КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
на специалността "ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО"
за ОКС "магистър"

В зависимост от завършената бакалавърска степен магистърския курс е с продължителност 3 или 4 семестъра.

Магистърският курс предназначен за завършилите бакалавърска степен от областите на висшето образование:

 • Педагогически науки;
 • Хуманитарни науки;
 • Социални, стопански и правни науки;
 • Природни науки, математика и информатика;
 • Технически науки и притежаващи учителска правоспособност.

В редовната, задочната и дистанционната форми на обучение Магистърският курс е 3 семестъра.

УЧЕБЕН ПЛАН - редовно обучение (3 семестъра)

УЧЕБЕН ПЛАН - задочно обучение (3 семестъра)

Магистърският курс предназначен за завършилите бакалавърска степен от областите на висшето образование:

 • Хуманитарни науки;
 • Социални, стопански и правни науки;
 • Природни науки, математика и информатика;
 • Технически науки.

В редовната, задочната и дистанционната форми на обучение Магистърският курс е 4 семестъра.

УЧЕБЕН ПЛАН - редовно обучение (4 семестъра)

УЧЕБЕН ПЛАН - задочно обучение (4 семестъра)

Той осигурява професионална квалификация "Учител по информатика и информационни технологии".

Обучението завършва с Държавен изпитен урок и Дипломна работа.

Целта на курса е да подготви високо квалифицирани учители по информатика и информационни технологии, които могат:

 • да прилагат ефективно в практиката съвременни методи за обучение по информатика и информационни технологии;
 • да участват и ръководят научни разработки в областта на обучението по информатика и информационни технологии;
 • да вземат отговорни управленски решения.


Обучаващите се в магистърския курс ще получат знания в областта на: обектно ориентираното програмиране, базите от данни, информационните системи и технологии, компютърната графика, компютърните мрежи, мултимедийните системи и технологии и др. Ще бъдат в състояние да предлагат съвременни решения за проектиране и използване на софтуер в различни приложни направления. Ще могат да администрират работата в мрежова среда и ефективно да прилагат съвременните интернет технологии. Характерна черта на обучението по всички дисциплини е органичното включване в учебния процес на компютърно базирани технологии за обучение и самостоятелна подготовка.

Дипломиралите се магистри могат да работят и като програмисти, директори на училища, експерти по информатика и информационни технологии към МОН, в научни институти, както и навсякъде, където се използват компютърни приложения и технологии - фирми, банки, застрахователни дружества и др.

Координатор на курса​ - доц. д-р Валентина Войноховска
e-mail: vvoinohovska@uni-ruse.bg, tel.: 0882 417 830