Русенски университет „Ангел Кънчев", Ул. „Студентска" № 8, Град Русе 7017
Факултет „Бизнес и мениджмънт"
Катедра „Мениджмънт и социални дейности"
Офис 2Б.416
Тел. +359 82 888 726
e-mail: rslaveva@uni-ruse.bg