ПОДГОТВИТЕЛЕН кандидатстудентски курс 2020 г.

за специалност "Промишлен дизайн"

 

         Дата на публикуване: 01.06.2020 г.         

         Ежегодно катедра "Промишлен дизайн" на Русенски университет организира и провежда подготвителен кандидатстудентски курс по рисуване и моделиране за специалност "Промишлен дизайн". 

         През настоящата 2020 г., курсът ще е с продължителност четири седмици. Начало: 01.06.2020 г. (понеделник) – край 27.06.2020 г. (събота). Занятията се провеждат в корпус 16, до транспортен портал, според графика:

                 -  Рисуване – понеделник, вторник и сряда, от 8.00 - 12.00 часа в зала 16.216;
                -  Моделиране – четвъртък, петък и събота, от 8.00 - 12.00 часа в зали 16.105 и 16.106;

         Курса ще се провежда под формата на консултации в рамките на обявеното време и е БЕЗПЛАТЕН.

         Заявки за консултациите могат да се правят на телефони:

                -  Рисуване – 0887 / 550 494 (доц. М. Минчев);

              -  Моделиране – 0888 / 815 509 (доц. Цв. Конов)

  

                                                                                От катедра "Промишлен дизайн

_______________________________________

КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН 2020


 Дата на публикуване: 24.01.2020 г.

 

              Уважаеми млади приятели на дизайна,

       Съвременният дизайн е постоянно развиваща се уникална интердисциплинарна творческа дейност и изкуство. Той е вид проектна култура, съвкупност от дейности, чиято цел е да се реши проблем и създаде продукт с характеристики, които формират  съвкупност от полезни за потребителя стойности, чрез които се получава удовлетворение от неговото използване. 

 

Стив Джобс казва:

Дизайнът е душата на всяко човешко творение, която се изразява във всяка част от него.

 

         За осми пореден път катедра "Промишлен дизайн" към Русенски университет, организира конкурс за дизайн, в който могат да участват млади творци – ученици от всички средни училища  в  България или вече завършили образованието си.

         Целта на конкурса е да се представят дизайнерски проекти с авторски гледни точки при решаването на актуален проблем.

         Право на участие имат всички млади творци с интереси от областите на дизайна, или имащи отношение към проблемите на дизайна, проявяващи целеустременост, неизчерпаема творческа енергия, откривателско чувство,  усет към красивото и естетичното, иновациите и изявеното авторско присъствие, при решаването на актуален от настоящето или за бъдещето проблем, водещ  до промяна на заобикалящия ни Свят.

Тема на конкурса:

  

Проектиране и изработване на обемно материално изображение на

Бутилка със спрей-помпа за течности

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

1.     Общи критерии:

-  предложено решение в съответствие с темата;

           -  оригиналност на проекта;
           -  ясна концепция;

          - да отразяват общоприети ценности, да са природосъобразни, интуитивни и естетични;
           -  подчертано качество на крайното изпълнение (графично и обемно-материално).

2.     Участието е индивидуално.

3.     Брой разработки за един участник – една (1 бр. или комплект).

4.     Разработват се:

         4.1 Идеен аналог (графична разработка) - скици, схеми, чертежи и др. графични материали.

         4.2  Материален аналог - обемно-материално изображение (макет) на идейното предложение (разработката).

5.     Няма ограничения за допълнителен начин на техническото представяне на разработката - електронен, хартиен, друг вид носител или комбинирано - хартия, макет/модел, винил, CD и пр.

6.     При представяне на проекта чрез хартиен носител, сумарната площ за презентиране да е не повече от 3 кв.м, а отделните формати хартиени носители да не са с размери по-големи от 50см. х 70см. (или макс. формат А2), и не по-малки от стандартните формати А3 или А4.

7.   При представяне на проекта с мегаборд (винил, картон и др.), площта за   

      презентиране да е не повече от 3 лин.м.  при хоризонтално експониране, с ширина 

      на носителя (медията) от 1,6 м..

7.     При представяне на един проекта чрез комбиниране на видовете носители и пр., площта за презентиране също да не надхвърля посочените ограничения в т.6 и т.7.

8.     Представянето на разработката да е придружено с писмена част:

   • записка-обосновка относно разработката, състояща се от 1÷2 страници и поясняваща мотивация, вдъхновение, концепция, конструктивно и цветово решение на автора;
   • мотивационно писмо (поясняващо какво провокира желанието Ви да участвате в конкурса, желаете ли да изучавате дизайн и да се квалифицирате в областта на дизайна, какви умения желаете да придобиете и пр.)

9.     Оценяване на разработките.

- оценяването на разработките ще се извърши от комисия от преподавателите в катедра "Промишлен дизайн" на Русенски университет "Ангел Кънчев";

- при оценяване на разработките ще се присъждат две оценки по шестобалната система, съответно за графичната разработка и за обемното материално изображение (макета.). Няма ограничение за изобразителните техники, приложени при изпълнение на графичната разработка (молив, креда, въглен, сангин, пастел, фулмастри, маркери, аерограф и др.). Няма ограничение и за вида на материала от който се изгражда макета. 

10.  Всеки участник в конкурса носи отговорност за авторството и оригиналността на разработката си.

11.  Времето за разработване на проектите включва периода от месец февруари до месец август 2020 г., включително.

12.  Времето за предаване на разработките включва три периода:

   • Първи период  25.05÷29.05.2020 г.
          Краен срок за предаване на разработките е  до 16 часа на 29.05.2020 г. (петък).
   • Втори период  22.06÷26.06.2020 г.;
         Краен срок за предаване на разработките е  до 16 часа на 26.06.2020 г. (петък).
   • Трети период  24.08÷28.08.2020 г.;
         Краен срок за предаване на разработките е  до 16 часа на 28.08.2020 г. (петък).
              По време на разработване на проекта всеки участник в конкурса може да се обръща
              за съдействие и консултации към преподавателите от катедра "Промишлен дизайн".

13.  Допуска се, извън темата на конкурса, всеки участник допълнително да представи под формата на порт-фолио (материали за подкрепа) на авторски работи (художествени и приложни творби, образци, макети и модели), от участие в различни творчески прояви, в обем и брой който сам определи.

14.  Особеност на конкурса е, че авторите на оценените (получилите оценка, различна от "слаб") и класирани разработки могат да участват в кандидатстудентската кампания за специалност "Промишлен дизайн". Оценките, по желание на участниците в конкурса, ще бъдат признати като оценки от предварителни изпити по рисуване и моделиране за кандидатстване и записване в специалност "Промишлен дизайн" през кандидатстудентската кампания 2020 г. на Русенския университет.   

15.  Приемането на материалите с разработките ще става на място, в катедра „Промишлен дизайн" или по пощата, на адрес:

         7017 Русе, ул."Студентска" 8, Русенски университет "Ангел Кънчев", корпус 16, ет.2,   стая 201.   

         Изключително важно е в предадените материали за конкурса, ясно да се посочат името на участника, адрес, телефон или e-mail за обратен контакт. Предаването на пакета с материалите за конкурса да е подготвен по начин, който не създава условия за повреждането им.

