akademik.png


Инициатива „ЗАЕДНО ЗА ПОЛОМИЕТО“

В областната стратегия за развитие на туризма в област Русе е предвиден ръст на
потоците от наши и чужди туристи, но в същото време състоянието на много от
туристическите пътеки около Русе и в региона е незавидно, далеч под това около
повечето големи градове в България.
Причината е слабата през последните години активност на институциите,
сдруженията, групите и други общности относно поддръжката на туристическата
микроинфраструктура.
Една от по-активните е групата „Академик и приятели“, която с подкрепата основно на
Русенския университет и на дарители-университетски преподаватели изпълнява
дейности самостоятелно или в партньорство с Дирекцията на Природен парк (ПП)
„Русенски Лом“ и екипи на групата „Пирин Хилл и приятели“, СК Ruse GO, Туристически
клуб „Кривия кюнец“.
Свой принос имат и други сдружения, клубове и местни общности от региона, но като
цяло свършеното е недостатъчно за постигане на желаните цели.
Това, което от години СТПД „Академик“-Русе предлага е всяко местно сдружение,
всеки клуб и друга местна общност, ползващи или имащи свързаност с пътищата и
пътеките в Природен парк „Русенски Лом“ и районите в съседство, да избере
туристически маршрут, за поддръжката на който да полага системни грижи.
Този подход може да осигури много по-добри условия за развитие на местния туризъм
като средство за по-здравословен начин на живот на практикуващите и принос за
икономиката на региона.
От друга страна доброволческата активност се очаква да ускори поемането от
държавните институции и общините на основната тежест и отговорността за състоянието
на маршрутите за пешеходен и велотуризъм, за изграждането и поддръжката на
туристическата микроинфраструктура.
В желанието си за по-съществено и всеобхватно подобряване на това състояние, по
идея на 6 изявени членове и съмишленици на СТПД „Академик“,
инж. Вихрен Йоргов - управител на Pirin Hill ООД, лидер на групата доброволци
„Пирин Хилл и приятели“, възпитаник на Русенския университет,
д-р ик. Зорница Богданова - водещ експерт в Евро ПроКонсулт Русе ЕООД и лидер на
Сдружение „Развитие на социалния капитал“-гр. Две могили,
инж. Румен Кожухаров - доброволец, експерт по дейностите, свързани с Поломието,
възпитаник на Русенския университет,
инж. Стефан Георгиев - зам. председател на Спортно туристическо и природозащитно
д-во „Академик“- Русе, възпитаник на Русенския университет,
инж. Цветомир Анастасов -изпълнителен директор на „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД
доброволец, възпитаник на Русенския университет и
гл. ас. д-р инж. Явор Нейков - заместник ръководител катедра „Електроника“ и член на
Академичния съвет Русенския университет, доброволец

СТПД „Академик“ ще обяви на 20.01.2024 г.
Инициативата „ЗАЕДНО ЗА ПОЛОМИЕТО“, която има

за

ЦЕЛ: Създаване на по-добри условия за здравословен начин на живот и принос за
икономиката на региона чрез превръщане на туристическите пътеки в ПП „Русенски Лом“

и районите в съседство в достъпни, по-привлекателни и добре поддържани места за
излети, туризъм, отдих и спорт;
ПРОВЕЖДАНЕ: Изпратено е предложение Инициативата „ЗАЕДНО ЗА ПОЛОМИЕТО“ да се
проведе от 20.01. до 20.12.2024 г. под егидата на Областния управител на област Русе, г-н
Данаил Ковачев
ПАРТНЬОРИ: Дирекция на ПП „Русенски Лом“, Русенски университет „Ангел Кънчев“,
Спортно туристическо природозащитно д-во „Академик“, Pirin Hill ООД, „Приста Ойл
Холдинг“ ЕАД, СНЦ „Развитие на социалния капитал“- гр. Две могили.
(Предстои изпращане на уведомителни писма до
общините Ветово, Две могили, Иваново и Русе с
предложение за оказване на съдействие за реализиране на
инициативата)

ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ: сдружения, клубове, настоятелства, младежки домове,
училища, читалища, местни граждански общности, групи от местни физически лица от
общините Ветово, Две могили, Иваново и Русе;
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 1) Провеждане на пролетна и есенна кампании поотделно във
всяка от общините Русе, Иваново и Две могили за събиране на идеи и предложения,
какво да бъде почистено, маркирано, оборудвано и възстановено. Кампаниите ще са
насочени към местните жители, заинтересовани лица, НПО, училища, читалища, местна
власт), ще се набират доброволци, които ще могат да се свържат пряко с Оперативния
щаб и с лица - местни лидери на групи; 2) Поемане от сдружения, клубове,
настоятелства, младежки домове, училища, читалища, местни граждански общности и
групи от местни физически лица грижите за поддържане в добро състояние на избран
туристически маршрут;
ОТГОВОРНОСТ НА ПАРТНЬОРИТЕ: Оказване организационна и методическа помощ на
участниците, предоставяне на указателни стрелки и др. маркировъчни знаци, на
консумативи, осигуряване на транспорт на техника, съоръжения;
OПЕРАТИВЕН ЩАБ: Дейностите в обхвата на инициативата се координират,
администрират и контролират от оперативен щаб на инициативата, в състава на който
влизат по един представител на партньорите.
(Щабът задължително съгласува с ТП ДЛС „Дунав“ - Русе и ТП ДГС - Бяла
всички дейности в горските територии, извършвани в рамките на
инициативата съобразно изискванията на Закона за горите и
подзаконовата нормативна уредба за горските територии. Щабът
съгласува с РИМ-Русе дейностите, извършвани в обхвата на инициативата
и имащи свързаност с обектите от културно-историческото наследство в
региона.
ФИНАНСИРАНЕ: Бюджетът за реализиране на инициативата се осигурява от
партньорите,
Спонсори и дарители. Средства могат да се даряват целево по следните банкови сметки:
СТПД Академик-Русе Банка: ДСК IBAN: BG59 STSA 9300 0006 3569 90 BIC:
STSABGSF
СНЦ Развитие на социалния капитал - Две могили IBAN:BG92UNCR70001523110068
НАГРАДИ: Предвидени са награди за най-добре поддържана пътека, за най-малък и най-
възрастен участник, за най-активни семейство, училище, местна неформална група.
ОБРЪЩЕНИЕ ПО ПОВОД ОБЯВЕНАТА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ следния текст и снимки НА ДОВЕРИЕТО ОТКЛИКВАМЕ С ГРИЖА, ТРУД И ПОСТОЯНСТВО

 

Уважаеми русенци, Уважаеми почитатели

                        на Поломието  региона и страната,

 

    Благодарим за съпричастността, която изразявате към поетата от СТПД „Академик“ кауза Русенското Поломие, все по-достъпно за туризъм и спорт сред природата.

    За по-малко от седмица получените парични дарения и предоставените строителни материали и консумативи по обявената за целта кампания са на стойност над половината от заложената целева сума. 

    https://www.platformata.bg/bg/kauzi/2193:akademik-rusensko-polomie/details/campaign.html?fbclid=IwAR2HZVEzi7VIpSYxGj8TvTlEavQfJTWPK5vRR2sqvCfY0IOvGfccr

    Призоваваме за още малко подкрепа и съдействие за постигане крайната цел накампанията, на първо място чрезпопуляризирането й сред колкото се може повечехора.
     С благодарност ще приемем и най-малкaтaсумa, всяка материална помощ, участие с доброволен труд.

      Кампанията се включва в  СВЕТОВНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАЗНУВАНЕ НА ЩЕДРОСТТА (щедрият вторник 28 ноември) и се провежда от името на цялата академична общност по случай Деня на Русенския университет 12 ноември.

