ПОДГОТВИТЕЛЕН кандидатстудентски курс 2020 Г.

за специалност "Промишлен дизайн"

 

         Дата на публикуване: 01.06.2020 г.         

         Ежегодно катедра "Промишлен дизайн" на Русенски университет организира и провежда подготвителен кандидатстудентски курс по рисуване и моделиране за специалност "Промишлен дизайн". 

         През настоящата 2020 г., курсът ще е с продължителност четири седмици. Начало: 01.06.2020 г. (понеделник) – край 27.06.2020 г. (събота). Занятията се провеждат в корпус 16, до транспортен портал, според графика:

                 -  Рисуване – понеделник, вторник и сряда, от 8.00 - 12.00 часа в зала 16.216;
                -  Моделиране – четвъртък, петък и събота, от 8.00 - 12.00 часа в зали 16.105 и 16.106;

         Курса ще се провежда под формата на консултации в рамките на обявеното време и е БЕЗПЛАТЕН.

         Заявки за консултациите могат да се правят на телефони:

                -  Рисуване – 0887 / 550 494 (доц. М. Минчев);

              -  Моделиране – 0888 / 815 509 (доц. Цв. Конов)

 

                                                                                От катедра "Промишлен дизайн

_________________________________


КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН 2020


 Дата на публикуване: 24.01.2020 г.

 

              Уважаеми млади приятели на дизайна,

       Съвременният дизайн е постоянно развиваща се уникална интердисциплинарна творческа дейност и изкуство. Той е вид проектна култура, съвкупност от дейности, чиято цел е да се реши проблем и създаде продукт с характеристики, които формират  съвкупност от полезни за потребителя стойности, чрез които се получава удовлетворение от неговото използване. 

 

Стив Джобс казва:

Дизайнът е душата на всяко човешко творение, която се изразява във всяка част от него.

 

         За осми пореден път катедра "Промишлен дизайн" към Русенски университет, организира конкурс за дизайн, в който могат да участват млади творци – ученици от всички средни училища  в  България или вече завършили образованието си.

         Целта на конкурса е да се представят дизайнерски проекти с авторски гледни точки при решаването на актуален проблем.

         Право на участие имат всички млади творци с интереси от областите на дизайна, или имащи отношение към проблемите на дизайна, проявяващи целеустременост, неизчерпаема творческа енергия, откривателско чувство,  усет към красивото и естетичното, иновациите и изявеното авторско присъствие, при решаването на актуален от настоящето или за бъдещето проблем, водещ  до промяна на заобикалящия ни Свят.

Тема на конкурса:

  

Проектиране и изработване на обемно материално изображение на

Бутилка със спрей-помпа за течности

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

1.     Общи критерии:

-  предложено решение в съответствие с темата;

           -  оригиналност на проекта;
           -  ясна концепция;

          - да отразяват общоприети ценности, да са природосъобразни, интуитивни и естетични; 
           -  подчертано качество на крайното изпълнение (графично и обемно-материално).

2.     Участието е индивидуално.

3.     Брой разработки за един участник – една (1 бр. или комплект).

4.     Разработват се:

         4.1 Идеен аналог (графична разработка) - скици, схеми, чертежи и др. графични материали.

         4.2  Материален аналог - обемно-материално изображение (макет) на идейното предложение (разработката).

5.     Няма ограничения за допълнителен начин на техническото представяне на разработката - електронен, хартиен, друг вид носител или комбинирано - хартия, макет/модел, винил, CD и пр.

6.     При представяне на проекта чрез хартиен носител, сумарната площ за презентиране да е не повече от 3 кв.м, а отделните формати хартиени носители да не са с размери по-големи от 50см. х 70см. (или макс. формат А2), и не по-малки от стандартните формати А3 или А4. 

7.   При представяне на проекта с мегаборд (винил, картон и др.), площта за   

      презентиране да е не повече от 3 лин.м.  при хоризонтално експониране, с ширина  

      на носителя (медията) от 1,6 м..

7.     При представяне на един проекта чрез комбиниране на видовете носители и пр., площта за презентиране също да не надхвърля посочените ограничения в т.6 и т.7.

