КАТЕДРА "ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ"

Още от създаването на Юридическия факултет през 1992 г. е формирана и катедра „Публичноправни науки“. Тя обединява преподаването и научноизследователската дейност в професионално направление „Право“ и „Национална сигурност“, и по-специално в научните дисциплини: теория, философия и история на държавата и правото, конституционно право, административно право и процес, финансово право, данъчно право, валутно право, митническо право, държавна служба, право на ЕС.

В течение на три десетилетия академичният състав на катедрата включва изтъкнати преподаватели и изследователи в областта на юридическите науки. 

Двама заслужили професори на Русенския университет преподават в продължение на четвърт век в нея.

Връзката между теория и практика в областта на публичноправните науки се осигурява чрез множество съвместни инициативи с институции на изпълнителната и съдебната власт – Община Русе, Областна администрация Русе, Административен съд – Русе, Окръжен съд – Русе, Окръжна прокуратура, Областна дирекция на МВР – Русе и др.

Катедрата поддържа активни международни контакти с всички юридически факултети в България, както и с много партньори във водещи университети в Европа.