РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

ФАКУЛТЕТ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ"

Приета на АС 

от    28.06.2016

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА „АКУШЕРКА"

СПЕЦИАЛНОСТ АКУШЕРКА

ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР"

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ АКУШЕРКА

 

          І. Обща характеристика на професията „Акушерка"

Специалността "Акушерка" е  регулирана професия от професионално направление "Здравни грижи". Висше образование по специалността " Акушерка " за образователно-квалификационна степен "бакалавър" се придобива във факултети и/или филиали на висши училища, получили акредитация по реда на Закона за висшето образование. Практическата подготовка се провежда и в лечебни заведения, получили положителна акредитационна оценка за обучение на студенти по чл. 90, ал. 1, т. 2 от Закона за лечебните заведения. Дипломата  дава право да се упражнява професията " Акушерка".

Акушерката в Република България е лице с образователно–квалификационна степен „бакалавър" по здравни грижи и с професионална квалификация „Акушерка". Висшето си образование Акушерката придобива след успешно завършване на акредитирано висше училище на територията на Република България или ЕС /обучението в България съответства на Наредба за ЕДИ/ПМС 248/22.11.2005г., Постановление №257/01.11.2010г., Постановление №86/15 април 2016г. Наредба №1/08.02.2011г и Директива 2005/36/ЕО и Директива 2013/55/ЕС  на Европейския съюз, а за другите страни членки на ЕС то е съобразено с местното законодателство и с Директива 2005/36/ЕО/ и Директива 2013/55/ЕС .

Наредба № 1 от 08.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно/посл. изм. ДВ. бр.50 от 01.07.2011г./

Във Факултета по обществено здраве и здравни грижи при Русенски университет „Ангел Кънчев" се обучават студенти по специалността „Акушерка". Нивото на професионална подготовка във Факултета е съобразно със съвременните постижения на медицинската наука и практика /в случаят с акушеро-гинекологичната наука и практика/. Учебните планове и отделните програми са така изготвени, че професионалните компетентности на студентите по специалността" Акушерка" се формират постепенно, в хода на обучението им. От една страна това се осъществява по време на теоретичното обучение по сестрински и акушерски грижи и по фундаментални и социални науки, а от друга страна и при клинико-практическото обучение по фундаментални медицински специалности /съобразни със спецификата на работа на бъдещата Акушерка/.Така студентите по специалността "Акушерка" усвояват необходимите теоретични знания и придобиват така нужните практически умения, и компетентности, за да могат да оказват акушерска помощ, както на нивото на отделни лица и семействата им, така и на групово ниво. На групово ниво студентите ще участват в профилактиката на майчинството и детството и в здравното обучение на населението. На индивидуално ниво търпеливото изслушване и подкрепа на пациента ще позволява на студентите да получават задълбочена информация, за да направят всестранна, систематична и точна оценка за потребностите на пациента от акушерски грижи. Това ще доведе до формирането на качествен план за осъществяването на грижите и до оказването на индивидуални и цялостни акушерски грижи. По време на практическото обучение студентите по специалността "Акушерка" ще се обучават в мултидисциплинарни клинични екипи и още като студенти ще могат да участват във вземането на клинични и етични решения, поемайки отговорност за взетите професионални акушерски решения. Така те ще се научат да практикуват акушерската професия на базата на достоверни данни /които да документират точно и своевременно/, като и ще се стремят към постоянно професионално усъвършенстване. Студентите ще усвоят подходящ клиничен опит, придобит в акредитирани учебни заведения, който позволява на акушерката, независимо и като поема изцяло и в необходимата степен отговорност, освен при патологични случаи, да следи пренаталната фаза и да осигури пренатални грижи, раждането и последващите манипулации, постнаталните грижи и да реанимира новородено до появата на лекар. При работата си те ще спазват законодателството на РБ и Европейското право. Акушерката като гражданин на държава, членка на ЕС и оказваща медицинска помощ при условията и по реда на чл. 186, ал.5 от Закона за здравето, спазва правилата на професионално поведение с професионален, нормативен или административен характер, включително Кодекса за професионална етика и правилата за добра практика по чл.8, т.5 от Закона за съсловната организация.

В хода на обучението си студентите по специалността" Акушерка"ще придобият не само висока професионална квалификация и обща култура, но и така необходимите морално-етични качества за практикуване на професията.

