КАТЕДРА "ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ"

На 11.11.2022 г. Юридическият факултет на Русенския университет отбеляза тържествено 30-годишния си юбилей. Годишнината бе уважена с поздравителен адрес от министър-председателя. Церемонията се проведе в присъствието на министъра на правосъдието, областния управител, председателя на Общински съвет - Русе, кмета на Община Русе, представители на териториалните органи на изпълнителната власт, административните ръководители на органите на съдебната власт в Русе.

На 03.11.2022 г. успешно бе защитен пред научно жури дисертационният труд на Теодора Боянова Младенова-Кънева на тема "Действие на нормативните актове по време". Кандидатката бе докторант по "Теория на държавата и правото. Политически и правни учения" с научен ръководител доц. д-р Мария Желева. Материалите по процедурата, вкл. рецензиите и становищата на членовете на журито, са качени на сайта на Русенския университет за развитие на академичния състав

На 27.10.2022 г. успешно бе защитен пред научно жури дисертационният труд на Мария Кирилова Каблешкова на тема "Юридически факти с виртуално битие". Кандидатката бе докторант по "Теория на държавата и правото. Политически и правни учения" с научен ръководител доц. д-р Елица Куманова. Материалите по процедурата, вкл. рецензиите и становищата на членовете на журито, са качени на сайта на Русенския университет за развитие на академичния състав

На 21.10.2021 г. успешно бе защитен пред научно жури дисертационният труд на Миглена Костова Кисьова на тема "Нередовност и недопустимост на жалбата и протеста в административния процес". Кандидатката бе докторант по "Административно право и административен процес" с научен ръководител проф. д-р Димитър Костов. Материалите по процедурата, вкл. рецензиите и становищата на членовете на журито, са качени на сайта на Русенския университет за развитие на академичния състав