Състав на Управителния съвет (УС)
доц. д-р Руси Минев Минев - председател
+359 82 888 310; +359 886 561 708
rus@uni-ruse.bg; academic@uni-ruse.bg;
гл. ас. д-р Павел Петров Петров - зам. председател
+359 82 888 474; +359 889 607 368
ppetrov@uni-ruse.bg; academic@uni-ruse.bg
инж. Стефан Стоянов Георгиев - зам. председател
+359 82 888 660; +359 882 966 369
sgeorgiev@uni-ruse.bg; academic@uni-ruse.bg
инж. Георги Иванов Георгиев – член
+359 898 831 934
jorch123@abv.bg
проф. д-р Цветомир Иванов Василев – член
+359 82 888 475; +359 888 270 326
tvassilev@uni-ruse.bg
инж. Цветанка Пенчева Вълкова – член
+359 897 898 486
sc-akademik-rs@abv.bg
гл. ас. д-р Явор Бранимиров Нейков – член
+359 82 888 772; +359 885 982 281
yneikov@uni-ruse.bg
Сътрудници на управителния съвет:
Александър Вълков Вълков – изпълнителен секретар
+359 897 898 499
dekstar4eto@gmail.com; avalkov@uni-ruse.bg
Корнелия Събева - счетоводител
+359 887 243 893 
kornelia_sabeva@abv.bg
Вела Славова Стойчева – касиер-счетоводител
+359 82 888 660; +359 0885 335 004
vstoycheva@uni-ruse.bg
Отчет и протоколи за 2019г.- Otchet_protokoli2019.PDF

 п р е п и с   от   Протокол 55/ 03.04.2019 г.

от заседание на Управителния съвет на СТПД „Академик" Русе

 

       Днес, 03.04.2019 г. от 14:30 ч., в зала 3.213 на Русенски университет Ангел Кънчев"  се проведе заседание на УС на СТПД „Академик".

Участват: доц. д-р Руси Минев, доц. д-р Милко Маринов, инж. Стефан Георгиев, инж. Цветанка Вълкова, инж. Георги Георгиев. По покана на председателя на дружеството в заседанието със съвещателен глас участва Вела Стойчева, и. д. главен счетоводител на дружеството.

По предварително уточнение, гл. ас. д-р Павел Петров ще участва в обсъжданитато и вземането на решения по дневния ред, по телефон.

 Заседанието открива доц. д-р Минев и предлага   предварително обявеният дневен  ред Избор на заместник председател и изпълнителен секретар на дружеството да бъде точка единствена на дневния ред на заседанието.

     Предложения за промени в дневния ред не постъпиха, след което доц, Минев подложи същия на гласуване.

Със „За" гласуваха 5-те членове, присъстващи в залата и гл. ас. д-р Павел Петров -  по телефон.  „Против" - няма, „Въздаржалисе" -няма.

     По т. 1 от дневния ред встъпително изказване и предложение направи доц. д-р Милко Маринов, председател на УС от предходния мандат. За заместник председател на дружеството той предложи инж. Стефан Георгиев, а за изпълнителен секретар инж. Георги Георгиев(първо предложение) и инж. Цветанка Вълкова(второ предложение).

     Инж. Вълкова заяви, че кандидатурата на инж. Георги Георгиев за изпълнителен секретар е най-подходяща и тя ще я подкрепи.

     Доц. д-р Минев подкрепи предложението на доц. д-р Маринов, инж. Стефан Георгиев да бъде избран за заместник председател.

     С гл. ас. д-р Павел Петров бе устаноявена отнво телефонна връзка, по време на която той бе запознат с направените персонални предложения и хода на разискванията по тях. Същият заяви, че подкрепя предложенията.

Доц. д-р Минев предложи да се гласува приключване на обсъжданията.

 Със „За" гласуваха 5-те присъстващи членове на УС. „Против" и „Въздържали се"  няма.

Доц. д-р Минев прикани членовете н УС да гласуват за избор на инж. Стефан Георгиев за заместник председател на дружество. Със „За" гласуваха 4 от присъстващите в залата и гл.ас. д-р Павел Петров  - по телефон. „Против" - няма, „Въздаржалисе" -1. ПРИЕМА СЕ !

Доц. д-р Минев прикани членовете н УС да гласуват за избор на инж. Георги Георгиев за изпълнителен секретар на дружество. Със „За" гласуваха 4 от присъстващите в залата и гл. ас. д-р Павел Петров  - по телефон. „Против" - няма, „Въздаржали се" -1. ПРИЕМА СЕ !

Поради изчерпване на дневния ред, в 15:06 ч., доц. д-р Минев закри заседанието.

 

                       Протоколчик:      / п/                  Председател на УС на СТПД Академик":      / п /

 

                                                 ( инж. Цв. Вълкова )                                                                               (доц. д-р Руси Минев)