ЦЕНТЪРЪТ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ (ЦКР) осигурява връзката между фирмите - потребители на кадри и студентите на Русенски университет. Целта е постигане високо ниво на заетост сред възпитаниците на университета и подпомагане на професионалната им реализация.

       Услугите, които предлага Центърът за Кариерно Развитие са следните:
               - Кариерно консултиране.
               - Организиране на семинари по кариерно развитие.
               - Организиране на стажантски програми.
               - Провеждане на дни на стажовете на кариерата.
               - Осигуряване на взаимодействие между бизнеса и университета.
               - Изграждане на практически умения опит сред младите хора 
               - Създаване на по-ефикасен пазар на труда и подобряване на инвестиционния климат.