В резултат на усвоените теоретични знания и практическа подготовка студентите по специалността" Акушерка" ще притежават следните основни функции /различни по вид и характер способности и умения и компетенции за прилагане в сестринската и акушерската практика/:

Промотивни - Грижите за жената (болна или здрава) в отделните периоди на жизнения и цикъл да включват подпомагане на личността и семейството в поемане на по-голяма отговорност за здравето си, във формиране на здравно съзнание и прилагане на здравно поведение, ценностно ориентирани към здравословен начин на живот.

Профилактични - Акушерката активно предлага подходи за опазване на детеродните функции на жената още от ранна възраст, за предотвратяване на гинекологични заболявания и за повишаване на половата култура. Дефиниране на дейности и поведение в първичната, вторичната и третичната профилактика.

Полагане на здравни грижи - Традиционните акушерски дейности - акушерката, независимо и като поема изцяло и в необходимата степен отговорност, освен при патологични случаи да следи пренаталната фаза и да осигури пренатални грижи, раждането и последващите манипулации, постнаталните грижи и да реанимира новородено до появата на лекар; грижи за хигиената на бременната, родилката и/или болната, храненето, подготовката и участието във физикални и функционални изследвания, манипулации да се съчетава с усвояване на модерен сестрински модел, сестринска диагноза, и т.н.

Социални дейности - Ориентиране на акушерката към новите реалности на промяна в здравните потребности на личността, семейството и обществото. Утвърждаване на акушерската професия като автономна.

Комуникативни функции - Подобряването на социално-психологичната компетентност на акушерката предпоставя осъществяването на подходящи комуникативни подходи за емпатично общуване със здрави и болни, работа в екип и провеждане на био-психо-социален подход към здравето, болестта и боледуващия.

Управленски функции - Придобитите мениджърски умения ще подпомогнат компетентното планиране, организиране и провеждане на съвременни индивидуализирани акушерски здравни грижи. Усвояване на актуални показатели и критерии за оценка и прилагане на научен подход при осъществяване на качествени акушерски грижи.

Педагогически - Акушерката използва съвременни обучителни технологии за здравно образование на индивиди, семейства и общности, насочено към: опазване на репродуктивното здраве, стимулиране на раждаемостта, подготовката на бъдещите родители, полагане на грижи за родилката и новороденото в семейство, предпазване от рисково поведение по отношение на полово предавани болести, активно подпомагане в процеса на лечение и възстановяване.

         ІІ. Обем на теоретичната и практическа подготовка на акушерката.

         Акушерката усвоява общо медицински познания (биологични функции, анатомия и физиология), познания по фармакология в областта на акушерството и неонатологията, както и знания за връзката между здравословното състояние и физическата и социална среда на човека и неговото поведение. Има теоретични знания и практически умения  и компетенции по здравни грижи, отнасящи се до:

 1. Анатомия и физиология на човешкото тяло.
 2. Теоретични основи и практическо приложение на съвременните сестринските и акушерски грижи за болния, познаване на сестринската и акушерска медицинска техника в провеждането на лечебно-диагностичният процес.
 3. Познава и прилага сестринския процес.
 4. Познава действието на лекарствените вещества по групи – знае терапевтичната и токсична доза, запозната е с приложението и дозировка на лекарствени вещества.
 5. Може да ползва латински в медицинската практика.
 6. Етиологията, патогенезата, клиниката, лечението и профилактиката на отделните заболявания на вътрешните органи.
 7. Хирургичните заболявания - поведението на акушерката при усложнения и спешни състояния, профилактични мерки, поведение, реакции, действия. Оказване на необходимата долекарска помощ.
 8. Особеностите на нервните и психичните  заболявания.
 9. Основите на медицинската генетика.
 10. Основите на физиотерапията и физиотерапевтичните процедури.
 11. Кожно-венерологичните, офталмологичните,оториноларингологичните заболявания.
 12. Особеностите на физическото и психическото развитие на новородентите, децата и детските заболявания.
 13. Реанимационните и анестезиологични проблеми и интензивна терапия.
 14. Основните на микробиологичната проблематика.
 15. Има основни познания за причинителите на инфекциозните заболявания, пътища на разпространение и борбата с тях, имунизации.
 16. Бременната и родилката – анатомия и физиология на женската полова система, развитие и физиология на плода и настъпващите физиологични и патофизиологични промени в женския организъм, диагностициране на бременноста, токсикози, кръвотечения, медико-генетична пренатална диагностика и други усложнения на бременността – профилактика, лечение, съвременни репродуктивни технологии, методи за изкуствено прекъсване на бременността, периоди и механизми на раждането, следродов период, хигиена, имунизация и диетика на бременността, познаване и възможности да работи и подпомага при работа със съвременна медицинска апаратура.
 17. Новородено: анатомо-физиологични особености на плода, доносени и недоносени новородени, анатомо-физиологични на рискови особености на деца, родени в депресивно състояние с ацидоза и хипоксия, мерки и методи за адекватна кардиопулмоларна ресусцитация на рискови новородени, грижи за недоносени деца, основни заболявания на новородените и на децата в ранна детска възраст и грижи за тях, подготовка на храна и хранене на новородени, грижи за новородените с родов травматизъм, преходни състояния между физиологията и патологията на новороденото, отглеждано в домашна обстановка. Имунизации и ваксинации.
 18. Гинекологично болна жена – етиопатогенеза, клиника, лечение, профилактика и рехабилитация на гинекологичните заболявания, организация на хирургичната работа, асептика и антисептика, дезинфекция и стерилизация, анестезия при оперативни интервенции и реанимация на оперирани гинекологично болни, готовността за антиалергични и антишокови мероприятия, въпроси на детско-юношеската гинекология и работата в детско-юношеските гинекологични кабинети, опазване на здравето и детеродната способност на жената във всички възрастови периоди, сексуалните проблеми на брака и семейството, хигиена на жената, половият живот, брака и семейството, стерилитет у жената, инфиртелитет и борба с тях, методи и средства за прекъсване на нежелана бременност, профилактика на заболяванията на женските полови органи и млечните жлези.
 19. Основи на лечебното хранене и видове диети и тяхното профилактично и терапевтично приложение, начин на обработка и качество на храните, екологични норми и изисквания за рационално хранене.
 20. Предпазване, поддържане, възстановяване и подобряване здравето на лицата и независимостта на виталните им физически и психически функции, като се съобразява с личността на всеки един от тях и с техните психологически, социални, икономически и културни особености.
 21. Участие в клинично наблюдение на пациенти, прилагането на терапията и подготовка на различни видове изследвания.
 22. Фундаменталните принципи, отнасящи се до личността на болния, етичните проблеми, касаещи медицинското обслужване, при спазване правилата за добра акушерска практика и Етичния кодекс на съсловието, съчетавайки знанията по медицинска психология, медицинска социология, медицинска етика и деонтология.
 23. Превантивна дейност относно социално значимите заболявания.
 24. Познания относно промоция на здравето – общественото и „групово" здраве и факторите, влияещи върху него, организацията на здравеопазване и провеждане на профилактика. Да е запозната с Националната здравна стратегия.
 25. Социалното и здравно законодателство – основни принципи и норми.
 26. Знания и умения за работа със съвременни информационни системи.
 27. Основната медицинска апаратура – устройство, приложение, начин на действие, охрана на труда, грижа, съхранение и отговорност.
 28. Общата характеристика на бедствените ситуации, радиационни и аварийни увреждания и др.
 29. Основните хигиенни изисквания, свързани с труда, бита, храненето на човека и влиянието на околната среда върху човека.
 30. Умения за работа в мултидисциплинарен екип.
 31. Оценяване нивото на зависимост /от обгрижване/ на лицата.
 32. Грижи за пациенти в терминален стадий за достоен завършек на живота им.
   

  ІІІ. Професионалните дейности, които акушерката може да извършва са разделени на две групи – в първата група са дейности, които тя може да извършва както самостоятелно, така и по лекарско назначение, а във втората група са дейности, които тя може да извършва само по лекарско назначение:

  А. Професионални дейности, които акушерката може да извършва както самостоятелно, така и по лекарско назначение:

  1. предоставяне и събиране на здравна информация:
  а) запознаване на пациента със структурата, организацията и работния график на лечебното заведение;
  б) запознаване на пациента с дейностите по промоция, профилактика, превенция, ди-агностика, лечение или рехабилитация, които се осъществяват от лечебното заведение;
  в) запознаване на пациента с неговите права и задължения;
  г) предоставяне на подходяща информация и консултиране по въпросите на семейното планиране;
  д) информиране на пациента с цел получаване на информирано съгласие при извършване на изследвания и манипулации;
  е) водене на медицинска документация;
  ж) изготвяне на необходимите доклади и анализи, свързани с дейността є;
  з) даване на указания на пациента за вземане на материал за медико-биологични анализи;
  и) проследяване и регистрация на лабораторни изследвания, манипулации и здравни грижи;

