Катедра "Мениджмънт и социални дейности" 

Мисията на Катедра "Мениджмънт и социални дейности" е да подготвя висококвалифицирани специалисти и ръководители със знания, умения и компетенции, отговарящи на изискванията на динамично променящата се среда в условията на дигитализация. Образователната подготовка, която дава  Катедрата в областта на мениджмънта на бизнес и публични организации както и в сферата на социалните дейности, дава възможност на обучените кадри успешно да се реализират и да допринасят за удовлетворяване съвременните потребности на общественото развитие в различни направления.

Цели на Катедрата:

  • осигуряване на фундаментална и практическа професионална подготовка в сферата на управлението на процесите в стопанските, публичните организации и в областта на социалните дейности;
  • формиране у обучаваните в специалностите на Катедрата на база от специализирани теоретични и фактологични знания за икономическите и социални процеси, управлението на различни нива в бизнес, социални и публични организации, и за организирането и осъществяването на социалните дейности и прилагането на иновативно мислене при решаване на нестандартни задачи в социалната работа;
  • изграждане на познавателни и практически умения, необходими за успешно прилагане на теоретичните знания в реалната бизнес среда и в социалната работа;
  • поддържане и повишаване на ангажираността на преподавателите, докторантите и студентите от Катедрата за комплексно и ефективно прилагане на знанията и уменията в бизнеса, системата на публичната администрация и в социалната сфера;
  • развиване на научноизследователска дейност, насочена към проблемите и потребностите на бизнеса, публичните организации и на социалната работа;
  • разработване и осъществяване на проекти и приложение на научната дейност .

Главна цел на кат. "Мениджмънт и социални дейности" през настоящата 2022 г. е да продължава да се стреми към постигане на все по-високо качество на образователния процес, научноизследователската работа и гарантиране на ефективна подготовка на студентите от специалностите, обслужвани от катедрата като част от действията, подпомагащи устойчивостта й в стратегически аспект и успешно акредитиране на професионалните направление, числящи се към нея.