​В края на всяка година се изготвя пълен отчет за резултатите от дейността в сектор "Научно и кадрово развитие", който съдържа информация за:

  • резултатите от всеки от проектите, финансирани от университетския фонд "Научни изследвания";
  • проведените изложби и изложения;
  • проведените научни семинари и конференции;
  • публикационната активност на отделните факултети;
  • ​резултатите от художествено-творческата дейност на университета;
  • развитието на кадровия научен потенциал през изтеклата година и др.