През 1981 г. във Висшето техническо училище „Ангел Кънчев” е създаден Център по математика със сектори:
 • Алгебра и геометрия,
 • Математичен анализ,
 • Числени методи и ​​статистика,
 • Информатика.
През 1994 г. Центърът по математика влиза в състава на създадения тогава Педагогически факултет, като секторите се преобразувани в катедри. През 2006 г. Педагогическият факултет е преобразуван във Факултет по природни науки и образование.
През 2012 г. с решение на Академичния съвет на Русенския университет, катедри “Алгебра и геометрия” и “Математичен анализ” са обединени в катедра “Математика”. Тя включва в състава си 18 преподавателя и един административен секретар като: 1 е професор, 9 са доценти, 5 са главни асистенти, 3 са асистенти. Към катедрата се обучават 5 докторанта.

 
Ръководители на катедра “Алгебра и геометрия” са били:
 • проф. Светослав Билчев,  1981 –1994 и 2004 – 2010;
 • доц. Петър Рашков, 1994 – 2004;
 • доц. Юрий Кандиларов, 2010 – 2012.
Ръководители на катедра “Математичен анализ” са били:
 • проф. Димитър Пантелеев, 1981 – 1996;
 • доц. Павел Павлов, 1996 – 2004;
 • проф. Степан Терзиян, 2004 – 2012.
Ръководители на обединената катедра “Математика” са били:
 • проф. д.м.н. Степан Терзиян, 2012 – 2017;
 • доц. Антоанета Михова, 2018 – 2019;
 • доц. Юрий Кандиларов, 2020 - до сега.