Основни положения

Чл.1. С настоящия правилник се регламентират устройството и дейността на Центъра за кариерно развитие (ЦКР) към Русенски университет "Ангел Кънчев" като обслужващо звено с общоуниверситетско предназначение по смисъла на чл.25 ал.З от ЗВО.
Чл.2. ЦКР се открива, преобразува и закрива с решение на Академичния съвет и отчита ежегодно дейността си пред него.

Цел

Чл.З. ЦКР си поставя за цел да предоставя висококачествени услуги, свързани с кариерното ориентиране на студентите.

Дейност

Чл.4. Дейностите, извършвани от ЦКР включват:
      1. Провеждане на семинари по организиране и водене на програми за стажове и практики за студенти, представители на работодателите и други представители на бизнеса;
      2. Въвеждане на международно призната сертификационна програма за кариерни специалисти;
      3. Договаряне на стажове с работодатели и осреднически организации;
      4. Оказване на съдействие за разпространение на международнистудентски и преподавателски карти;
      5. Предоставяне на информация за търсенето и предлагането на пазара на труда; 
      6. Поддържане на информационен масив, отразяващ нуждите на работодателите;
      7. Разпространение на информация за наши и международни проекти, програми, конкурси и други мероприятия на Министерството на труда и социалната политика, Главната инспекция по труда, Агенцията по заетостта, Националното сдружение на общините в България и Българската международна стопанска асоциация; 
      8. Установяване и поддържане на връзки с регионални служби по заетостта, дирекциите "Бюро по труда" в Република България, др. дирекции, звена и отдели в Агенцията по заетостта;
      9. Поддържане на връзки с работодателите и техни сдружения, със синдикални организации, с фирми от малкия и среден бизнес, с холдингови организации и водещи компании; 
    10. Осъществяване на контрол върху спазване на договорните отношения с работодателите;
    11. Договаряне с работодатели на условията за стаж на студентите от РУ и тяхното материално стимулиране;
    12. Поддържане и по-нататъшно развитие на базата от данни за професионална реализация на завършилите студенти (система "Абсолвенти") и следене на акт уалността на информационната \Л/ЕВ- страница "Абсолвенти"; 
    13. Разработване, внедряване и поддържане на информационни страници за кариерно развитие;
    14. Съдействие за организиране на стажове и практики за студенти в чужбина; 
    15. Подбиране и картотекиране на добрите студенти от РУ;
    16. Проучване на студентското мнение чрез анкети относно нагласите за трудова реализация съгласно процедура "Университетски анкети";
    17. Съдействие за включване на висококвалифицирани и утвърдени кадри от бизнеса за участие в учебния процес, за разработване и усъвършенстване на квалификационните характеристики, за изготвяне на учебните планове и програми и за участие в държавните изпитни комисии.

Ръководство

Чл.5. (1) ЦКР се ръководи от Ръководител и Съвет по кариерно развитие.
          (2) Съветът по кариерно развитие включва:
                1. Ръководителя на ЦКР;
                2. Заместник - ръководителя на ЦКР; 
                3. Делегирани представители на факултетите.
          (3) Ръководителят на ЦКР:
                 1. Представлява ЦКР пред органите на управление на Русенския университет и осъществява координацията на дейността му с другите звена на Университета;
                  2. Осъществява оперативното ръководство на ЦКР и отговаря за реализирането на всички задачи, поставени пред него; 
                  3. Представя пред Академичния съвет в началото на всяка година информация за изпълнение на основните задачи от дейността на Центъра; 
                  4. Представя на Заместник - ректора по НКР в началото на всяка учебна година план за дейността на Центъра;
                  5. Ръководи и контролира ефективното използване на финансовите средства и материална база на ЦКР;
                  6. Участва в работата на Съвета по НКР.
          (4) Заместник - ръководителят на ЦКР се назначава със заповед на Ректора по предложение на ръководителя. Той изпълнява възложените му от Ръководителя задачи и носи отговорност за дейността на ЦКР по определените от Ръководителя направления.
          (5) Ръководителят и неговият заместник са членове на академичния състав на Русенския университет и изпълняват длъжността чрез вътрешно съвместителство.

Финансиране

Чл. 6. Дейността на ЦКР се финансира от:
          1. Бюджета на Русенския университет;
          2. Целеви средства от спонсори и дарители; 
          3. Проекти към Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и др. институции, които не поставят неприемливи условия за Русенския университет;
          4. Договори с работодатели.

Преходни и заключителни разпоредби

         §1. Внасянето на изменения в този Правилник става по реда на неговото приемане и утвърждаване;
         §2. Контролът върху дейността на ЦКР се осъществява от Ректора;
         §3. Правилникът на ЦКР е приет от Академичния съвет на Русенския университет на 19.04.2005 година.