Русенски университет „Ангел Кънчев", Ул. „Студентска" № 8, Град Русе 7017
Факултет „Бизнес и мениджмънт"
Катедра „Мениджмънт и социални дейности"

Ръководител катедра: доц. д-р Свилена Рускова

Служебен e-mail:  sruskova@uni-ruse.bg

Административен секретар: Ралица Славева

Служебен телефон: +359 82 888 704

Офис: 2Г.412