Членовете на академичния състав на катедра ИИТ имат интереси в различни научни и научно-приложни области. Активно участват в научно-изследователски колективи, които работят по проекти от национални и международни програми. Членове от катедрата са включвани в научни журита и специализирани научни съвети. Вземат участие в експертни групи по процедури за акредитация на професионално направление и НАОА. Членове са на редакционни колегии на научни списания и сборници, организационни и програмни комитети на международни конференции. Хабилитирани преподаватели изготвят рецензии и становища на дисертационни трудове, научни статии и доклади.

Публикационната дейност на преподавателите по проблематиката на професионалното направление през последните 6 години в национални и чуждестранни реферирани научни издания и такива с импакт фактор или импакт ранг е разнообразна и значима.

Година

В национални реферирани научни издания

В чуждестранни реферирани научни издания

С импакт фактор/ранг

Общо публикации

​2014
11​
12​1​24​
​2015
10​11​
2​23​
​2016
9​
8​​4
​21
​2017
​10
4​
3​
17​
​2018
6​​12
​3
21​
​2019
​4
1​
5​
​Всичко
46​
​51
14​
111​

Всяка година се планира работата по изследователски проекти. Във всички теми, предложени от катедра ИИТ и финансирани от фонд Научни изследвания, в работните колективи участват студенти и докторанти. Участието им в научните проекти е мотивиращо и стимулиращо за тяхното развитие и изяви: участия в конференции и студентски научни сесии, разработване на дипломни работи, получаване на награди и др. 
През периода 2014-2019 г. повече от 50 студенти и докторанти са взели участие в Международни студентски научни форуми, традиционните Студентски научни сесия на РУ&СУ, а също така и в проектите финансирани от Вътрешноуниверситетския фонд Научни изследвания.


Научни семинари

Година

Тема на семинара

2014
Създаване и изследване на система за визуализиране на тримерни деформируеми обекти в Интернет
2018 Създаване и изследване на система за децентрализиран видео стрийминг и споделяне на файлове в Web среда