Aкредитирани професионални направления за обучение в дистанционна форма

Шифър и области на висшето образованиеШифър и наименование на професионалното направлениеСпециалност/Магистърска програма, ОКСВалидност на акредитацията
1234
3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ
3.8.Икономика

Икономика

ОКС „бакалавър"


22.04.2026
3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ3.7.Администрация и управление

Бизнес мениджмънт

ОКС „бакалавър"

Бизнес администрация

ОКС „магистър"

14.01.2020
5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
5.1. Машинно инженерство
Мениджмънт и сервиз на техниката

ОКС „магистър"

23.07.2020


 

5.3. Комуникационна и компютърна техника

Компютърни системи и мрежи

ОКС „магистър"

17.06.2022
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

Автомобилна техника

ОКС „магистър"

Диагностика, обслужване и ремонт на автомобилна техника

ОКС „магистър"

Технология и управление на транспорта

ОКС „магистър"

Хибридни и електрически превозни средства

ОКС „магистър"

12.09.2019