ПРОГРАМА „БАЛКАНСКИ ПОСОКИ' 2019 - 2020"

Приятели,

   В програмата „БАЛКАНСКИ ПОСОКИ' 2019-2020" (https://www.youtube.com/watch?v=5FGXJpNu8DU), която публикувахме по-рано, е предвидено и понастоящем работи комисия, съставена от дългогодишни планински водачи и деятели в областта на туристическата маркировка от СТПД „Академик" - Русе. Участват по-стари и по-млади планинари, преподаватели-юристи, еколози и др. от Русенския университет „Ангел Кънчев", които анализират степента на нормативното урегулиране на дейностите по планиране, изпълнение, поддръжка и стопанисване на туристическата маркировка. Уточнява се какви Правилници и правила, прилагат дирекциите на НП „Централен Балкан", НП „Рила", ПП „Българка", ПП „Русенски Лом", Български туристически съюз, Български планинарски съюз, Университетски аварийно-спасителен отряд (СУ „Кл. Охридски") и др.  Прави се обзор и съпоставяне на разпоредбите в действащото законодателство и приетите стратегии за развитие и решения на Европейската асоциация за пешеходен туризъм (ЕСПТ), свързани с туристическата маркировка.

     Както се очакваше, повечето институции, към които се обърнахме не бързат да отговарят на писмата ни и да обявяват свои становища по повдигнатите теми.    

     От друга страна, мненията и предложенията, които постъпват от наши водачи и планинари с опит в България и много страни в Европа, от юристи, филолози и др., са разтеглени във времето. Това доведе до наличие на вече 3, макар и близки по съдържание, но различни версии на предложенията за промени на Правилника (Наредбата) за маркировката на туристическите пътища в Република България на Българския туристически съюз от 2003 г.

     От файла Predlozhenie_promeni-Pravilnik-2004 можете да се запознаете с неколкократно допълвания и все още не обсъждан в детайли вариант на първоначалното ни от месец декември 2018 г.  предложение до Българския туристически съюз за промени във въпросната наредба.

     Със зелено са маркирани текстовете, които смятаме, че трябва да се добавят или, според нас, са с по-добра редакция.

     В предложението ни за промени са включени отделни термини и текстове от над 15 нормативни документа, имащи отношение към туристическата маркировка в България, в т. ч. и Правилника за маркиране н пешеходните маршрути и маршрутите за планинско колоездене в Република България на Българския планинарски съюз.

     Уточняваме, че вариантът, който прилагаме, е само една предварителна версия на предвидения в програмата „БАЛКАНСКИ ПОСОКИ' 2019-2020 Проект за актуализиран нормативен документ с национално значение.

     Предстои още работа, но ще се опитаме за 2-3 седмици да приключим с тази задача.

     В СТПД „Академик" смятаме, че е възможно да се състави и по-добър вариант за промени в Наредбата от този, който предлага нашето дружество.

     По-важното за нас е да се стигне възможно най-скоро до утвърждаване на нормативен документ, които да е общовалиден и да се прилага от всички, които допринасят за по-доброто състояние на туристическата маркировка в България.

     Имаме предвид и фиксираните срокове за изпълнение и реализиране на нашите планове и проекти, в т. ч.  и  през настоящата 2019 г.

  Predlozhenie_promeni-Pravilnik-2004.docx

     02.02.2019                                                                                                                                         СТПД „Академик"-Русе, Клуб „ХДТМ"

ПЪРВА ПАРТИДА ОТ 145 УКАЗАТЕЛНИ СТРЕЛКИ

ВИДОВЕ УКАЗАТЕЛНИ СТРЕЛКИ СПОРЕД

СПОСОБА ЗА МОНТАЖ
 БР.

TАБЛИЦИ С МЕСТАТА

ЗА ПОСТАВЯНЕ,

 ПОСОЧЕНИ ВЪВ ФАЙЛ:

ФАЙЛОВЕ ЗА ПЕЧАТ

ВИЗИЯ НА СТРЕЛКИТЕ
​1​2​3​4
За директен монтаж към тръбата на маркировъчните стълбове​28shema-28-1-f.docx
28f.jpg

За монтаж към кръстачки,  поставени на 11 стълба на по-важните разклонения по маршрут Е3

57shema-57-f-1.docx
57br.jpg
За прикрепване с пирони към дървета ​60shema-60-f.docx60f.jpg
О Б Щ О​145

ПОЯСНЕНИЕ: Местата за поставяне, посочени във файловете shema" са  с поредност съобразно поредността на стрелките във файловете за печат, а номерирането на маркировъчните стълбове в участъка от маршрут Е3 е видно от файла:

kartosxema.jpg

ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ДЕЙНОСТИТЕ НА ПРОГРАМАТА: 01.02.2019 – 31.12.2020 г.

