Катедра "Публичноправни науки" осъществява обучение на докторанти по две акредитирани докторски програми:

1. Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения

Обучението по тази докторска програма обхваща областите на общата теория на правото, учението за държавата, философията на провото, политическите и правните учения. Към 2022 г. по тази програма се обучават 10 докторанти.

2. Административно право и административен процес

Обучението по тази докторска програма обхваща материалното и процесуалното административно право, административнонаказателното право и процес, както и отделни подотрасли на специалната част на административното право. Към 2022 г. по тази програма се обучават 5 докторанти.

Нормативна основа на докторантурата са Законът за висшето образование, Законът за развитието на академичния състав на Република България, Правилникът за неговото прилагане, Процедурните правила за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Русенския университет.

За гарантиране на високите изисквания на русенската академична общност към академичната етика и превенция на плагиатството и изпитните измами в Русенския университет са приети Етичен кодекс на преподавателите и служителите, създадена е Комисия по етика към Академичния съвет и факултетска комисия по етика. Приети са също и Процедури за предотвратяване, установяване и санкциониране на изпитни измами и проверка на оригиналността и автентичността на дипломни и дисертационни работи. Русенският университет използва програмен продукт StrikePlagiarism за проверка на автентичността на дисертационните разработки и научните публикации в хода на докторантурата.

Информация относно докторантите и докторантурите в Русенския университет може да бъде получена на специализирания сайт - http://phd.uni-ruse.bg

Информация относно процедурите за защита на дисертационни трудове в Русенския университет може да бъде получена на специализирания сайт за развитие на академичния състав - https://kr.uni-ruse.bg