История

Катедра „Електроника" е основана на 11 юни 1984 г. със заповед № 975 на Ректора след разкриването на специалност „Електронна техника и микроелектроника" в рамките на факултет „Електротехника, електроника и автоматика". За първи неин ръководител е избран доц. ктн Васил Филипов Петров.

Ръководители на катедра „Електроника" през годините са:

1984–1992 г.                          доц. ктн Васил Филипов Петров;

1992–1998 г.                          доц. ктн Стойчо Тома Пседерски;

1999–2000 г.                          доц. д-р инж. Йоана Емилова Русева, временно изпълняващ длъжността;

2001–2016 г.                          доц. д-р инж. Аврам Сабетай Леви;

2016–2020 г.                          проф. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев;

2020 г. – продължава           доц. д-р инж. Анелия Владимирова Манукова.

До 2000 г. в катедра „Електроника" работят 25 преподаватели, от които 2-ма доценти, 3-ма кандидати на техническите науки, 2-ма кандидати на физико-математическите науки, 4-ма редовни аспиранти (сега докторанти), един задочен аспирант и един на свободна аспирантура. Обучаваните студенти по специалност „Електронна техника и микроелектроника" са около 100 за един курс за година. През тази година част от преподавателите от катедра „Електроника" сформират нова катедра във факултета.

През периода 2000–2020 г. катедра „Електроника" се развива динамично в научната област и всички преподаватели придобиват образователно-научна степен „доктор", като 70% от тях се хабилитират. Към 2015 г. в катедрата работят 1 професор, 6 доценти, 3 главни асистенти, като до 2015 г. са обучени над 15 успешно защитили докторанти, а след 2015 г. те са 8. Успешно са преминали процедури по хабилитация 6 преподаватели – 4 за доцент и 2 за професор.

През месец март 2020 г. поради структурни промени във факултет „Електротехника, електроника и автоматика" към катедра „Електроника" се присъединяват четирима преподавателя от разформированата катедра „Теоретична и измервателна електротехника".

В екипа на катедрата 2020 – 2021 г. работят 1 професор, 5 доценти и 5 главни асистенти с ОНС „доктор" и се обучат двама докторати. 

От 2021 г. в катедра Електроника работят 4 доценти и 5 главни асистенти с ОНС „доктор", двама извънщатни преподаватели – 1 професор и 1 доцент, и се обучат трима докторати.