16.  Обявяването на резултатите от конкурса за трите периода ще става до пет дни след крайните дати за предаване (29.05.2020г.; 26.06.2020г. и 28.08.2020г.) на сaйта на катедра "Промишлен дизайн" – http://design.uni-ruse.bg/, и със съобщения до участниците. Информация за резултатите може да се получи и на телефони 0887 273 040,  082/888 558 или 082/888 845. 

За допълнителна информация, също се обръщайте на телефони
0887 273 040, 082/888 558 или 
082/888 845,
или да търсите на сайта на катедрата.

Пожелаваме Ви спорна работа и успех!

Катедра "ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН"


 

Изходно условие за конкурс за дизайн на тема: 

БУТИЛКА СЪС СПРЕЙ-ПОМПА ЗА ТЕЧНОСТИ

         Да се проектира и изработи мек модел на БУТИЛКА СЪС СПРЕЙ-ПОМПА ЗА ТЕЧНОСТИ, с вместимост от 750 ml. (0,75 L). Бутилката със спрей-помпа се използва за съхранение на вода, течни хигиенни и почистващипрепарати за бита, автокозметика и др. С помощта на спрей-помпата съдържанието на бутилката може да се дозира и нанася върху различни предмети и повърхнини.

         Проекта да е съобразен с характерните за този вид изделия конструктивни, търговски, естетически и ергономични изисквания. Общата височина на бутилката да е в границите – Н min =250 mm  и  Н max =280 mm.

         Върху лицевата страна ясно да е маркирано място за етикет (етикети).

         Моделът да се изпълни от пластелин

         Забележка: Не се допуска изпълнението на каквито и да е надписи на мястото, маркирано за етикет (етикети).  

Условие на конкурса 

ИЗОБРАЖЕНИЕТО Е ИЛЮСТРАТИВНО (НАСОЧВАЩО)

______________________________________________

КАТЕДРА "ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН"

ПОДГОТВИТЕЛЕН кандидатстудентски курс

за специалност "Промишлен дизайн"

 

         Дата на публикуване: 08.05.2019 г.         

         Ежегодно катедра "Промишлен дизайн" на Русенски университет организира и провежда подготвителен кандидатстудентски курс по рисуване и моделиране за специалност "Промишлен дизайн". 

         През настоящата 2019 г., курсът ще е с продължителност четири седмици. Начало: 27.05.201г. (понеделник) – край 22.06.201г. (събота). Занятията се провеждат в корпус 16, до транспортен портал, според графика:

                 -  Рисуване – понеделник, вторник и сряда, от 8.00 - 12.00 часа в зала 16.216;
                -  Моделиране – четвъртък, петък и събота, от 8.00 - 12.00 часа в зала 16.101

         Курса ще се провежда под формата на консултации в рамките на обявеното време и е БЕЗПЛАТЕН.

         Заявки за консултациите могат да се правят на телефони:

                -  Рисуване – 0887 / 550 494 (доц. М. Минчев);

              -  Моделиране – 0888 / 815 509 (доц. Цв. Конов)

 

                                                                                От катедра "Промишлен дизайн"

----------------------------------------------

КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН 2019

 Дата на публикуване: 03.02.2019 г.

           

Уважаеми млади приятели на дизайна,

       Съвременният дизайн е постоянно развиваща се уникална интердисциплинарна творческа дейност и изкуство. Той е вид проектна култура, съвкупност от дейности, чиято цел е да се реши проблем и създаде продукт с характеристики, които формират  съвкупност от полезни за потребителя стойности, чрез които се получава удовлетворение от неговото използване. 

 

Стив Джобс казва:

Дизайнът е душата на всяко човешко творение, която се изразява във всяка част от него.

 

         За девети пореден път катедра "Промишлен дизайн" към Русенски университет, организира конкурс за дизайн, в който могат да участват млади творци – ученици от всички средни училища  в  България или вече завършили образованието си.

         Целта на конкурса е да се представят дизайнерски проекти с авторски гледни точки при решаването на актуален проблем.

         Право на участие имат всички млади творци с интереси от областите на дизайна, или имащи отношение към проблемите на дизайна, проявяващи целеустременост, неизчерпаема творческа енергия, откривателско чувство,  усет към красивото, иновациите и изявеното авторско присъствие, при решаването на актуален от настоящето или за бъдещето проблем, водещ  до промяна на заобикалящия ни Свят.


Тема на конкурса:

Проектиране и изработване на обемно материално изображение на Спортна бутилка за съхраняване на течности с приложение при упражняване на различни спортове, туризъм, разходка, хоби или в ежедневието

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

1.      Общи критерии:

         -  предложено решение в съответствие с темата;
         -  оригиналност на проекта;
        -  ясна концепция;
        -  да отразяват общоприети ценности, да са природосъобразни, интуитивни и естетични;
        -  подчертано качество на крайното изпълнение (графично и обемно-материално).

2.      Участието е индивидуално.

3.      Брой разработки за един участник – една (1 бр. или комплект).

4.      Разработват се:

         4.1 Идеен аналог (графична разработка) - скици, схеми, чертежи и др. графични материали.
         4.2  Материален аналог - обемно-материално изображение (макет) на идейното предложение (разработката).

5.      Няма ограничения за допълнителен начин на техническото представяне на разработката - електронен, хартиен, друг вид носител или комбинирано - хартия, макет/модел, винил, CD и пр.

6.      При представяне на проекта чрез хартиен носител, сумарната площ за презентиране да е не повече от 3 кв.м, а отделните формати хартиени носители да не са с размери по-големи от 50см. х 70см. (или макс. формат А2), и не по-малки от стандартните формати А3 или А4.

7.   При представяне на проекта с мегаборд (винил, картон и др.), площта за презентиране да е не повече от 3 лин.м.  при хоризонтално експониране, с ширина на носителя (медията) от 1,6 м..

7.      При представяне на един проекта чрез комбиниране на видовете носители и пр., площта за презентиране също да не надхвърля посочените ограничения в т.6 и т.7.

8.      Представянето на разработката да е придружено с писмена част:

   • записка-обосновка относно разработката, състояща се от 1÷2 страници и поясняваща мотивация, вдъхновение, концепция, конструктивно и цветово решение на автора;
   • мотивационно писмо (поясняващо какво провокира желанието Ви да участвате в конкурса, желаете ли да изучавате дизайн и да се квалифицирате в областта на дизайна, какви умения желаете да придобиете и пр.)

9.      Оценяване на разработките.

- оценяването на разработките ще се извърши от комисия от преподавателите в катедра "Промишлен дизайн" на Русенски университет "Ангел Кънчев";

- при оценяване на разработките ще се присъждат две оценки по шестобалната система, съответно за графичната разработка и за обемното материално изображение (макета.). Няма ограничение за изобразителните техники, приложени при изпълнение на графичната разработка (молив, креда, въглен, сангин, пастел, фулмастри, маркери, аерограф и др.). Няма ограничение и за вида на материала от който се изгражда макета. 

