МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

ФАКУЛТЕТ ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ


КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

на специалността "СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО" за квалификационна степен "информатик"

Специалността "Софтуерно инженерство" в РУ „Ангел Кънчев” е предназначена за подготовка на специалисти с висше образование, притежаващи знания и умения в областта на проектиране и разработване на съвременни софтуерни системи. Подготвените кадри ще могат да решават основните проблеми от целия жизнен цикъл на създаване на качествени и ефективни софтуерни приложения. Учебният план е разработен съгласно изискванията на международните професионални организации ACM и IEEE Computing Society и е сполучливо съчетание от информатични, математически и приложни дисциплини. Обособена е последователност от дисциплини, покриваща всички аспекти на софтуерното производство, което е гаранция за добрата квалификация на завършващите специалността. Характерна черта на обучението по всички дисциплини е органичното включване в учебния процес на компютърно базирани технологии за обучение и самостоятелна подготовка, както и много добра практическа подготовка, основаваща се на най-съвременните информационни технологии и непрекъснато обновяваща се материална база. Осигурен е и се използва съвременен лицензиран и свободно разпространяем софтуер, инсталиран на високопроизводителни, работещи в мрежова среда компютри.

Студентите изучават съвременни езици и среди за програмиране, структури от данни, проектиране и анализ на алгоритми, компютърни мрежи, бази от данни, разпределени системи, уеббазирани системи, мобилни приложения, изкуствен интелект, управление на проекти и др. Те получават основни математически знания, свързани със специалността от областта на приложната математика. Задължителните фундаментални дисциплини в учебния план осигуряват необходимата широкопрофилна подготовка по компютърни науки и софтуерни технологии. Избираемите дисциплини позволяват по-задълбочена подготовка. Факултативните дисциплини дават възможност за изучаване на специализирани курсове в областта на математиката, икономиката, бизнеса, правото, психологията, езиковото обучение и други.

Завършилите специалността ще владеят основни методи за анализ, специфициране, разработване, тестване, валидиране, документиране и поддържка на софтуерни сиситеми. Те ще могат да ползват и създават софтуер в различни области на човешката дейност, като прилагат съвременни подходи, модели и техники за изграждане на подходящи решения, демонстрират способности за добра комуникация и преодоляване на конфликти. Специалистите по софтуерно инженерство ще притежават умения по управление на софтуерни проекти и работа в екип.

Желаещите могат да придобият и педагогическа правоспособност чрез формите на факултативната подготовка.

Завършилите специалността ще могат да работят ефективно като дизайнери и разработчици на софтуер самостоятелно и в екип. Ще имат професионална компетентност и умения за проектиране, разработване и управление на софтуерни системи.

Бакалаврите от специалност Софтуерно инженерство ще имат възможност за широка професионална изява в софтуерни и други фирми като самостоятелни професионалисти и членове на екипи. Те ще могат да прилагат на практика изучаваните съвременни практики и модерни средства за анализ, проектиране, реализация, тестване и внедряване на съвременни програмни системи. Ще могат да заемат всяка позиция във фирми, разработващи софтуерни системи, както и в бизнес организации или в публичната администрация като аналитици, проектанти, разработчици, ръководители на проекти, експерти, консултанти и други.

Специалистите със степен "бакалавър" ще имат необходимата подготовка и възможност да продължат обучението си в следващата степен "магистър" в широк кръг специалности по естествени и компютърни науки във всички български университети.