    Дълбоко ценим и уважаваме вашата подкрепа и приемаме за наше задължение да информираме обществеността за това което успяхме заедно и с помощта на съмишленици и приятели от Русе да направим в последно време: 

   - попълване с акациеви гредички на опасните дупки в настилката на моста към скалната църква при Москов дол;

   - монтаж на обезопасителен въжен парапет с ограничителен бордюр, укрепване със стоманени пилоти и бетонен плочник на лявата подпора на моста до скален манастир Грамовец;

    - подмяна на 16 компрометирани стъпала и парапетни ръкохватки и конструктивно укрепване на 3 парапетни стълба от виещата се по скалите стълбище в скален манастир Грамовец;

    - основно разчистване за проходимост на 3 маршрутни участъка, в т. ч.  местност Писмата“ – местност „Смесците“(Смесите)“;

     - изработка и поставяне на 14 нови указателни стрелки/табелки и 3 маршрутно-информационни табели;

     - обезопасяване по способа „виа ферата“ на подстъпа до църквата та с вкопания скален гроб на Голям Рай манастир;

    В списъка има още дела, ще добавим едно от тях - поставената трета пейка от новия кът за отдих пред хижа Минзухар“.

IMG_0512.jpeg • Насрочване на Общо събрание

ПОКАНА - ОБЯВЛЕНИЕ

    Управителният съвет (УС) на СТПД „Академик"- Русе, в съответствие с чл. 22 ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Устава, насрочва Общо събрание на дружеството, което ще се проведе на 29.03.2023 г. от 17:00 ч. в зала 3.205 на Русенския университет при следния дневен ред:

1. Отчет зa работата на УС и за дейността на СТПД Академик" през 2022 г.;

2. Проект за изменение и допълнение на устава на СТПД „Академик";

3. Избор на председател и членове на УС на дружеството;

4. Утвърждаване на бюджета на дружеството за 2023 г.;

5. Програма за дейността на дружеството за 2023 г.;

6. Избор на делегат за Общото събрание на Българския туристически съюз.

    При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден от 18:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и се провежда, колкото и делегати да се явят.

       В Общото събрание с решаващ глас участват определените делегати съгласно Устава.

       За участие със съвещателен глас се поканват всички редовно отчетени за 2023 г. членове на дружеството.
 • РЕМИЕРЕН КАТЕРАЧЕН МАРШРУТ  „75 ГОДИНИ РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ"

   В последните дни на юбилейната за Русенския университет 2020 г. успешно приключи една от най-атрактивните дейности, включени в цялостния календар на празничните събития, общоуниверситетски и факултетски инициативи, студентски и спортни прояви за честване на 75-годишнината на РУ „А. Кънчев", 65 годишнината на университетския спорт и 60 годишнината на СТПД „Академик". 

        Трасиран и екипиран по правилата на UIAA (Международната федерация по катерене и алпинизъм) бе ПРЕМИЕРЕН КАТЕРАЧЕН МАРШРУТ на скалите до хижа „Алпинист" край с. Басарбово.
        Турът е с дължина 23 м, изключително интересен и техничен e от високата 6-та категория по единната класификация на UIAA и ще носи името 75 ГОДИНИ РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ.

          Екипирането на маршрута е извършено с дълготрайни неръждаеми материали, отговарящи на съответните стандарти. Поставени са съобразно посочената от производителя технология. Главният „виновник" за новото предизвикателство за катерачите от Русе, страната и съседна Румъния е опитният алпинист, председател и треньор на Клуба по спортно катерене и алпинизъм „Академик", Теодор Стойчев. Първото премиерно изкачване по новия тур е осъществено на 03.01.2021 г. от инж. Георги Георгиев, докторант в катедра „КСТ", които също е участник в екипирането на маршрута. Новият тур на катерачите „академици" стана възможен  с подкрепата на Русенския университет, който осигури специалните клинове, лепила и др. съоръжения за екипиране на маршрута. За успеха активно съдействаха Университетския спортен център и Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик".

 • 2021-01-02 21.23.57.png
 • О Б Я В Л Е Н И Е

  Управителният съвет (УС) на СТПД „Академик" - Русе, в съответствие с чл. 22 ал.1, ал. 2 и ал. 4 от Устава, насрочва Общо събрание на дружеството, което ще се проведе онлайн (РУ „Ангел Кънчев")  на 18.12.2020 г. (петък) от 11 ч. при следния дневен ред:

  1. Отчет зa работата на УС и за дейността на СТПД „Академик" през  2019 г.;

  2. Предварителен кратък отчет за работата на УС и за дейността на СТПД  „Академик" за периода I – X.2020 г.;

  3. Утвърждаване на бюджета на дружеството за 2020 г.;

  4. Избор на делегат за Общото събрание на Българския туристически  съюз.