10.  Всеки участник в конкурса носи отговорност за авторството и оригиналността на разработката си.

11.  Времето за разработване на проектите включва периода от месец февруари до месец август 2019 г.

12.  Времето за предаване на разработките включва три периода:

   • Първи период  18.04÷25.04.2019 г.

          Краен срок за предаване на разработките е  до 16 часа на 25.04.2019 г. (четвъртък).
   • Втори период  17.06÷21.06.2019 г.;

         Краен срок за предаване на разработките е  до 16 часа на 21.06.2019 г. (петък).
   • Трети период  28.08÷30.08.2019 г.;

         Краен срок за предаване на разработките е  до 16 часа на 31.08.2019 г. (петък).

    По време на разработване на проекта всеки участник в конкурса може да се обръща за съдействие и консултации към преподавателите от катедра "Промишлен дизайн".

13.  Допуска се, извън темата на конкурса, всеки участник допълнително да представи под формата на порт-фолио (материали за подкрепа) на авторски работи (художествени и приложни творби, образци, макети и модели), от участие в различни творчески прояви, в обем и брой който сам определи.

14.  Особеност на конкурса е, че авторите на оценените (получилите оценка, различна от "слаб") и класирани разработки могат да участват в кандидатстудентската кампания за специалност "Промишлен дизайн". Оценките, по желание на участниците в конкурса, ще бъдат признати като оценки от предварителни изпити по рисуване и моделиране за кандидатстване и записване в специалност "Промишлен дизайн" през кандидатстудентската кампания 2019 г. на Русенския университет.   

15.  Приемането на материалите с разработките ще става на място (в катедрата) или по пощата, на адрес:

          7017 Русе, ул."Студентска" 8, Русенски университет "Ангел Кънчев", корпус 16, ет.2,  стая 201.   

         Изключително важно е в предадените материали за конкурса, ясно да се посочат името на участника, адрес, телефон или e-mail за контакт. Предаването на пакета с материалите за конкурса да е подготвен по начин, който не създава условия за повреждането им.

16.  Обявяването на резултатите от конкурса за трите периода ще става до пет дни след крайните дати за предаване (25.04.2019г.; 21.06.2019г. и 30.08.2019г.) на сaйта на катедра "Промишлен дизайн" – www.design.uni-ruse.bg., и със съобщения до участниците. Информация за резултатите може да се получи и на телефони 082/888 558 или 082/888 845.

 

За допълнителна информация, също се обръщайте на телефони 082/888 558 или
082/888 845, или да търсите на сайта на катедрата.

Пожелаваме Ви спорна работа и успех!
Катедра "ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН"


                                             

Изходно условие за конкурс за дизайн на тема:

 

СПОРТНА БУТИЛКА ЗА ТЕЧНОСТИ

           Спортната бутилка за течности е изделие предназначено да се съхраняват течности ( вода, тонизиращи напитки, сок или други напитки ) при упражняване на различни спортове, туризъм, разходка, хоби или в ежедневието. Обемите им варират от 0,5 литра до 1 литър (0,5ml до 1,0ml ), като най-често срещания обем е от около 0,6ml - 0,8ml. Конструкцията им е ергономична и гарантира удобна употреба при всякакви обстоятелства и по-дълго запазване на желаната температура на течностите (студени или топли), благодарение на двустенната конструкция с вградена специална пяна между стените, в сравнение с обикновена бутилка. Пиенето от тях е улеснено, без да се налага да се отваря или затваря бутилката с две ръце и без опасност течностите да се разлеят. Имат малко тегло и са удароустойчиви. Дизайнът им е модерен, иновативен и разнообразен - форма, графични и цветови решения. Основните материали използвани за изработването им е алуминий и пластмаса (кополиестери).  

 Изходно условие за конкурса

         Посоченото изображение е примерно!


----------------------------------------------

КАТЕДРА "ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН"

Информация за кандидатстудентски курс 


за 
специалност "Промишлен дизайн"

 

         Дата на публикуване: 05.05.2018 г.         

         Ежегодно катедра "Промишлен дизайн" на Русенски университет организира и провежда подготвителен кандидатстудентски курс по рисуване и моделиране за специалност "Промишлен дизайн".

         През настоящата 2018 г., курсът ще е с продължителност четири седмици. Начало: 28.05.2018г. (понеделник) – край 23.06.2018г. (събота). Занятията се провеждат в корпус 16, до транспортен портал, според графика:

                 -  Рисуване – понеделник, вторник и сряда, от 8.00 - 12.00 часа в зала 16.216;

               -  Моделиране – четвъртък, петък и събота, от 8.00 - 12.00 часа в зала 16.101

         Курса ще се провежда под формата на консултации в рамките на обявеното време и е БЕЗПЛАТЕН.

         Заявки за консултациите могат да се правят на телефони:

                -  Рисуване – 0887 / 550 494 (доц. М. Минчев);

              -  Моделиране – 0888 / 815 509 (доц. Цв. Конов)

 

                                                                                От катедра "Промишлен дизайн"

----------------------------------------------

КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН 2018

 Дата на публикуване: 27.01.2018 г.

              Уважаеми млади приятели на дизайна,

       Съвременният дизайн е постоянно развиваща се уникална интердисциплинарна творческа дейност и изкуство. Той е вид проектна култура, съвкупност от дейности, чиято цел е да се реши проблем и създаде продукт с характеристики, които формират  съвкупност от полезни за потребителя стойности, чрез които се получава удовлетворение от неговото използване. 

         За осми пореден път катедра "Промишлен дизайн" към Русенски университет, организира конкурс за дизайн, в който могат да участват млади творци – ученици от всички средни училища  в  България или вече завършили образованието си.

         Целта на конкурса е да се представят дизайнерски проекти с авторски гледни точки при решаването на актуален проблем.

 

         Право на участие имат всички млади творци с интереси от областите на дизайна, или имащи отношение към проблемите на дизайна, проявяващи целеустременост, неизчерпаема творческа енергия, откривателско чувство,  усет към красивото, иновациите и изявеното авторско присъствие, при решаването на актуален от настоящето или за бъдещето проблем, водещ  до промяна на заобикалящия ни Свят.

 

Тема на конкурса:

  

Проектиране и изработване на обемно материално изображение на

Комбинирана автомобилна четка, стъргалка за лед и каучуково-силиконова шпакла с дръжка (3 в 1),

с обща дължина 50 - 55 см.

 Изходно условие на конкурса

Регламент за провеждане на конкурса

1.      Общи критерии:

-  предложено решение в съответствие с темата;

           -  оригиналност на проекта;
           -  ясна концепция;

          - да отразяват общоприети ценности, да са природосъобразни, интуитивни и естетични;
           -  подчертано качество на крайното изпълнение (графично и обемно-материално).

2.      Участието е индивидуално.

3.      Брой разработки за един участник – една (1 бр. или комплект).

4.      Разработват се:

         4.1 Идеен аналог (графична разработка) - скици, схеми, чертежи и др. графични материали.