  2. промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите, включваща:
  а) промоция, профилактика и консултиране за социално значимите заболявания;
  б) оказване на грижи за психичното, физическото и социалното здраве на жените;
  в) извършване на профилактика в областта на хигиената, на индивидуалното и общественото здраве:
  аа) даване на съвети за хигиена и хранене на бременни, жени в пуерпералния период и на гинекологично болни жени;
  бб) консултиране за хигиена и предпазване от развитието на декубитуси при рискови за това пациенти;
  г) превенция и профилактика на сексуално предавани инфекции, ХИВ и СПИН, токсикоманиите, алкохолизма, тютюнопушенето, насилието, трудовите и битовите злополуки;
  д) оценка на рискови фактори за здравето;
  е) консултиране по въпросите на семейното планиране, сексуалното и репродуктивното здраве;
  ж) информиране при безплодие;
  з) промоция на кърменето;
  и) идентифициране на здравни проблеми и съвети на лица с повишен здравен риск;
  к) оказване на психологична помощ на пациента и семейството;
  л) превенция на злокачествени заболявания на репродуктивната система;
  м) консултиране за отглеждане на новородено, включително за хранене, хигиена, имунизации;
  н) обучение на жени за самоизследване на млечни жлези;
  о) изготвяне на програма за подготовка на бъдещи родители;

  3. медицински и здравни грижи, включващи:
  а) диагностициране на бременност;
  б) проследяване на нормална бременност:
  аа) антропометрия;
  бб) аускултация на детски сърдечни тонове с акушерска слушалка или ултразвуков апарат;
  вв) акушерска мензурация, включително външна пелвиометрия;
  гг) външно акушерско изследване;
  дд) извършване на кардиотокографски запис;
  в) проследяване на общото състояние на бременна жена, включително регистриране на пулс, дишане и артериално кръвно налягане, както и интерпретация на резултатите;
  г) интерпретация на резултатите от клинико-лабораторни изследвания при нормална бременност при наблюдение в извънболничната помощ;
  д) назначаване на прегледи за ранна диагноза на рискова бременност в извънболничната помощ;
  е) грижи за майката и за новородени деца до 45-ия ден след раждането;
  ж) извършване тоалет на новороденото;
  з) обучение в техника на кърмене и поддържане на лактацията;
  и) провеждане на пробно кърмене;
  к) назначаване и проследяване провеждането на хигиенно-диетичен режим;
  л) обработка на пъпния остатък;
  м) назначаване на необходимите прегледи за ранна диагноза при новородени с проблем в извънболничната помощ;
  н) полагане на грижи и наблюдение в пуерпериума, включително преглед за инволуцията;
  о) предоперативни и следоперативни грижи за жената;
  п) извършване на наблюдение и манипулации на родилката в периода на разширение на маточната шийка;
  р) водене на нормално раждане при главично предлежание на плода, включително и извършване на епизиотомия в присъствието на лекар;
  с) наблюдение на майката и детето непосредствено след раждането и диагностициране на проблеми, изискващи лекарска намеса;
  т) вземане на материал за микробиологично изследване;
  у) откриване при майката и/или детето на признаци за аномалии, които изискват специализирана намеса и оказване на помощ на специалиста в случай на интервенция;
  ф) обработка на оперативни рани и рани на външни полови органи;
  х) обработка на декубитални рани;
  ц) отстраняване на чуждо тяло от влагалище в извънболничната помощ;
  ч) насочване за експертиза на временна неработоспособност;
  ш) дейности съобразно националните здравни програми;
  щ) участие в организацията на профилактиката, контрола и епидемиологичния надзор на инфекции, свързани с медицинското обслужване;
  ю) изписване в лекарствен лист на предписаните от лекар лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали;

  4. рехабилитация, включваща:
  а) извършване на психо-социална рехабилитация на пациенти със социално значими заболявания;
  б) организиране и провеждане на общо укрепваща гимнастика;
  в) ранна рехабилитация на хоспитализирани пациенти;