      При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден от 12 ч., на същото място и при същия дневен ред и се провежда, колкото и делегати да се явят.

                             УС на СТПД „Академик" – Русе

 • СТПД „Академик“-Русе ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 (една) бройка доброволен сътрудник за длъжността Организатор на дейностите договорни отношения, регистрации и вписвания при следните условия
        1.1. Минималните изисквания, за заемане на длъжността са: образование – висше или средно;
        1.2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
  - владеене на английски език;
  - компютърна грамотност;
  - инициативност, оперативност, комуникативност, умение за работа в екип;
  - познаване на нормативната уредба на СТПД „Академик“, РУ, както и  
    основните нормативни документи за дейността на НПО в България;
  - умения да организира собствената си работа;
  - лоялност и коректност при изпълнение на възложените задачи.
       1.3. Начинът на провеждане на конкурса е защита на концепция за оперативно управление на основните договорни отношения, регистрации и вписвания на СТПД „Академик“ – Русе  и интервю.
       1.4. Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:
  - заявление;
  - мотивационно писмо;
  - копие от диплома за завършено образование;
  - писма за препоръка и/или копия от други документи по преценка на кандидата.
       1.5. Място и срок за подаване на документите за участие: подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите в срок до 20.03.17,30 ч. в офиса на СТПД „Академик“-Русе в корпус 6 на РУ „Ангел Кънчев“.                                                    
 • "Б А Л К А Н С К И П О С О К И' 2019 - 2020" - Призив: Priziv_3.docx
 •       Крос-Поход Русенско Поломие 2019- 5.10.2019 г.
Маршрут: с. Кошов (старт 09:30 ч.) – поречие на река Черни Лом – м. Смесите - Ивановски скални църкви. Преминава се с нормално, или с ускорено ходене, или с пробягване, или с комбиниран ритъм на движение или с велосипеди.
Участие: групово – над 4 до 25 души, семейно - до 4 души и индивидуално.
Декларация и заявка за участие: KrosPohod2019Declaratciq.docx

 •       Управителният съвет на Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик" - Русе открива процедура за подбор по предложени оферти и провеждане на събеседване с потенциални кандидати за наемане на хижите „Ехо и „Козя стена" за стопанисване за период от 5 години.


 •     Основно изисквaне към кандидатите е да имат практически опит в изпълнение на дейности по поддръжка, ремонт и текущо зареждане на отдалечени и труднодостъпни високопланински обекти с материали, консумативи, хранителни продукти, горива и др. 

         Срокът за подаване на офертите и провеждане на събеседванията е 15.09. 2019 г.

  Русе, 29.08.2019 г.

  УС на СТПД „Академик"- Русе

  Тел.: 082/ 888 660

  e-mail: academic@uni-ruse.bg

  считано от 01.10.2019 г.