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ:  Централен  Балкан, район на хижите „Ехо" и „Козя стена"

РАЗДЕЛ  I

ДЕЙНОСТИ ПО ОБЕЗОПАСЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ ПРОХОДИМОСТТА НА ПЪТЕКИТЕ И ЗА ИЗГРАЖДАНЕ  НА  НОВА  И  РЕМОНТ  НА  СЪЩЕСТВУВАЩАТА  ТУРИСТИЧЕСКА  МАРКИРОВКА

   I. Обезопасяване и подобряване проходимостта на пътища и пътеки

              1. По маршрут Е3:

                          1.1. Обезопасяване на изтънелите вследствие свличането на почвата по стръмните склонове до широчина 0-15 см участъци от пътеката между Маркова ливада и хижа „Козя стена".              

                  Метод:   изкопно разширяване откъм по-високия „бряг" и укрепване на долния „бряг" с камъни и дървени скари oт импрегнирани колчета и хоризонтално запънати обли греди от устойчива на гниене дървесина;

                  1.2. Ежегодно (м. юни) окосяване/орязване на надвесени треви, хвойна, други храсти, стърчащи коренища и клони по целия маршрут;   

                  1.3. Укрепване на неустойчивите стълбове на парапетите (приложение 1), подмяна на негодните и възстановяване на липсващите въжета с нови.

                  1.4. Обезопасяване на пътеката, трасирана южно от парапета в участъка между м. Червената локва и източния край на парапета.

                  Метод: изсичане на стъпки в скалните плочи и оформяне на стъпала. 

          2. По маршрута с. Розино – Дълга поляна - хижа „Ехо":

                   2.1. Обезопасяване на ерозираните стръмни и много тесни и рискови пасажи на пътеката от чешма „Радойка" до Булски камък чрез разширение - оформяне на серпентини, полагане/закопаване на камъни за оформяне на „стъпки";

                  2.2. Дооформяне на новотрасираната пътека през и по границата на гората и източната граница на Дълга поляна от седловината Чанакчиите (Паниците) (стълб № 60) до информационните табла на НПЦБ в средната част на поляната (стълб № 35). 

                   3.  По маршрута с. Рибарица – хижа „Ехо": Корекция на трасето на пътека-та в участъка от м. Остриките до почивалото „Втори пейки".

             4. По маршрута с. Христо Даново – хижа „Козя стена": подобряване про-ходимостта на пътеката в участъка склад „Дългия нос" (Узунбурун) – хижа „Козя стена" чрез цепене, натрошаване и преместване на проблемните камъни.

              II. Ремонт и допълване на стълбовата маркировка, (приложение 2), к. сл:

  1. Поставяне на нови фундаментирани маркировъчни стълбове в рисковите

участъци, където е по-голяма вероятността за отклоняване от вярната посока и изгубване в планината. 

              2. Ремонт на тръбите на стълбовете, които имат задоволителен остатъчен ресурс – почистване от ръжда, обработка с ръждопреобразовател и/или специални за целта грундове, затапване и запечатване на корозионни язви и дупки с подходящи смоли, боядисване. Подмяна на негодните тръби с нови по метода „насаждане".

              3. Запълване на пукнатините и дооформяне с циментов разтвор на фундаментите на стълбовете от зидан камък за по-добро водооттичане.

III. Поставяне на указателни стрелки, маршрутно-информационни табла и азимутни табелки. Обновяване на лентова маркировка.

           1. Поетапна подмяна на негодните и допълване на маркировката с нови указа-телни и предупредителни маркировъчни знаци (СТРЕЛКИ, ТАБЕЛКИ, МАРШРУТНО-ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЛА и др.), необходими за обозначаване на важни кръстовища и възлови и трудни за ориентиране места и изходни пунктове по маршрути:

                 1.1.  Е3 в участъка от Каменната порта до превала на Троянския проход -

изпълнение на  I - ви етапàзнаци на стълбове №№ 305, 333, 31, КСт-1, 77 и 1 с логата на ERA и НПЦБ, общо 51 бр. указателни стрелки;     (приложения 3, 3.1)    .  

