиената и безопасността;
 • участие в обучението на лица в областта на хигиената, на индивидуалното и общественото здраве;
 • обучаване, профилактика и възпитание на пациента и близките му;
 • участие в практическото обучение на студенти и стажанти по специалностите по направление Здравни грижи.

  Б/ Професионални дейности, които медицинската сестра извършва по лекарско назначение:
 • асистиране на лекар при извършване на манипулации и интервенции;
 • подготвяне, извършване на преливане на кръв или други биологични продукти;
 • провеждане на назначено от лекар лечение;
 • извършване и назначение на проби за чувствителност;
 • наблюдение на поставени от лекар централни венозни катетри и имплантирани системи за съдов достъп;
 • разпределяне и даване на лекарствени продукти;
 • осъществяване на грижи за новородени в кувьооз;
 • наблюдение на хранителния режим на кърмаче;
 • осъществяване и наблюдение на специфични превръзки;
 • подготовка за и сваляне на конци, дренове и сонди;
 • обработване и наблюдение на рани, фистули и стоми;
 • полагане на грижи и наблюдение на пластика;
 • поставяне назо-гастрална сонда;
 • осъществяване на грижи и наблюдение на интубиран или трахеостомиран пациент, като първата смяна на канюлата се извършва от лекар.

  ІІІ. Медицинската сестра може да работи:

   Придобитият обем теоретични знания и практически умения и компетентности на медицинската сестра й позволява да работи в различни сектори и мрежа от заведения и институции в системата на здравеопазването като:
 • Лечебни заведения за извънболнична помощ;
 • Специализирани или многопрофилни лечебни заведения за болнична помощ: болници за активно лечение, болници за долекуване и продължително лечение, болници за рехабилитация и болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация;
 • Центрове за спешна медицинска помощ;
 • Центрове за психично здраве;
 • Центрове за кожно-венерически заболявания;
 • Комплексни онкологични центрове;
 • Тъканни банки;
 • Медицински, медико-дентални и диагностично-консултативни центрове;
 • Домове за медико-социални грижи и хосписи;
 • Структури за здравни и социални услуги в общността и в институции;
 • Диализни центрове;
 • Центрове за трансфузионна хематология;
 • Детски ясли и градини;
 • Кабинети в училища и други учебни заведения;
 • Служби по трудова медицина;
 • Служби за опазване на общественото здраве;
 • Здравно-осигурителни фондове и организации;
 • Научно-изследователски центрове и медицински изследователски институци;
 • Медицински висши учебни заведения и Факултети по Обществено здраве и здравни грижи към други университети в страната;
 • Държавни, ведомствени институции;

  Хармонизирането на подготовката на медицинските сестри с Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 07.09.2005 г. относно признаването на професионалните квалификации е предпоставка за бъдеща конвертабилност на дипломите.

  Дипломата дава също възможност за продължаващо обучение на медицинската сестра с цел:
 • придобиване на специалности съгласно НАРЕДБА № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 7 от 27.01.2015 г
 • образователно-квалификационната степен „магистър" по специалността „Управление на здравните грижи";
 • придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър" по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт" и специалността "Клинични социални дейности";
 • получаване на друга квалификация в други висши училища в България;
 • придобиване на Образователна и научна степен "доктор" -„Управление на здравните грижи".