      Управителният съвет (УС) на СТПД „Академик" - Русе, насрочва Общо събрание на 26.06.2019 г. от 16 ч. в зала 3.2. 
 • obavlenie.jpg
 •     Управителният съвет (УС) на СТПД „Академик" - Русе, насрочва Общо събрание на 21.03.2019 г. от 17 ч. в зала 6.401.
 • os.png
 • Материали за обсъждане във връзка с предстоящия проект ПРОГРАМА „БАЛКАНСКИ ПОСОКИ' 2019 - 2020": https://www.uni-ruse.bg/students/clubs-and-groups/Academic/balkanskiposoki2019-2020
 • Приключиха проверките и акциите на СТПД „Академик“- Русе за отстраняване на неотложните повреди и нередности на стълбовата маркировка по една от най-важните отсечки от главното старопланинско било в частта му на територията на Национален парк Централен Балкан. Повече информация за събитието на фейсбук страницата на дружеството.
 • Залата за спортно катерене е вече отворена с ново работно време: вторник и четвъртък от 17:30 до 20:00ч.
 • Спортно туристическо и природозащитно д-во „Академик" – Русе организира  акция за проверка и допълване на стълбовата маркировка по маршрут „Е-3" – на 01.11 в участъка от Каменната порта над хижа „Вежен" до хижа „Ехо" и на 02.11. в участъка от хижа „Ехо" до хижа „Козя стена" и седловината Червената локва. Ще се поставят липсващите номера на стълбовете, табелки ЛАВИНА, ЗИМЕН/ЛЕТЕН ПЪТ, указателни стрелки и допълнителни маркировъчни знаци, Ще се подменят и част от азимутните табелки. Към основния екип могат да се включат всички желаещи доброволци, които предварително се свържат и уточнят с организаторите на телефон 0882 966 369, e-mail: academic@uni-ruse.bg

 • Lavina_tabela.jpg

 • Предстои ежегодният крос-поход организиран от СТПД „Академик", за повече информация на следния адрес: https://www.facebook.com/events/559212067844306/.

 • Студенти от Русенския университет и деятели на СТПД „Академик" организираха атрактивен спортен празник на ученици от 7 русенски училища- За повече информация на страницата на проект „Периметър Здраве“. Проектът се осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.
 • ТЕМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ИНСТРУКТОРИ ПО СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ- Темите са качени на страницата на проект периметър ЗДРАВЕ.

 • На 29 май от 17:30 ч. в зала 2.203 (втори учебен корпус) на Русенския университет Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик“-Русе ще представи две свои печатни издания и мултимедийна презентация за участие в международна  експедиция.
  Pres_29-05-2018-2.docx

 •  На 28.04.  се проведе поредната проява – регламентиран маршрут в Парка на младежта в съчетание със състезания по туристически и спортни умения и сръчности. Маршрутът включваше трасета по колоездене, ориентиране, футбол и ходене по опъната лента. Участие взеха ученици от ОУ „Отец Паисий“ и още 4 русенски училища. Победителите получиха интересни предметни награди. Раздадени бяха и флагчета с логото на Програмата „Ти и Lidl за по-добър живот“. Проектът се осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

