​​​​​     ​​​​Добре дошли на сайта на катедра "Промишлен дизайн".​​
Състав на катедра Промишлен дизайн
         Няма да е пресилено, ако се каже, че дизайнът има хилядолетна история. Трудно ще се отрече, че желанието да се обитава естетична среда и да се ползват естетични продукти, е било присъщо и за хората от няколко столетия назад. Дизайнът винаги е бил част от материалното производство и материалната култура на света. Развитието му се е ставало успоредно с развитието на материалното производство. Така с времето дизайнът се превръща в професионална категория. Оказва се, че дизайн дейностите са сред най-старите от всички професии познати по света.     

         Съвременният дизайн е част от т.нар. креативни индустрии. Към тях принадлежи  и промишленият дизайн. За поставянето на неговото начало може да се говори с първите стъпки в индустриализацията преди около 150 години. Днес, динамиката на живот и развитие, съчетани с новите предизвикателствата на глобализацията, поставят нови задачи за решаване пред дизайна. Но успява ли дизайна да отговори на потребностите и да поддържа същата динамика?
         Дизайнът е призван да създава съвкупност от потребяеми стойности за потребителите. За целта дизайнерите използват методи, инструменти и технологии за оптимизиране полезността на услугите си. Тези методи, инструменти и технологии са маркетингови проучвания, управление на жизнения цикъл изграждане на виртуална реалност, тестове, технически чертежи и т.н. Но резултатите в дизайна не идват от нищото. Те за плод на много труд и себеотдаване в обучението и практиката.  Адекватната подготовка на специалисти-дизайнери и усвояването на нови методи, знания и умения, е рецептата за запазване и развитие на дизайн сектора.
         Едно от звената за обучение по дизайн в България е катедра "Промишлен дизайн" към Русенски университет "Ангел Кънчев". През 2010 година специалност "Промишлен дизайн" чества едно свое значително събитие, юбилейните 25 години от началото на обучението по дизайн. През периода на своето съществуване тя има своето не еднозначно присъствие в живота на университета и обществения живот в гр. Русе. Допринесла за успешен професионален старт и развитието на много млади хора като специалисти- дизайнери.
         Началото на обучението по промишлен дизайн в Русенски университет е поставено през 1985г. Създадено е учебно звено по "Инженерна ергономия и промишлено проектиране" със статут на катедра, в което са обучавани студенти по втора специалност "Инженерна ергономия и промишлено проектиране"(ИЕПП). В курса на обучение са включени  студенти от всички инженерни специалности, които имат желание и изявена наклонност да решават задачи, свързани с промишлената естетика.
         Предвид нарасналия интерес от страна на студентите и необходимостта от кадри по промишлен дизайн за новосъздаващите се фирми след началото на икономическите реформи, с решение на академичното ръководство, през 1991 г. се създава  самостоятелна катедра по промишлен дизайн, която е правоприемник на учебното звено по ИЕПП. Същата година е осъществен и редовен прием на студенти по специалност "Промишлен дизайн". Понастоящем катедрата обучава студенти по промишлен дизайн от ОКС"Бакалавър" и ОКС"Магистър" (ОКС-образователно-квалификационнна степен). До сега дипломираните млади специалисти, инженер-дизайнери са 284  от  ОКС "Бакалавър" и  34  от  ОКС "Магистър".
         В катедрата се провежда и обучение от ОКС "Доктор", като до този момент има шест успешно защитили и придобили научна степен "Доктор" по специалност "Ергономия и промишлен дизайн​".
​         ​Всички завършили имат практически 100% реализация в области, ползващи  специалисти по дизайн,  включително и извън страната.​    ​