         4.2  Материален аналог - обемно-материално изображение (макет) на идейното предложение (разработката).

5.      Няма ограничения за допълнителен начин на техническото представяне на разработката - електронен, хартиен, друг вид носител или комбинирано - хартия, макет/модел, винил, CD и пр.

6.      При представяне на проекта чрез хартиен носител, сумарната площ за презентиране да е не повече от 3 кв.м, а отделните формати хартиени носители да не са с размери по-големи от 50см. х 70см. (или макс. формат А2), и не по-малки от стандартните формати А3 или А4.

7.   При представяне на проекта с мегаборд (винил, картон и др.), площта за   

      презентиране да е не повече от 3 лин.м.  при хоризонтално експониране, с ширина 

      на носителя (медията) от 1,6 м..

7.      При представяне на един проекта чрез комбиниране на видовете носители и пр., площта за презентиране също да не надхвърля посочените ограничения в т.6 и т.7.

8.      Представянето на разработката да е придружено с писмена част:

   • записка-обосновка относно разработката, състояща се от 1÷2 страници и поясняваща мотивация, вдъхновение, концепция, конструктивно и цветово решение на автора;
   • мотивационно писмо (поясняващо какво провокира желанието Ви да участвате в конкурса, желаете ли да изучавате дизайн и да се квалифицирате в областта на дизайна, какви умения желаете да придобиете и пр.)

9.      Оценяване на разработките.

- оценяването на разработките ще се извърши от комисия от преподавателите в катедра "Промишлен дизайн" на Русенски университет "Ангел Кънчев";

- при оценяване на разработките ще се присъждат две оценки по шестобалната система, съответно за графичната разработка и за обемното материално изображение (макета.). Няма ограничение за изобразителните техники, приложени при изпълнение на графичната разработка (молив, креда, въглен, сангин, пастел, фулмастри, маркери, аерограф и др.). Няма ограничение и за вида на материала от който се изгражда макета. 

10.  Всеки участник в конкурса носи отговорност за авторството и оригиналността на разработката си.

11.  Времето за разработване на проектите включва периода от месец февруари до месец август 2018 г.

12.  Времето за предаване на разработките включва три периода:

   • Първи период  23.04÷27.04.2018 г.
          Краен срок за предаване на разработките е  до 16 часа на 27.04.2018 г. (петък).
   • Втори период  18.06÷22.06.2018 г.;
         Краен срок за предаване на разработките е  до 16 часа на 22.06.2018 г. (петък).
   • Трети период  27.08÷31.08.2018 г.;
         Краен срок за предаване на разработките е  до 16 часа на 31.08.2018 г. (петък).

     По време на разработване на проекта всеки участник в конкурса може да се обръща  за съдействие и консултации към преподавателите от катедра "Промишлен дизайн".

13.  Допуска се, извън темата на конкурса, всеки участник допълнително да представи под формата на порт-фолио (материали за подкрепа) на авторски работи (художествени и приложни творби, образци, макети и модели), от участие в различни творчески прояви, в обем и брой който сам определи.

14.  Особеност на конкурса е, че авторите на оценените (получилите оценка, различна от "слаб") и класирани разработки могат да участват в кандидатстудентската кампания за специалност "Промишлен дизайн". Оценките, по желание на участниците в конкурса, ще бъдат признати като оценки от предварителни изпити по рисуване и моделиране за кандидатстване и записване в специалност "Промишлен дизайн" през кандидатстудентската кампания 2018 г. на Русенския университет.   
15.  Приемането на материалите с разработките ще става на място (в катедрата) или по пощата, на адрес: 

7017 Русе, ул."Студентска" 8, Русенски университет "Ангел Кънчев", корпус 16, ет.2, стая 201.   

Изключително важно е в предадените материали за конкурса, ясно да се посочат името на участника, адрес, телефон или e-mail за контакт. Предаването на пакета с материалите за конкурса да е подготвен по начин, който не създава условия за повреждането им.

16.  Обявяването на резултатите от конкурса за трите периода ще става до пет дни след крайната дата за предаване (27.04.2018г.; 22.06.2018г. и 31.08.2018г.) на сaйта на катедра "Промишлен дизайн" – www.design.uni-ruse.bg. Информация за резултатите може да се получи и на телефони 082/888 558 или 082/888 845.

     За допълнителна информация, също се обръщайте на телефони 082/888 558 или 082/888 845, или да търсите на сайта на катедрата.    

Пожелаваме Ви спорна работа и успех!


Катедра "ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН"


----------------------------------------------

Поредна придобивка за катедра "Промишлен дизайн"
при Русенския университет "Ангел Кънчев"

  Дата на публикуване: 31.05.2017 г.

         Доказателство за това, че независимо от неблагоприятните обективни условия катедра "Промишлен дизайн" на Русенския университет продължава да поставя акцент върху модернизиране на материалната си база и да създава за студентите си една по-естетична, приветлива и съответстваща на специалността среда за провеждане на модерен и иновативно ориентиран учебен процес по дизайн.

Фотостудио  ф

         Поредната ценна придобивка е новоизградено, по проект от ФНИ, модерно комбинирано видео и фото студио. Параметрите му го правят уникално за гр. Русе. То е на площ от 50 кв. м., оборудвано с базова техника, необходима за провеждане на снимачни процеси. Наличния зелен фон с размери 3,2 м х 9 м. дава възможност да се заснемат видео продукти с добавена реалност.

         Специализираното студиото е отлична база за разширение и обогатяване на възможностите за обучение по дисциплините Аудио-визуални техники и Реклама на специалността, в областта на визуалните изкуства, с реализиране на краен продукт.

03.png  04.png

         Тук е място да се спомене и изкаже изключителна благодарност на дарителите, чиито жест спомогна студиото да придобие настоящият си облик. Това са фирмите "Дриймнет"- Русе и "БиСиКом"- Русе, дарили средства за извършване на строително-ремонтни дейности и оборудване.  

         Подчертания интерес към студиото провокира излизането на предварителна информация за него, а официалното му откриване е предвидено да стане през есента, за началото на новата академична учебна година. 

05.png  06.png

_____________________________________________________________

Информация за кандидатстудентски курс за специалност “Промишлен дизайн”

 Дата на публикуване: 03.05.2017 г.

 Ежегодно катедра “Промишлен дизайн” на Русенски университет организира и провежда подготвителен кандидатстудентски курс по рисуване и моделиране за специалност “Промишлен дизайн”. През настоящата 2017 г., курсът ще е с продължителност четири седмици. Начало: 29.05.2017г. (понеделник) – край 24.06.2017г. (събота). Занятията ще бъдат в корпус 16, до транспортен портал, според графика:

  -  Рисуване – понеделник, вторник и сряда, от 8.00 - 12.00 часа в зала 16.216;

-  Моделиране – четвъртък, петък и събота, от 8.00 - 12.00 часа в зала 16.101

         Курса ще се провежда под формата на консултации в рамките на обявеното време и е БЕЗПЛАТЕН.