 • Обявление за общо събрание на СТПД „Академик“: О Б Я В Л Е Н И Е_04-2018.docx

 • 05.04.2018г. На 18 април СТПД „Академик“ с поскрепата на Студенски съвет при Русенски уневерситет и програмата на Лидл България - „Ти и Lidl за по-добър живот“, ще се проведе първото по рода си състезание „Алма Ринг“. За повече информация на следния адрес: https://web.facebook.com/events/174786806508236/. Проектът се осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.
 • 18.03.2018г. На 31 март и 1 април Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик“ и Морски скаутски клуб „Приста скаут“ организират за децата, учениците и студентите от Русе лъчообразен екопоход до хижа „Орлова чука“ и пещерата Орлова чука. За повече информация на следният адрес: https://web.facebook.com/events/1984810411769487/
 • 09.03.2018г. Моля последвайте новата страница на проекта на Лидл България и СТПД Академик на следния адрес: https://www.facebook.com/STPDAkademikRusePerimetarZdrave/. Проектът се осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.
 • Бюджет/план за 2017г. Ориентировъчен отчет за период 01.01-28.11.2017г. Предварителен бюджет/план за 2018 г. : Бюджет.docx
 • Отчет за работата на УС и за дейността на СТПД „Академик" – Русепрез периода  01.XII.2016 28.XI.2017 г. :Отчет.docx
 • На 28.11.2017г. предстои Общо събрание на СТПД „Академик“. За повече информация в приложения документ:ОБЯВЛЕНИЕ.pdf
 • На 11.11.2017г. предстои първото мероприятие от Програмата „Ти и Lidl за по-добър живот“.Flagche _Ti_i-Lidl.jpg
Проектът се осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.
 • На 30 септември СТПД „Академик“ отново проведе ежегодния крос поход Русенско поломие. В състезанието участваха многобройни участници от различни възрастови групи.
 • На 15 юни СТПД „Академик“ отново се включи в ежегодния спортен празник на университета, където преподаватели и служители заедно се пребориха за първите места в редица дисциплини. Мероприятието се проведе на много интересно и приятно място в близост до гр. Русе - хотелски комплекс Новекс. СТПД „Академик“ бе представлявано от клуба по катерене и алпинизъм УККА (инж. Георги Георгиев) и клуба по спелеология и пещерно дело (Тихомир Енчев), председателя на дружеството доц. д-р Милко Маринов, инж. Стефан Георгиев, Емил Станчев и други. СТПД „Академик“ за поредна година предизвика деца, преподаватели, служители и студенти в редица атрактивни дейности сред които и: Въжена градина за деца, равновесно преминаване по лента и затопляне на вода в аварийна ситуация (туристическо оцеляване).IMG_1414.JPG
 • От 3 до 4 юни  се проведе "BELASITSA TОUR 2017" - велообиколка на граничната планина Беласица. Маршрутът премина през територията на три държави България, Гърция и Македония и бе с дължина 200 км. Преминат е за два дни от 350 участници, измежду които и двама колоездачи, представящи СТПД „Академик" и  Русенския университет „Ангел Кънчев", гл. ас. Павел Петров и колегата Димитър Дочев. Седмица по-късно двамата, заедно с още двама възпитаници на Русенския университет „Ангел Кънчев", осъществиха успешно участие и в традиционния  пролетен марш "Огражден 2017", организиран от Планинарско Алпинистическия Ориентировачески  Клуб "ЕНТУСИАСТ"- Струмица, Република Македония. В тази проява се включиха 100  планинари  - основно от Македония. България бе представена от нашите представители и от малка група от Петрич.Untitled.jpg

 • 17.04.17. Щафетата „От Плоещ до Шипка, по пътя на Българското опълчение“ достигна легендарния връх. на 14 май в 12:00ч., в подножието на Паметника на свободата на връх Шипка, проехтяха ритуални изтрели и безсмъртните слова „О Шипка! Три деня младите дружини как прохода бранят.“. Делегацията посрещачи бе ръководена от доц. д-р Таня Грозева, главен секретар на Русенския университет и проф. д-р Борислав Ангелов, председател на Университетския спортен център, които приветстваха сърдечно и емоционално всички, участвали в уникалния многопостов  щафетен пробег от името  на академичното  ръководство на Русенския университет и  лично от името на Ректора проф. д-р Велизара Пенчева и на Председателя на ОС на университета и председател на Общинския съвет Русе, чл.-кор. проф. д-р Христо Белоев. Общо в проявата взеха участие 30 студенти, преподаватели и др. членове на академичната общност на университета, в т.ч.  от  Филиал Разград. 

 • IMG_2166.JPG
 • 28.04.17. СТПД „Академик“ стартира Университетската щафета „От Плоещ до Шипка, по пътя на Българското опълчение„ 11,05-14,05. Проявате е уникално щафетно преминаване на с велосипеди, гребни лодки и атлетично бягане по историческия път на опълчението: Плоещ- Александрия- Зимнич- Свищов- Бяла- Велико Търново- Хаинбоаз- Стара Загора- Шейново- Шипка. Щафетата е под егидата на чл.- кор. проф. д. т. н. Христо Белоев. Едновременно с щафетата, като част от „Университетска зелена инициатива 2017“, която се провежда под патронажа на Ректора на РУ „Ангел Кънчев“, проф. д-р Веризара Пенчева, ще се реализира и екоакция „P - Ro/Bg“. Чрез екоакцията ще се извърши фотомониторинг и анализ на пословичното балканско замърсяване на десетки пътищата и паркинги.
 • 27.03.17. Деца засадиха дръвчета по проект „Университетска зелена инициатива 2017“. Под патронажа на ректора на РУ „Ангел Кънчев“ проф. д-р Велизара Пенчева.
 • 13.03.17. На 1.04.2017г. ще се проведе Състезание по пещерно ориентиране в пещера Орлова чука.17158908_1084133938358349_4988639861964409857_o.jpg
 • 22.03.2017. Катерачна зала Академик отваря врати на 27.03.2017 ClimbingWallPoster_PP_4.jpg
 • 24.01.2017Doklad-Programa_I-VIII.2017Edit.pdf
 • 30.11.2016 г.
 • Obyavlenie_L.jpg
 • 16.05.2016 г.
  Живи и здрави се завърнаха участниците във вело и авто похода "Под знамето на Ботевата чета". Прочети повече за вело и авто похода...

