Учебна работа:

Провеждане на часове по физическо възпитание и спорт ( спорт по избор ), за всички специалности от I до IV курс.

За специалност „Кинезитерапия" се водят дисциплините:

1. Теория и методика на физическото възпитание (ТМФВ) - лекции и семинарни упражнения;

2. Основна гимнастика - практически упражнения;

3. Лека атлетика - практически упражнения;

4. Баскетбол - практически упражнения;

5. Волейбол - практически упражнения;

6. Тенис на маса - практически упражнения;

7. Плуване - практически упражнения;

8. Фитнес - практически упражнения;  

За специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика" (редовно и задочно обучение), се водят дисциплините:

1. Педагогика на двигателната култура (ПДК) - лекции и практически упражнения

2. Теория и методика на физическото възпитание (ТМФВ) - лекции и практически упражнения;

Хоспетиране в детската градина и началното училище, текуща педагогическа практика в детската градина и началното училище и преддипломна педагогическа практика

За специалност „Начална училищна педагогика и чужд език", се водят дисциплините:

1. Теория и методика на физическото възпитание (ТМФВ) - лекции и практически упражнения;

Хоспетиране в началното училище, текуща педагогическа практика в началното училище и преддипломна педагогическа практика.

Спортно-състезателна дейност:

Провеждане на тренировъчен процес с представителните отбори на РУ „Ангел Кънчев" по съответните спортове и участие в студентски универсиади от национално и световно равнище. Организиране и провеждане на вътрешно-университетски турнири по различни видове спорт.

Научно-изследователска дейност:

Научно-изследователската дейност на катедра ФВС се състои в участието на преподавателите в национални и международни научни конференции, конгреси и симпозиуми с представяне на научни доклади и статии. Разработване на проекти по Фонд „Научни Изследвания". Участие в ръководството на научни конференции. Организиране и провеждане на студентска научна сесия на РУ (секция ФВС).