8.     Представянето на разработката да е придружено с писмена част:

 • записка-обосновка относно разработката, състояща се от 1÷2 страници и поясняваща мотивация, вдъхновение, концепция, конструктивно и цветово решение на автора;
 • мотивационно писмо (поясняващо какво провокира желанието Ви да участвате в конкурса, желаете ли да изучавате дизайн и да се квалифицирате в областта на дизайна, какви умения желаете да придобиете и пр.)

9.     Оценяване на разработките.

- оценяването на разработките ще се извърши от комисия от преподавателите в катедра "Промишлен дизайн" на Русенски университет "Ангел Кънчев"; 

- при оценяване на разработките ще се присъждат две оценки по шестобалната система, съответно за графичната разработка и за обемното материално изображение (макета.). Няма ограничение за изобразителните техники, приложени при изпълнение на графичната разработка (молив, креда, въглен, сангин, пастел, фулмастри, маркери, аерограф и др.). Няма ограничение и за вида на материала от който се изгражда макета. 

10.  Всеки участник в конкурса носи отговорност за авторството и оригиналността на разработката си.

11.  Времето за разработване на проектите включва периода от месец февруари до месец август 2020 г.включително.

12.  Времето за предаване на разработките включва три периода:

 • Първи период  25.05÷29.05.2020 г. 
        Краен срок за предаване на разработките е  до 16 часа на 29.05.2020 г. (петък).
 • Втори период  22.06÷26.06.2020 г.;
       Краен срок за предаване на разработките е  до 16 часа на 26.06.2020 г. (петък).
 • Трети период  24.08÷28.08.2020 г.;
       Краен срок за предаване на разработките е  до 16 часа на 28.08.2020 г. (петък).
            По време на разработване на проекта всеки участник в конкурса може да се обръща 
            за съдействие и консултации към преподавателите от катедра "Промишлен дизайн".

13.  Допуска се, извън темата на конкурса, всеки участник допълнително да представи под формата на порт-фолио (материали за подкрепа) на авторски работи (художествени и приложни творби, образци, макети и модели), от участие в различни творчески прояви, в обем и брой който сам определи.

14.  Особеност на конкурса е, че авторите на оценените (получилите оценка, различна от "слаб") и класирани разработки могат да участват в кандидатстудентската кампания за специалност "Промишлен дизайн". Оценките, по желание на участниците в конкурса, ще бъдат признати като оценки от предварителни изпити по рисуване и моделиране за кандидатстване и записване в специалност "Промишлен дизайн" през кандидатстудентската кампания 2020 г. на Русенския университет.   

15.  Приемането на материалите с разработките ще става на място, в катедра „Промишлен дизайн" или по пощата, на адрес:

         7017 Русе, ул."Студентска" 8, Русенски университет "Ангел Кънчев", корпус 16, ет.2,   стая 201.   

         Изключително важно е в предадените материали за конкурса, ясно да се посочат името на участника, адрес, телефон или e-mail за обратен контактПредаването на пакета с материалите за конкурса да е подготвен по начин, който не създава условия за повреждането им.

16.  Обявяването на резултатите от конкурса за 


 

Изходно условие за конкурс за дизайн на тема: 

БУТИЛКА СЪС СПРЕЙ-ПОМПА ЗА ТЕЧНОСТИ

         Да се проектира и изработи мек модел на БУТИЛКА СЪС СПРЕЙ-ПОМПА ЗА ТЕЧНОСТИ, с вместимост от 750 ml. (0,75 L). Бутилката със спрей-помпа се използва за съхранение на вода, течни хигиенни и почистващипрепарати за бита, автокозметика и др. С помощта на спрей-помпата съдържанието на бутилката може да се дозира и нанася върху различни предмети и повърхнини.

         Проекта да е съобразен с характерните за този вид изделия конструктивни, търговски, естетически и ергономични изисквания. Общата височина на бутилката да е в границите – Н min =250 mm  и  Н max =280 mm.

         Върху лицевата страна ясно да е маркирано място за етикет (етикети).

         Моделът да се изпълни от пластелин

         Забележка: Не се допуска изпълнението на каквито и да е надписи на мястото, маркирано за етикет (етикети).  

Условие на конкурса 

ИЗОБРАЖЕНИЕТО Е ИЛЮСТРАТИВНО (НАСОЧВАЩО)