         Заявки за консултациите могат да се правят на телефони:

    •  Рисуване – 0887 / 550 494 (доц. М. Минчев);

    •   Моделиране – 0888 / 815 509 (доц. Цв. Конов)

______________________________________________________________________________

КАТЕДРА "ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН"
ОБЯВЯВА:

КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН

 Дата на публикуване: 29.01.2017 г.

              Уважаеми млади приятели на дизайна,

       Съвременният дизайн е постоянно развиваща се уникална интердисциплинарна творческа дейност и изкуство. Той е вид проектна култура, съвкупност от дейности, чиято цел е да се реши проблем и създаде продукт с характеристики, които формират  съвкупност от полезни за потребителя стойности, чрез които се получава удовлетворение от неговото използване. 

Стив Джобс казва: Дизайнът е душата на всяко човешко творение, която се изразява във всяка част от него.

         Традиция за катедра "Промишлен дизайн" към Русенски университет, е да организира конкурс за дизайн, в който могат да участват млади творци – в процес на обучение (ученици от всички средни училища  в  България) или вече завършили средното си образование.

         Целта на конкурса е да се представят дизайнерски проекти с авторски гледни точки при решаването на актуален проблем.

         Право на участие имат всички млади творци с интереси в различните области на дизайна, или имащи отношение към проблемите на дизайна, проявяващи целеустременост, неизчерпаема творческа енергия, откривателско чувство,  усет към красивото, иновациите и изявеното авторско присъствие, при решаването на актуален от настоящето или за бъдещето проблем, водещ  до промяна на заобикалящия ни Свят.

 

Тема на конкурса:

Проектиране и изработване на обемно материално изображение
на 
кана за чайс вместимост от 1,5L.
Каната да е с приложение за домакинството.

  

Изходно условие на конкурс за дизайн на тема:

КАНА ЗА ЧАЙ с вместимост от 1,5L

        Каната за приготвяне на чай е изделие предназначено за употреба преди всичко в домакинството. Обемите им варират от 0,4 литра до 2 литра, като най-често срещания обем е от около 1,5 литра. Основният материал от който се изработват е различен: порцелан, стъкло или неръждаема стомана (хром никелова).

         При изпълнението на проекта, следва   да се съобразят характерните за този вид изделия конструктивни, търговски, естетически и ергономични изисквания.

         Обемно-материалното изображение се изпълнява от подходящи макетни материали (хартия, пластилин, полимерна глина, пенопласт и др.), с които най-точно би могла да се възпроизведе и презентира идеята.

         Цедката за запарване на чая не се изпълнява!Регламент за провеждане на конкурса

1.      Общи критерии:

-  предложено решение в съответствие с темата;

           -  оригиналност на проекта;
           -  ясна концепция;

          - да отразяват общоприети ценности, да са природосъобразни, интуитивни и естетични;
           -  подчертано качество на крайното изпълнение (графично и обемно-материално).

2.      Участието е индивидуално.

3.      Брой разработки за един участник – една (1 бр. или комплект).

4.      Разработват се:

         4.1 Идеен аналог (графична разработка) - скици, схеми, чертежи и др. графични материали.

         4.2  Материален аналог - обемно-материално изображение (макет) на идейното предложение (разработката).

5.      Няма ограничения за допълнителен начин на техническото представяне на разработката - електронен, хартиен, друг вид носител или комбинирано - хартия, макет/модел, винил, CD и пр.

6.      При представяне на проекта чрез хартиен носител, сумарната площ за презентиране да е не повече от 3 кв.м, а отделните формати хартиени носители да не са с размери по-големи от 50см. х 70см. (или макс. формат А2) и не по-малки от стандартните формати А3 или А4. 

7.   При представяне на проекта чрез друг вид носител (винил и др.), площта за презентиране да е не повече от 3 лин.м.  при хоризонтално експониране, с ширина на носителя (медията) от 1,6 м..

7.      При представяне на един проекта чрез комбиниране на видовете носители и пр., площта за презентиране също да не надхвърля посочените ограничения в т.6 и т.7.

8.      Представянето на разработката да е придружено с писмена част:

 • (записка-обосновка от 1÷2 страници) поясняваща мотивация, вдъхновение,  концепция и пр., на автора по отношение на разработката;
 • мотивационно писмо ( какво провокира желанието Ви да участвате в конкурса, желаете ли да изучавате дизайн, желаете ли да се квалифицирате в областта на дизайна, какви умения желаете да придобиете и пр.)

9.      Оценяване на разработките.

- оценяването на разработките ще се извърши от комисия от преподавателите в катедра "Промишлен дизайн" на Русенски университет "Ангел Кънчев";

- при оценяване на разработките ще се присъждат две оценки по шестобалната система, съответно за графичната разработка и за материализацията (макет).

Няма ограничение за изобразителните техники, приложени при изпълнение на графичната разработка (молив, креда, въглен, сангин, пастел, фулмастри, маркери, аерограф и др.). Няма ограничение и за вида на материала от който се изгражда обемното материално изображение (макета). 

10.  Всеки участник в конкурса носи отговорност за авторството и оригиналността на разработката си.

11.  Времето за разработване на проектите са месеците  март – април 2017 г.

12.  Период за предаване на разработките 03.04÷05.05.2017 г.

      Краен срок за предаване на разработките е  до 16 часа на 05.05.2017 г. (петък).

13.  По време на разработване на проекта всеки участник в конкурса може да се обръща за съдействие и консултации към преподавателите от катедра "Промишлен дизайн".

14.  Допуска се, извън темата на конкурса, всеки участник допълнително да представи под формата на порт фолио (материали за подкрепа) на авторки работи, в обем който сам определи.

15.  Особеност на конкурса е, че оценените (получилите оценка, различна от "слаб") и класирани разработки могат да участват в кандидатстудентската кампания за специалност "Промишлен дизайн". Оценките, по желание на участниците в конкурса, ще бъдат признати като оценки от предварителни изпити по рисуване и моделиране за кандидатстване в специалност "Промишлен дизайн" през кандидатстудентската кампания 2017 г. в Русенския университет.   

16.  Приемането на материалите с разработките ще става на място (в катедрата) или по пощата, на адрес:

7017 Русе, ул."Студентска" 8, Русенски университет "А. Кънчев", корпус 16, ет.2, стая 201, тел.082/888 558 или 082/888 845   

Изключително важно е в предадените материали за конкурса, ясно да се посочат името на участника, адрес, телефон или e-mail за контакт. Предаването на пакета с материалите за конкурса да е подготвен по начин, който не създава условия за повреждането им.

 17.  Обявяването на резултатите от конкурса ще стане до 19 май 2017 г. на сaйта на катедра "Промишлен дизайн" – http://design.uni-ruse.bg. Информация за резултатите може да се получи и на телефони 082/888 558 или 082/888 845.

Посетете сайта на специалността: ​http://design.uni-ruse.bg​
 

За допълнителна информация, също се обръщайте на телефони 082/888 558 или 082/888 845    

Пожелаваме Ви спорна работа и успех!

