Кратка история

Катедра „Електроника" е основана на 11 юни 1984 г. със заповед № 975 на Ректора след разкриването на специалност „Електронна техника и микроелектроника" в рамките на факултет „Електротехника, електроника и автоматика". За първи неин ръководител е избран доц. ктн Васил Филипов Петров.

Ръководители на катедра „Електроника" през периода 1984-2014 г. са:

1984-1992 г. – доц. ктн Васил Филипов Петров;

1992-1998 г. – доц. ктн Стойчо Тома Пседерски;

1999-2000 г. – доц. д-р инж. Йоана Емилова Русева, временно изпълняващ длъжността р-л катедра;

2001-2016 г. – доц. д-р инж. Аврам Сабетай Леви

2016-до момента – проф. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев.

До 2000 г. в катедра „Електроника" работят 25 преподаватели, от които 2-ма доценти, 3-ма кандидати на техническите науки, 2-ма кандидати на физико-математическите науки, 4-ма редовни аспиранти (сега докторанти), един задочен аспирант и един на свободна аспирантура. Обучаваните студенти по специалност „Електронна техника и микроелектроника" са около 100 за един курс за година. Освен в лабораториите на Висшето техническо училище „Ангел Кънчев", практическото обучение се провежда и в редица заводи и комбинати.

Преподавателите от катедрата ръководят кръжоци и две младежки научно-изследователски лаборатории и активно направляват студентската научно-изследователска дейност. Научно-изследователската дейност на преподавателите е свързана с разработките на обединените научни области: „Електротехника, електроника и автоматика в селското стопанство", „Електротехника, електроника и автоматика в промишлеността", „Вакуумни технологии и съоръжения", Медицинска електроника", „Автомобилна електроника" както и "Електронни системи за управление на ВЕИ" и др.

Обучение

Катедра „Електроника" отговаря за обучението на студенти в образователно-квалификационна степен „Бакалавър" и „Магистър" с професионална квалификация „инженер и магистър инженер по електроника" и в образователна-научна степен „Доктор" по научното направление „Електронизация". За периода 2004-2014 г. по научното направление „Електронизация" са обучени над 15 докторанти, и успешно са преминали процедури по хабилитация 6 преподаватели – 4-ма за доцент и 2-ма за професор.

Учебните планове и програми за бакалаври и магистри по електроника отговарят на изискванията за придобиване на висше образование и са синхронизирани с аналогичните специалности в страните от Европейския съюз, което осигурява признаване на дипломите без приравнителни изпити и пълна студентска мобилност на базата на ECTS-кредити.

Студенти и преподаватели

Учебната и научната дейност в катедра „Електроника" се осъществява от 10 преподаватели, от които 1 професор, 6 доценти и 3 главни асистенти. В катедрата работят 2 технически сътрудници и се обучават 5 докторанти. Преобладаващата част от преподавателите са специализирали във водещи европейски университети и непрекъснато повишават квалификацията си чрез участия в национални и международни курсове, обучения и семинари.

В катедра „Електроника" са се дипломирали повече от 1650 инженери, като през последните години над 75% от тях са успешно реализирани специалисти в различни фирми, работещи в областта на електрониката.

 ​