Научноизследователска дейност

Научноизследователската дейност в катедра „Електроника" е насочена в следните основни направления:

  • Електронни устройства за контрол и управление;
  •  Медицинска електроника;
  •  Сигнално-охранителна техника;
  •  Електронизация на селското стопанство;
  •  Микроелектроника;
  •  Радиоелектроника;
  •  Електроника за възобновяеми енергийни източници.


Студентите и докторантите участват активно в научноизследователските проекти и в работата на Студентската научноизследователска лаборатория по електроника, което спомага за развитие на техния творчески потенциал. През 2013 г. колективът на Студентската лаборатория по електроника е номиниран за награда РУСЕ.

Резултат от научноизследователската дейност на преподавателите, докторантите и студентите от катедра „Електроника" са над 510 публикации в България и чужбина, сред които множество статии в списания с импакт фактор, доклади на конференции в страната и чужбина.

Учебният процес се осигурява с издадените нови учебни пособия от преподавателите и разработените интернет базирани учебни курсове. Преподаватели от катедра „Електроника" членуват в престижни международни научни организации – Асоциация на електрохимиците, САЩ, Словашка асоциация за вакуумни технологии, Съюз на учените – Русе и др.

Международна дейност

Катедра „Електроника" развива и поддържа международна дейност, в партньорство с редица европейски университети, както в рамките на европейските програми за академичен и научен обмен – „ERASMUS+", „Седма рамкова програма (FP7)", „Леонардо да Винчи", така и чрез действащи междуинституционални договори на Русенския университет „Ангел Кънчев".

В рамките на програмата „ERASMUS+", която е основна част на интегрираната програма „Учене през целия живот", е осигурена мобилност на студенти и докторанти в европейски университети в Англия, Швеция, Германия, Турция и Италия с цел обучение или практика.

Преподаватели от катедра „Електроника" участват в международни проекти по „Седма рамкова програма (FP7)", програма „Леонардо да Винчи", международни проекти за трансгранично сътрудничество между Румъния и България, програма „Вега" на РСловакия.

За над 30-те години от основаването си, катедра „Електроника" се утвърди като водещо звено във факултет "Електротехника, електроника и автоматика" с доказани възможности да подготвя високо квалифицирани специалисти по електроника, подготвени да отговарят на предизвикателствата на съвременната пазарна икономика.