Катедра "ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН"

______________________________________________

Нова придобивка в катедра "Промишлен дизайн" 

при Русенския университет "Ангел Кънчев"

 Дата на публикуване: 29.03.2016 г. 

         Постоянни остават усилията на катедра "Промишлен дизайн" при Русенски университет за модернизиране на материалната си база, и създаване на една по-естетична, приветлива и съответстваща на специалността обстановка за провеждане на модерен и иновативно ориентиран учебен процес при обучението по дизайн. Не е случаен факта, че тя е една от най-добрите в България сред сродните структури за обучение по дизайн, обезспечаваща учебния процес по всички дисциплини от учебния план на специалността. Организирана е, и адаптирана според особеностите и изискванията на отделните дисциплини и изпълняваните дейности.

         След извършен основен ремонт на помещение, то бе превърнато в специализирана зала за водене на обучение по група дисциплини, включваща: рисуване, цветознание, изобразителни техники и история на изкуството и дизайна.

         Залата е с площ от 180 кв.м. и с изключителен достъп на дневна светлина. Към нея има още две помещения – кабинет за преподавателите и склад. Оборудването на залата е също специализирано и изцяло съобразено с особеностите на учебния процес по изброените дисциплини.

         Специализираната зала е на разположение за обучение и на студентите от специалност начална и предучилищна педагогика от РУ.

         Тук е място да споменем и изкажем изключителна благодарност на дарителите, чиито жест спомогна залата да придобие съвременен вид. Това са: ф. "БиСиКом"- Русе, в лицето на г-н Теодоси Георгиев, дарила обзавеждането в кабинета на преподавателите, ф. "Тихомир 2011"- Кърджали, в лицето на г-н Иван Мюзюрски, дарила стативите за рисуване и Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе, в лицето на г-жа Катя Горанова, направила парично дарение.

         Лентата на новата зала бе прерязана от: г-н Стефко Борджиев – областен управител на Област Русе, чл. кор. проф. Христо Белоев – председател на Общински съвет  Русе и председател на Общото събрание на Русенски университет, проф. Велизара Пенчева – Ректор на Русенски университет и проф. Генчо Попова – Декан на Аграрно-индустриален факултет.

         На откриването присъстваха и много гости и студенти. 

Посетете сайта на специалността: ​http://design.uni-ruse.bg​


_____________________________________

КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН

 Дата на публикуване: 02.02.2016 г. 

              Уважаеми млади приятели на дизайна,

       Съвременният дизайн е постоянно развиваща се уникална интердисциплинарна творческа дейност и изкуство. Той е вид проектна култура, съвкупност от дейности, чиято цел е да се реши проблем и създаде продукт с характеристики, които формират  съвкупност от полезни за потребителя стойности, чрез които се получава удовлетворение от неговото използване. 

 

Стив Джобс казва: Дизайнът е душата на всяко човешко творение, която се изразява във всяка част от него.

 

         Традиция за катедра "Промишлен дизайн" към Русенски университет, е да организира конкурс за дизайн, в който могат да участват млади творци – в процес на обучение (ученици от всички средни училища  в  България) или вече завършили средното си образование.

 

         Целта на конкурса е да се представят дизайнерски проекти с авторски гледни точки при решаването на актуален проблем.

 

         Право на участие имат всички млади творци с интереси в различните области на дизайна, или имащи отношение към проблемите на дизайна, проявяващи целеустременост, неизчерпаема творческа енергия, откривателско чувство,  усет към красивото, иновациите и изявеното авторско присъствие, при решаването на актуален от настоящето или за бъдещето проблем, водещ  до промяна на заобикалящия ни Свят.

 

Тема на конкурса:

Проектиране и изработване на обемно материално изображение на

Битов оливерник​


Регламент за провеждане на конкурса

izhod_uslovie.jpg

1.      Общи критерии:

-  предложено решение в съответствие с темата;

           -  оригиналност на проекта;
           -  ясна концепция;

          - да отразяват ценности, да са природосъобразни, интуитивни и естетични;
           -  качество на крайното изпълнение (графично и обемно-материално).

2.      Участието е индивидуално.

3.      Брой разработки за един участник – една (1 бр. или комплект).

4.      Разработват се:

         4.1 Идеен аналог (графична разработка) - скици, схеми, чертежи и др. графични материали.

         4.2  Материален аналог - обемно-материално изображение (макет) на идейното предложение (разработката).

5.      Няма ограничения за допълнителен начин на техническото представяне на разработката - електронен, хартиен, друг вид носител или комбинирано - хартия, макет/модел, винил, CD и пр.

6.      При представяне на проекта чрез хартиен носител, площта за презентиране да е не повече от 3 кв.м, а отделните формати хартиени носители да не са с размери по-големи от 50см. х 70см. (или макс. формат А2) и не по-малки от стандартните формати А3 и/или А4.

7.      При представяне на проекта чрез друг вид носител (винил и др.), площта за презентиране да е не повече от 3 лин.м.  при хоризонтално експониране.

8.      При представяне на един проекта чрез комбиниране на видовете носители и пр., площта за презентиране също да не надхвърля посочените ограничения в т.6 и т.7.

9.      Представянето на разработката да е придружено с писмена част (записка-обосновка от 1÷2 страници) поясняваща мотивация, вдъхновение, концепция и пр., на автора по отношение на разработката.  

10.  Оценяване на разработките.

- оценяването на разработките ще се извърши от комисия от преподавателите в катедра "Промишлен дизайн" на Русенски университет "Ангел Кънчев";

- при оценяване на разработките ще се присъждат две оценки по шестобалната система, съответно за графичната разработка и за материализацията (макет).

Няма ограничение за изобразителните техники, приложени при изпълнение на графичната разработка (молив, креда, въглен, сангин, пастел, фулмастри, маркери, аерограф и др.). Няма ограничение и за вида на материала от който се изгражда обемното материално изображение (макета). 

11.  Всеки участник в конкурса носи отговорност за авторството и оригиналността на разработката си.

12.  Времето за разработване на проектите са месеците  март – април 2016 г.

13.  Период за предаване на разработките 04.04÷05.05.2016 г.

      Краен срок за предаване на разработките е  до 16 часа на 05.05.2016 г.

14.  По време на разработване на проекта всеки участник в конкурса може да се обръща за съдействие и консултации към преподавателите от катедра "Промишлен дизайн".

15.  Допуска се, извън темата на конкурса, всеки участник допълнително да представи под формата на порт фолио (материали за подкрепа) на авторки работи, в обем който сам определи.

16.  Особеност на конкурса е, че оценените (получилите оценка, различна от "слаб") и класирани разработки могат да участват в кандидатстудентската кампания за специалност "Промишлен дизайн". Оценките, по желание на участниците в конкурса, ще бъдат признати като оценки от предварителни изпити по рисуване и моделиране за кандидатстване в специалност "Промишлен дизайн" през кандидатстудентската кампания 2016 г. в Русенския университет.   

