Центърът за кариерно развитие е създаден с решение на Академичния съвет от 19 април 2005 г. Той е пилотен център на проект "Пазар на труда" и е организиран по модела на центровете, принадлежащи към този Американски проект.

     Центърът е обслужващо звено с общоуниверситетско предназначение. Той предоставя висококачествени услуги, свързани с професионалното ориентиране и развитие на студентите и абсолвентите на университета. Като посредник на пазара на труда, съдейства за значително подобряване на комуникацията между бизнеса и академичната среда, с цел професионална реализация на младите хора. 

           Дейността на центъра за кариерно развитие (ЦКР) е неизменна част от съвременното образование. Основна задача на ЦКР е да преодолява бариерите в комуникацията между бизнеса, академичните среди и студентите.
     1. ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ В РАБОТАТА НА ЦКР СА:
         - осигуряване на контакт между студенти и фирми с цел професионалното реализиране на завършилите Русенския университет специалисти;
         - адаптиране на учебния процес към нуждите и изискванията на съвременния бизнес;
         - предоставяне на висококачествени услуги на фирмите с цел осигуряване на възможности за кариерно ориентиране на завършилите Русенския университет;
         - получаване на информация за реализацията на завършилите специалисти в Русенския университет;
         - перманентно подпомагане на завършилите Русенския университет специалисти при тяхната професионална реализация;
         - популяризиране на Русенския университет.

     2. ОСНОВНИ МЕРОПРИЯТИЯ
     За реализирането на основните цели от дейността на ЦКР през изминалия период се е работило по следните основни направления:
          - установяване на контакт с фирми, потребители на специалисти, завършили Русенския университет;
          - сключване на договори за сътрудничество между фирми и Русенския университет;
          - провеждане на срещи и организиране на презентации на фирми;
          - запознаване на студентите с дейността на фирми чрез презентации, излъчвани от информационната система на ЦКР;
          - разширяване на базата данни на ЦКР;
          - организиране на стажове за студентите;
          - насочване на студентите към фирми с цел заемане на работни позиции;
          - въвеждане на нови технологии в учебния процес, чрез посредничество на водещи фирми в производството;
          - реализиране на възможностите за утвърждаване на Асоциацията за кариерно ориентиране и развитие във висшето образование в България;
          - разработване със собствени сили на програмен продукт продукт “Автоматизирана система за обработка на базата данни на ЦКР и оценка на кариерната реализация на завършилите специалисти”.
       Предимства на системата:
              - бърз и лесен контакт между ЦКР и групи студенти, с цел бързо информиране за мероприятия, наличие на работни позиции, стажове, стажантски програми, възможности за заемане на работни позиции след завършване на образованието и др.;
               - качествено осигуряване на акредитационните процедури с информация за завършилите студенти, чрез автоматично извеждане на информация за реализацията им;
                - качествено информационно осигуряване за показателите от рейтинговата система за постигане на максималните оценки;
                - лесен и бърз контакт между ЦКР (Русенския университет) и студенти или завършили специалисти;
                - осъществяване на лесна и бърза връзка между фирми и група студенти (специалности, година на завършване, качества);
                -връзка с програма “студент”.
       2.1. ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРАДИЦИОННИЯТ ФОРУМ „НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА КАРИЕРАТА”
       За установяване на по-близък контакт между студенти и фирми, традиционно се провежда пресконференция и Форум „Национални дни на кариерата ”. Съорганизатори на събитието са JobTiger и ЦКР при Русенски университет. Ежегодно форумът се посещава от повече от 20 водещи фирми от национален мащаб и от много фирми от региона. Форумът е обект на интерес от повече от 1000 студенти.

      2.2. УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНТАКТ С ФИРМИ, ПОТРЕБИТЕЛИ НА СПЕЦИАЛИСТИ, ЗАВЪРШИЛИ РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
      За установяване на контакт с фирми, които се явяват евентуални потребители на специалисти, завършили Русенския университет, се провеждат редица срещи между представители на ЦКР и фирми от национален мащаб и на територията на Русенска област.
      2.3. РАБОТА СЪС СТУДЕНТИ, ОБУЧЕНИЕ, ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ФИРМИ, СТАЖОВЕ
      Основен момент от дейността на ЦКР е установяване на тесен контакт между ЦКР и студентите. За целта периодично се провеждат срещи между представители на ЦКР и на студентския съвет. Обсъждат се проблемите и набелязаните мерки за по-тясно сътрудничество. В резултат на тясното сътрудничество между центъра и студентския съвет се осигури масовост на мероприятията, организирани от ЦКР. За информиране на студентите се използва институтската информационна система.
      Традиционно се провежда семинар-изнесено обучение със студенти от факултет ЕЕА, специалности “Електроника”, “Компютърни системи и технологии”, „Комуникационна техника и технологии” и “АУИТ” на територията на фирма СЕТ – Русе. 
      Със съдействието на ЦКР се организират интервюта за работа между представители на фирми и студенти на Русенския университет.
Важен момент от дейността на ЦКР е организирането на посредничество на водещи фирми в производството за въвеждане на нови технологии в учебния процес. В тази насока ЦКР работи активно с фирмите СЕТ-Русе, ASIC DEPOT – София – Пловдив, Johnson Controls – София.