                 1.2. Маршрути от изходните пунктове до туристическите хижи „Ехо" и „Козя стена" - общо 71 бр. указателни стрелки и 5 бр. маршрутно информационни табла  (приложение 4)  

            2. Поставяне на допълнителен брой азимутни табелки, oбновяване/допълване на номерата на стълбовете по маршрути Е3 и Паниците (Чанакчиите) – връх Юмрука.

РАЗДЕЛ  II

ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ПРОГРАМАТА

I. Иницииране на предложения относно стопанисването, поддръжката и опазването на туристическата маркировка

           1. Създаване на пълен и изчерпателен маршрутно-кадастрален регистър на туристическите маршрути в летен и зимен вариант в Средна Стара планина в района нa хижите „Ехо" и „Козя стена". Прецизиране на кадастъра по отношение на съществуващите различия в цветовете лентова маркировка, отразени различно в картографските издания и пътеводители за част от маршрутите.

            2. Изпращане на писма до туристическите дружества „Вежен" – Тетевен, „Балканска звезда" - с. Чифлик и „Васильов" - с. Шипково  с предложение за възприемане на идеята за задължаване на юридическите и физически лица, които стопанисват туристически обекти да поддържат туристическата маркировка в прилежащите им райони въз основа на съответна клауза в договора за наем, длъжностна характеристика или друг официален документ.

            3. Предоставяне на дневник-тетрадки в хижите „Бенковски", „Вежен", „Ехо", „Козя стена", „Хайдушка песен" и „Васильов", които да се поставят на видно място в обектите за вписване на сигнали за повреди и други нередности по туристическата маркировка.

             4. Съгласуване на предложение за реда за поддръжка и стопанисване на туристическата маркировка с Дирекцията на НП „Централен Балкан", туристическите дружества, наемателите/арендаторите на хижи, общините и кметствата в района, с ръководствата на държавните горски стопанства „Розино",  „Клисура", „Рибарица",  „Троян" и частните фирми - ловни концесионери на тяхна територия. (приложение 5)

              II.  Предложения за актуализиране и осъвременяване на нормативните документи, уреждащи обществените отношения, свързани с маркировката на туристическите пътища и пътеки в България (по-нататък за краткост маркировката) 

           1. Създаване на работна комисия, съставена от дългогодишни планински вода- чи и деятели в областта на хижното дело и туристическата маркировка, преподаватели-  планинари от Юридически факултет на РУ „А. Кънчев" която да извърши:

                   1.1. Анализ на степента на нормативното урегулиране на дейностите по планиране, изпълнение, поддръжка и стопанисване на туристическата маркировка, произтичащо от:

                         - Правилници и правила, които прилагат дирекциите на НП „Централен Балкан", НП „Рила", ПП „Българка", ПП „Русенски Лом" , Български туристически съюз, Български планинарски съюз, Университетски аварийно-спасителен отряд (СУ „Кл. Охридски") и др.

                        - разпоредби в действащото законодателство, свързани с туристическата маркировка (Закон за физическото възпитание и спорта, Правилник за приложение на ЗФВС, Закон за защитените територии, Закон за туризма, Закон за местното самоуправление и местната администрация, …)

                        - приетите стратегии за развитие и решения на Европейската асоциация (Европейското сдружение) за пешеходен туризъм (ЕАПТ, ЕСПТ, ERA, EWV, FERP)

                 1.2. Изготвяне на Проект за актуализиран нормативен документ с национално значение, който да се публикува за широко обществено обсъждане сред туристическите общности, деятели и индивидуални туристи и последващо съгласуване на експертно ниво от заинтересованите туристически организации и сдружения, от   Министерство на околната среда и водите, Министерство на младежта и спорта Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на туризма, Изпълнителната агенция по горите към Министерството на земеделието, храните и горите и Планинската спасителна служба към Български червен кръст.

( приложение 6 )

           2. Съставяне на план-график за изпълнение на дейности по подготовка и написване на проект на закон за маркировката на туристическите пътища и пътеки на база на действащото в страни от ЕС законодателство, в т. ч. в Република Словения и на база разпоредби и условия от проекта по предходната т. 1. 2.

(При съставянето на план-графика да се потърси съдействие от депутати от 19-ти МИР-Русе (Светлана Найденова, член на ПК по въпросите на децата, младежта и спорта), Искрен Веселинов, Пламен Нунев и др.)    