17.  Приемането на материалите с разработките ще става на място (в катедрата) или по пощата, на адрес:

7017 Русе, ул."Студентска" 8, Русенски университет "А. Кънчев", корпус 16, ет.2, стая 201, тел.082/888 558 или 082/888 845   

Изключително важно е в предадените материали за конкурса, ясно да се посочат името на участника, адрес, телефон или e-mail за контакт. Предаването на пакета с материали за конкурса да е подготвен по начин, който не създава условия за повреждането им.

18.  Обявяването на резултатите от конкурса ще стане до 18 май 2016 г. на сaйта на катедра "Промишлен дизайн" – www.design.uni-ruse.bg. Информация за резултатите може да се получи и на телефон 082/888 558.

 За допълнителна информация се обръщайте на тел.082/888 558 или 082/888 845    

Пожелаваме Ви спорна работа и успех!

Катедра "ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН"


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация за кандидатстудентски курс
за специалност "Промишлен дизайн"​

 Дата на публикуване: 20.05.2015 г.

         Ежегодно катедра "Промишлен дизайн" на Русенски университет организира и провежда подготвителен кандидатстудентски курс по рисуване  и  моделиране за специалност "Промишлен дизайн".

         През настоящата 2015 г., курсът ще е с продължителност четири седмици. Начало: 01.06.2015 г. (понеделник) – край 27.06.2015г. (събота). Занятията са в зала 16.101 (транспортен портал), според графика:

Рисуване – понеделник, вторник и сряда, от 8.00 h - 12.00 h;-  
- Моделиране – четвъртък, петък и събота, от 8.00 h - 12.00 h;​

Курса ще се провежда под формата на консултации в рамките на обявеното време и е БЕЗПЛАТЕН.

 Заявки за консултациите могат да се правят на телефони:

-  Рисуване – 0887 / 550 494 ( доц. М. Минчев);               
-  Моделиране – 0888 / 815 509 (доц. Цв. Конов)

​От катедра "Промишлен дизайн"​

=============================================================================================​​​

КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН

Уважаеми млади приятели на дизайна,      

Съвременният дизайн е постоянно развиваща се уникална интердисциплинарна творческа дейност и изкуство. Той е нова проектна култура, съвкупност от дейности, чиято цел е да се реши проблем и създаде продукт с характеристики, които формират  набор от полезни за потребителя стойности, чрез които се получава удовлетворение от неговото използване.            

Стана традиция катедра “Промишлен дизайн” към Русенски университет да организира конкурс за дизайн, в който могат да участват млади творци – в обучение (ученици от всички средни училища  в  България) или завършили средното си образование.          

Целта на конкурса е да се представят дизайнерски проекти с авторски гледни точки при решаването на актуален проблем.          

Право на участие имат всички млади творци с интереси в различни области на дизайна, или имащи отношение към проблемите на дизайна, проявяващи целеустременост, неизчерпаема творческа енергия, откривателско чувство,  усет към красивото, иновациите и изявеното авторско присъствие, при решаването на актуален от настоящето или за бъдещето проблем, водещ  до промяна на заобикалящия ни Свят.  

Тема на конкурса:

Проектиране и изработване на обемно материално изображение на

Комплект изделие “Бебе фон”

Регламент за провеждане на конкурса

1.     Общи критерии:

 • съответствие с темата;          
 • оригиналност на проекта;
 • ясна концепция;          
 • да отразяват ценности, да са природосъобразни, интуитивни и естетични;
 • качество на крайното изпълнение (графично и обемно-материално).

2.     Участието е индивидуално.

3.     Брой разработки за един участник – една (1 бр. или комплект).

4.     Разработват се:        

4.1   Идеен аналог (графична разработка) - скици, схеми, чертежи и др. графични материали.

4.2   Материален аналог - обемно-материално изображение (макет) на идейното предложение (разработката).

5.    Няма ограничения за допълнителен начин на техническото представяне на разработката - електронен, хартиен, друг вид носител или комбинирано - хартия, макет/модел, винил, CD и пр.

6.    При представяне на проекта чрез хартиен носител, площта за презентиране да е не повече от 3 кв.м, а отделните формати хартиени носители да не са с размери по-големи от 50см. х 70см. (или макс. формат А2) и не по-малки от стандартните формати А3 и/или А4.

7.    При представяне на проекта чрез друг вид носител, площта за презентиране да е не повече от 3 лин.м.  при хоризонтално експониране.

8.   При представяне на един проекта чрез комбиниране на видовете носители и пр., площта за презентиране също да не надхвърля посочените ограничения в т.6 и т.7.

9.   Представянето на разработката да е придружено с писмена част (записка от 1÷2 страници) поясняваща мотивация, вдъхновение, концепция и пр., на автора по отношение на разработката.  

10.    Оценяване на разработките.

 • оценяването на разработките ще се извърши от комисия от преподавателите в катедра “Промишлен дизайн” на Русенски университет ”Ангел Кънчев”;
 • при оценяване на разработките ще се присъждат две оценки по шестобалната система и по два основни показателя
 • за графичната разработка и за материализацията (макет).

Няма ограничение за приложената изобразителна техниката при изпълнение на графичната разработка (молив, креда, въглен, сангин, пастел, фулмастри, маркери, аерограф и др.). Няма ограничение и за вида на материала от който се изражда обемното материално изображение(макета). 

11.    Всеки участник в конкурса носи отговорност за авторството и оригиналността на разработката си.

12.    Времето за разработване на проектите са месеците  март – април 2015 г.

13.    Период за предаване на разработките 01.04÷04.05.2015 г.      

Краен срок за предаване на разработките е  до 16 часа на 04.05.2015 г.

14.   По време на разработване на проекта всеки участник в конкурса може да се обръща за съдействие и консултации към преподавателите от катедрата.

15.    Особеност на конкурса е, че класираните и номинираните (получилите оценка, различна от “слаб”) разработки могат да участват в кандидатстудентската кампания за специалност “Промишлен дизайн”. Оценките, по желание на участниците, ще  бъдат признати като предварителни изпити за приемните изпити по рисуване и моделиране за специалност “Промишлен дизайн” през кандидатстудентската кампания 2015 г. в Русенския университет.   

16.  Приемането на материалите с разработките ще става на място (в катедрата) или по пощата, на адрес:

Русе, ул.“Студентска” 8, Русенски университет “А. Кънчев”, корпус 16, ет.2, стая 201, тел.082/888 558.

Изключително важно е в предадените материали за конкурса, ясно да се посочат името на участника, адрес, телефон или e-mail за контакт. Предаването на пакета с материали за конкурса да е съставен по начин, който не създава условие за повреждането им.

17.  Обявяването на резултатите от конкурса ще стане до 15 май 2015 г. на сaйта на катедра “Промишлен дизайн”www.design.uni-ruse.bg. Информация за резултатите може да се получи и на телефон 082/888 558.

За допълнителна информация се обръщайте на тел. 082/888 558.                       

Винаги е добре, да знаеш и можеш повече!

Пожелаваме Ви спорна работа и успех! 