 • 12.05.2016 г.

  От 12 до 14 май се провежда вторият кръг на „Катерачна надпревара Русе‘2016“. Инициативата е на Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик“, и се реализира в рамките на програмата „Русе – Европейски град на спорта 2016“, с финансовата подкрепа на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ и ВН-социален проект на Еконт. Прочети повече за събититето...

 • 11.05.2016 г.
  Седем копия на знамето на Ботевата чета бяха осветени в храма „Свети Архангел Михаил” в русенското село Червена вода. Прочети повече за събитието...

 • 04.04.2016 г.
  Пещерняците от СК "Приста" и СК "Академик" - Русе Ви каним на традиционния Пролетен сбор на пещерата "Орлова чука", на 8-10 април /петък - неделя/.
  Както всяка година, по време на сбора ще има разнообразие от пещерни дейности, активности на скалите, посещения на културни и исторически забележителности. Прочетете повече за събитието...
 • 21 март 2016 г.
  През 2016 г., по повод 140 - годишнината от Aприлското въстание и героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета, СТПД „Академик” - Русе ще реализира няколко идеи, в т. ч. проекта „Под знамето на Червеноводската въстаническа чета”.
  Проектът  се изпълнява с финасовата подкрепа на Общинска фондация „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ” в партньорство с Регионален исторически музей – Русе и Студентски съвет на РУ „Ангел Кънчев”. Прочетете повече за конкурса...


 • 2. дек. 2015
  Тържествено отбелязва 60 години Академичен спорт и 55 години организиран туризъм в Русенския Университет. Повече информация можете да прочетет тук.


 • 13. окт. 2015 г.
  Проведе се заключителната пресконференция по проект BG 05/1197 "Заедно с грижа за дивния Балкан".
  Прессъобщението може да прочетете ТУК
 • 5.окт.2015 г.
  На проведеното традиционно състезание по катерене "Дунавска Алпиниада 2015" на скалите край село Басарбово, свръзката на Клуба по спортно катерене и алпинизъм към СТПД "Академик"-Русе - Георги Георгиев и Гриша Аврамов спечелиха призовото първо място.

 
Скъпи приятели,
3-тото издание на Крос-поход "Русенско Поломие" 2015 ще се проведе на 26.09. Тази година трасето е от с. Кошов до Ивановски скални църкви. Очаквайте скоро да отворим и формата за записване.


На 13 и 14 юни в лесопарк «Липник» ще се проведе Вторият национален фолклорен фестивал «Фолклорна сцена под липите». През двата фестивални дни под мотото:
„Пеша, с колело или с весло,
по пътеки, през гора и езера,
на разходка с лодка,
сред липите и вълните”,
Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик” и Сдруженив Вело-Русе, с подкрепата на Община Русе, Еконт ООД и спортни магазини «ЯКО» организират в района на фестивалната естрада интересни състезания, игри и забавления с много награди и други приятни изненади.
Отчет на УС-03-2015.pdf
ПланПрограма_2015.doc.pdf
обяснителна записка 2014.pdf
ФинОтчет2014_бюджет15.pdf

Препис извлечение от заседание на УС#40 от 24.02.2015 г
Препис извлечение от заседание на УС#39 от 03.11.2014
Препис извлечение от заседание на УС 13.06.2014
Препис извлечение от заседание на УС 21.05.2014

Препис извлечение от Протокол от ОС 16.04.2014

Отчет_бюджет.pdfОтчет_УС_2014.pdfтаблици_отчет.pdf

покана общо събрание.png