  5. манипулации, включващи:
  а) извършване на инжекции – подкожни, мускулни и венозни;
  б) осигуряване на продължителен венозен достъп;
  в) извършване на венозна пункция и вземане на кръв;
  г) инсталиране на лекарствени продукти през катетър (сонда), дренаж;
  д) извършване на венозна инфузия;
  е) извършване на очистителна и лечебна клизма;
  ж) въвеждане, поддържане проходимостта и смяна на уретрален катетър при жена;
  з) извършване на септични и асептични превръзки;
  и) парентерално въвеждане на лекарствени продукти и инфузионни разтвори;
  к) извършване на влагалищна промивка;
  л) извършване на тоалет на външни полови органи;
  м) поставяне на интравагинални лекарствени форми;
  н) сваляне на конци и дренажи от оперативни рани;
  о) отстраняване на шина;
  п) извършване на промивка на конюнктивален сак;
  р) извършване на стомашна промивка;
  с) извършване на общ и специален тоалет;
  т) измерване, регистрация и оценяване на витални показатели;

  6. оказване на спешни, хуманитарни и други дейности, включващи:
  а) предприемане в спешни случаи и в отсъствие на лекар на мерки за изваждане на плацентата, последвана от мануална ревизия на матката;
  б) участие в дейности при бедствени ситуации;
  в) участие в дейности по оказване на хуманитарна помощ;
  г) извършване на дейности за овладяване на състояния на хипо и хипертермия;
  д) извършване на временна имобилизация на крайници и гръбначен стълб, поставяне на шийна яка;
  е) механична хемостаза и/или локално прилагане на хемостатични лекарствени продукти;
  ж) осигуряване и поддържане на проходимост на горни дихателни пътища;
  з) извършване на първична реанимация – непряк сърдечен масаж и изкуствена вентилация;
  и) поддържане на жизнените функции при състояния, застрашаващи живота на майката и новороденото по време на транспортиране;

  7. провеждане на обучение и изследвания:
  а) участие в практическото обучение на студенти и стажанти по специалностите от направление „Здравни грижи";
  б) участие в изследвания в областта на акушерските грижи;
  в) участие в обучението на лица в областта на хигиената, на индивидуалното и общественото здраве;
  г) обучение, профилактика и възпитание на жената и близките є;
  д) участие в научни изследвания в областта на епидемиологията, ергономията, хигиената и безопасността.
   

  Професионални дейности, които акушерката може да извършва по лекарско назначение:

  1. асистиране на лекар при извършване на манипулации и интервенции;
  2. подготовка и извършване на преливане на кръв или на други продукти с биологичен произход;
  3. провеждане на назначено от лекар лечение;
  4. подготвяне и при необходимост подпомагане на пациентката при извършване на медико-диагностични манипулации;
  5. извършване и наблюдение на проби за чувствителност;
  6. поставяне и сваляне на катетър или перфузионна игла в повърхностна вена;
  7. наблюдение на поставени от лекар централни венозни катетри и имплантирани системи за съдов достъп, поставени от лекар;
  8. разпределяне и даване на лекарствени продукти на пациентите;
  9. осъществяване на грижи за новородени в кувьоз;
  10. наблюдение на хранителния режим на кърмаче;
  11. осъществяване и наблюдение на специфични превръзки;
  12. подготвяне и сваляне на конци, дренове и сонди;
  13. обработване и наблюдение на рани, фистули и стоми;
  14. полагане на грижи и наблюдение на влагалищна пластика;
  15.осъществяване на грижи и наблюдение на интубирана или трахеостомирана жена, като първата смяна на канюлата на трахеостомата се извършва от лекар;
  16. поставяне на назогастрална сонда.
   

           ІV. Акушерката може да работи:

           Придобития обем на теоретична и практическа подготовка на акушерката й дава право да работи в акушеро-гинекологичните заведения и звена на лечебно-профилактичната мрежа – родилно отделение с родилна зала, отделение по неонатология, рискова бременност, гинекология, всички кабинети в акушеро-гинекологичните отделения в доболничната помощ, кабинет по стерилитет, социално-правен, колпоскопски, детско-юношески, кабинет за профилактични прегледи, кабинет за медико-генетични консултации, кабинет за семейно планиране, профилактични отделения за масов скрининг, онкологични болници, отделения и кабинети, специализирани санитарно-курортни заведения, АГ отделения и кабинети при други специализирани лечебни заведения, научно изследователски медицински институти, отделения по анестезиология, реанимация и интензивно лечение.

           Акушерката има право да организира и ръководи здравни структури за промоция на здравето, здравна профилактика, здравно възпитание и обучение на бременни, родилки и техните семейства – женски и детски консултации, училища за родители, училища за кърмене и др.