РАЗДЕЛ  III

ФИНАНСОВО, МАТЕРИАЛНО И КАДРОВО  ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА 

   I.  Количествено - стойностна сметка на разходите за изпълнение на програмата

НАИМЕНОВАНИЕ НА МАТЕРИАЛА, ВИДОВЕ   РАБОТИМЯРКАКОЛИЧЕСТВОЦЕНА
лв/бр
лв/т
лв/мкуб
СТОЙНОСТ
ЛВ
 1. Изработване на стълбове от стоманени тръби:
бр.2122,00462,00
 2.Материали за фундаментиране на маркировъчни и парапет ни стълбове, в т.ч.:
-цимент - опокавки по 25 кг
-баластра                                
бр.
т.

35
1,5

6,00
40,00

210,00
60,00
 3.Транспорт на тръби, цимент, баластра, кофраж, дървен ма-териал, инструменти с високопроходими МПС, курсовебр.670,00420,00
 4.Транспорт с коне на самар на тръби, цимент, баластра, вода, кофраж, инструменти, курсовебр.1845,00810,00
 5.Поставяне на ивична светлоотразително фолиобр.130  1,15 149,50
 6.Изработка на указателни стрелки два вида бр.
бр.
110
12
9,84
15,72
1082,40
188,64
 7.Подготовка, оформяне на азимутни табелки бр.453,20144,00
 8.Изработване на масивни маршрутно-информационни табла за: с. Чифлик, с. Рибарица, Клисура, с. Хр. Даново, с. Розино (информационна част, конструкции, фундамент, монтаж)бр.5160,00800,00
 9.Kрепежни елементи за монтаж на стрелки и табелки, комплектбр.1900,62117,80
10.Пътни и др. разходи на ученици – скаути, участници в 2 лагера за маркировка   бр.20   65,00 1300,00
11.Доставка на бензинов храсторезбр.1220,00220,00
12.Консумативи - бензин, масло минерално за храсто- рез, антикорозин, четки, пирони, разредител ### 350,00
13.Ножици за храсти, мотики, кирки, др. инструменти бр.8 16.00108,00
14.Колчета и греди за направа на скари   м.куб0,5   340170.00
 В  С  И  Ч  К  О,  ЛВ###  ~ 6600.00

 

II. Източници за осигуряване на финансови и материални средства

1.  Участие в конкурси за безвъзмездна финансова помощ

           2.  Бюджет на СТПД „Академик" - Русе

           3. Предложения за включване на част от дейностите по програмата в плановете на Дирекция НП „Централен Балкан"

           4. Дарителски кампании

           5. БТС, Д'НПЦБ Оргахим АД, Мегахим АД, (табелки, бои, грунд и др. м-ли)

          6. 

                III. Клубове, сдружения, кметства и др., на които ще бъде предложено да участват в изпълнението на програмата  

           1. Клубове на СТПД „Академик"- Русе: „Хижно дело и маркировка", Морски скаутски клуб, Клуб по пешеходен туризъм, Спелеоклуб, Университетски клуб по катерене и алпинизъм, Група „Туристи", Група Сряда вечер

           2. Хижните екипи на хижа „Ехо" и  хижа „Козя стена"

           3. ТД „Вежен" – Тетевен, Отряд на  ПСС – Тетевен 

           4. ТД „Амбарица-1912", ТД „Амбарица-21". отряд на ПСС и туристи от Троян  

           5. ТД „Балканска звезда" – с. Чифлик  

           6. ТД „Насам Натам" – Бургас

           7. ТД „Васильов" – с. Шипково

           8. Кметство с. Христо Даново, НЧ „Пробуда" 1927

           9. Кметство с. Розино, НЧ „Звездица"

          10. Кметство с. Рибарица

Publik_BP-12-01.docx BalkanskiPosoki-12-01.docxPrilozheniya_3.1-D-16_17.docxPrilozh_5.docxPrilozh_3,4_15-01.docx

Отчет4.docx

balkan2.jpg

   https://www.youtube.com/watch?v=5FGXJpNu8DU

Първите книги за сигнали за нередности по маркировката вече са налице в хижите Вежен и Ехо.
Такива в скоро време ще има и в хижите Бенковски, Козя стена, Хайдушка песен и Васильов.

kniga.jpg


StrelkiDop-2019.jpg