​​Редица преподаватели и докторанти от Русенския университет притежават документи за защитена интелектуална собственост - патенти за изобретения, свидетелства за полезни модели, за промишлен дизайн, за търговска марка, сертификати за защитени авторски права и др.