Катедра “ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН”

=============================================================================================

Нова техника в катедра "Промишлен дизайн" 
при Русенския университет "Ангел Кънчев"

 Дата на публикуване: 13.04.2015 г. 

         Перманентни остават усилията в катедра "Промишлен дизайн" на Русенския университет за модернизиране на материалната база на катедрата и създаване на една по-естетична, приветлива и съответстваща на специалността обстановка за провеждане на модерен и иновативно ориентиран учебен процес при обучението по дизайн. Не е случаен факта, че тя е една от най-добрите в България сред сродните структури за обучение по дизайн, осигуряваща учебния процес по всички дисциплини от учебния план на специалността. Организирана е, и адаптирана според особеностите и изискванията на отделните дисциплини и изпълняваните дейности.

         След вече създадените три специализирани творчески студия (учебно-изследователски лаборатории) по графичен дизайн и реклама, мултимедийно студио и студио за 3D дизайн (CAD-студио), през този месец (март) се положи началото на оборудване и на четвърто студио: по приложни изследвания в промишления дизайн (САМ -студио).    

         По проект BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България" от Оперативна програма: "РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА" 2007-2013 г. на ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, в новото студио влезе в експлоатация съвременен CNC - рутер. ​
​​


Новата придобивка

​         Очакваният резултат с придобиването му е, че катедрата ще се утвърди като конкурентен и устойчиво развиващ се център у нас за водене на научно-изследователски процес по дизайн и обучение на дизайнери за индустрията ни, което е в пряко съответствие със заложеното в Националната пътна карта за научна инфраструктура. Ще даде изключителната възможност на обучаващите се студенти за подобряване на ефекта от практическото им обучение и стимулиране на извън учебната дейност, за специализация и усъвършенстване на уменията им според интересите им. Това води до формиране в бъдещите дизайнери на навици и готовност за самостоятелно решаване на творчески задачи при професионална си реализация след завършване на обучението. Допълнително ще разшири възможността за участието на катедрата в пазара на услуги.

 

cnc_03.jpg
cnc_04.jpgcnc_05.jpg

Моменти от обучението за работа със CNC рутера

=============================================================================================

​КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН 2014

Уважаеми млади приятели на дизайна, 

Съвременният дизайн е постоянно развиваща се уникална интердисциплинарна творческа дейност и изкуство. Той е нова проектна култура, съвкупност от дейности, чиято цел е да се реши проблем и създаде продукт с характеристики, които формират набор от полезни за потребителя стойности, чрез които се получава удовлетворение от неговото използване. 

Стана традиция катедра "Промишлен дизайн" към Русенски университет да организира конкурс за дизайн, в който могат да участват млади творци – в обучение (ученици от всички средни училища в България) или завършили средното си образование.

Целта на конкурса е да се представят дизайнерски проекти с авторски гледни точки при решаването на актуален проблем. 

Право на участие имат всички млади творци с интереси в различни области на дизайна, или имащи отношение към проблемите на дизайна, проявяващи целеустременост, неизчерпаема творческа енергия, откривателско чувство, усет към красивото, иновациите и изявеното авторско присъствие, при решаването на актуален от настоящето или за бъдещето проблем, водещ до промяна на заобикалящия ни Свят.

Тема на конкурса: 

Проектиране и изработване на обемно материално изображение на 
Безжична мобилна аудио система за MP3 или смартфони

Регламент за провеждане на конкурса

1. Общи критерии: 
- съответствие с темата; 
- оригиналност на проекта; 
- ясна концепция; 
- да отразяват ценности, да са природосъобразни, интуитивни и естетични; 
- качество на крайното изпълнение (графично и обемно-материално). 
2. Участието е индивидуално. 
3. Брой разработки за един участник – една (1 бр.). 
4. Разработват се: 
4.1 Идеен аналог (графична разработка) - скици, схеми, чертежи и др. 
4.2 Материален аналог - обемно-материално изображение (макет) на идейното предложение (разработката). 
5. Няма ограничения за допълнителен начин на техническото представяне на разработката - електронен, хартиен, друг вид носител или комбинирано - хартия, макет/модел, винил, CD и пр. 
6. При представяне на проекта чрез хартиен носител, площта за презентиране да е не по-вече от 3 кв.м, а отделните формати хартиени носители да не са с размери по- големи от 50см. х 70см. (или макс. А2) и не по-малки от стандартните формати А3 и/или А4. 
7. При представяне на проекта чрез друг вид носител, площта за презентиране да е не по-вече от 3 лин.м. при хоризонтално експониране. 
8. При представяне на един проекта чрез комбиниране на видовете носители и пр., площта за презентиране също да не надхвърля посочените ограничения в т.6 и т.7. 
9. Представянето на разработката да е придружено с писмена част (записка от 1÷2 страници) поясняваща мотивация, вдъхновение, концепция и пр., на автора по отношение на разработката. 
10. Оценяване на разработките. 
- оценяването на разработките ще се извърши от комисия от преподавателите в катедра "Промишлен дизайн"; 
- оценяването на разработките ще е с две оценки, по два основни показателя - за графичната разработка и за материализацията (макет). Няма ограничение за приложената изобразителна техниката при изпълнение на графичната разработка (молив, креда, въглен, сангин, пастел, фулмастри, маркери, аерограф и др.). Няма ограничение и за вида на материала от който се изражда обемното материално изображение(макета). 
11. Всеки участник в конкурса носи отговорност за авторството и оригиналността на разработката си. 
12. Времето за разработване на проектите са месеците март – април 2014 г. 
13. Период за предаване на разработките 01.04÷02.05.2014г. 
Краен срок за представяне на разработките е до 16 часа на 02.05.2014 г. 
14. По време на разработване на проекта всеки участник в конкурса може да се обръща за консултации към преподавателите от катедрата. 
15. Особеност на конкурса е, че класираните и номинираните разработки ще бъдат оценени по шестобалната система. Оценките, по желание на участниците, ще бъдат признати като предварителни изпити за приемните изпити по рисуване и моделиране за специалност "Промишлен дизайн" през кандидатстудентската кампания 2014 г. в Русенски университет. 
16. Приемането на материалите с разработките ще става на място или по пощата, на адрес:
Русе, ул."Студентска" 8, Русенски университет "А. Кънчев", корпус 16, ет.2, стая 201, тел.082/888 845 (г-жа Попова). 
В предадените материали за конкурса, ясно да се посочат името на участника, адрес, телефон или e-mail за контакт. Предаването на пакета с материали за конкурса да е съставен по начин, който не създава условие за повреждането им. 
17. Обявяването на резултатите от конкурса ще стане до 16 май 2014 г. на сaйта на катедра "Промишлен дизайн" – www.design.uni-ruse.bg. Информация за резултатите може да се получи и на телефон 082/888 845 (г-жа Попова).

За допълнителна информация се обръщайте на тел.082/888 845. ​

Винаги е добре, да знаеш и можеш повече! 
Пожелаваме Ви спорна работа и успех! 
Катедра "ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН"​