Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
Използвайте SHIFT+ENTER за отваряне на менюто (нов прозорец).
  
Организиране и провеждане на денонощна физическа охрана на райони и имущество на Русенски университет „Ангел Кънчев – Русе и филиал Разград по обособени позицииПрикачен файл
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина на работещите в Русенски университет "Ангел Кънчев"Прикачен файл
Периодични доставки на компютърна, презентационна техника и оборудване за обслужване на дейностите в Русенски университет „Ангел Кънчев“ 20.06.2014 г.Прикачен файл
Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности в Русенски университет „Ангел Кънчев” по две обособени позицииПрикачен файл
Периодична доставка на компютърна и презентационна техника по обособени позиции за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев"Прикачен файл
Организиране и провеждане на специализирани курсове и професионално ориентиране и промотиране по проектиПрикачен файл
​Периодична доставка на консумативи за офис техника (тонери, мастила и тонер касети) - ОТВОРЕНА на 16.10.2014 г.Прикачен файл
Избор на изпълнител за благоустрояване на площи пред Русенски университет в три обособени зони; Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжката на учебните корпуси на РУ „Ангел Кънчев” в град Русе, Силистра и Разград.Прикачен файл
"Избор на изпълнител за доставка на 1 (един) брой фабрично нов автомобил (тип пътнически микробус с брой места 8+1) за нуждите на Русенски университет, Филиал-Разград".Прикачен файл
Възлагане на външна услуга за организиране и провеждане на семинари, дискусионни форуми, разяснителни кампании и публично обсъждане по проект BG 051РО 001-3.1.08-0019 Прикачен файл
Доставка на селскостопански машини и уреди по обособени позиции за нуждите на проект AGR.0042.20140328 “Опазване на почвите в България”, изпълняван от Русенски университет "Ангел Кънчев"- 20.11.2014г.Прикачен файл
Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе, ул. „Студентска“ № 8“. 11.11.2014 г.Прикачен файл
Доставка по обособени позиции на машини и уреди за изпитване, измерване и промишлена употреба по Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001 "Развитие на приложните изследвания в Русенския университет". Прикачен файл
Доставка на уреди за детекция и анализ по обособени позицииПрикачен файл
Периодична доставка на консумативи за офис техника (тонери, мастила и тонер касети)Прикачен файл
„Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ - ПРЕКРАТЕНАПрикачен файл
Доставка на компютърна и презентационна техникаПрикачен файл
Избор на изпълнител по обособени позиции: изграждане на паркинг на две нива, благоустрояване; доставка и монтаж на вътрешен панорамен асансьор за обект Канеф център
Избор на изпълнител за изграждане на пожароизвестителна инсталация (ППИ) в сградата на учебен корпус №6/№7 на Русенски университет "Ангел Кънчев", съгласно изготвен инвестиционен работен проект
Избор на изпълнител за доставка на 3 (три) броя фабрично нови автомобили за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по обособени позиции.
  
Използвайте SHIFT+ENTER за отваряне на менюто (нов прозорец).
  
Доставка на електрически материали и консумативиПрикачен файл
Периодична доставка на канцеларски материали и консумативиПрикачен файл
Безкасово зареждане на служебни автомобили с горива (бензини, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за автопарка на Русенски университет "Ангел Кънчев"Прикачен файл
Избор на изпълнител за доставка на 1 (един) брой фабрично нов автомобил (тип пътнически микробус с брой места 8+1) за нуждите на "Русенски университет, Филиал-Разград"​Прикачен файл
Извършване на пътни транспортни услуги - сухопътен пътнически транспорт без разписание и за таксиметрови услуги за превоз на пътници в страната и чужбина - прекратенаПрикачен файл
Периодична доставка на материали, необходими за текуща поддръжка на сградния фонд на Русенски университет "Ангел Кънчев" и изнесените му поделенияПрикачен файл
Извършване на транспортни услуги – превоз на пътници и багаж в страната и чужбина с обществен транспорт без разписание и/или с лек автомобил/и, за нуждите на Русенския университет и неговите поделенияПрикачен файл
Доставка на специализиран софтуер по обособени позиции за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” през 2014 година”.Прикачен файл
Доставка на книги за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по проект BG051PO001-3.3.06.0008 „Подпомагане израстването на научните кадри в инженерните науки и информационните технологии“ по две обособени позиции - 16.07.2014г.Прикачен файл
Избор на изпълнител за изработка и доставка на информационни печатни материали за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, както и във връзка с реализацията на национални проекти и такива, съфинансирани от ЕС, изпълнявани от РУ-07.11.2014 г.Прикачен файл
Доставка на специализиран софтуер за провеждане на уеб семинари за нуждите на проект BG051PO001-3.1.07-0050, изпълняван от Русенски университет „Ангел Кънчев”. 11.11.2014 г.Прикачен файл
Абонаментна доставка на вестници и списания през 2015 г. по три обособени позиции: на българоезични, рускоезични, западноевропейски и американски периодични издания за нуждите на Университетската Библиотека и Ректората. - 14.11.2014 г.Прикачен файл
Предоставяне на юридически услуги – текущо правно обслужване на Русенски университет “Ангел Кънчев” и филиалите в Разград и Силистра, изготвяне на процедури по обществени поръчки и правна помощ по проекти, финансирани с европейски средстваПрикачен файл
Комплексно обслужване на работещите в Русенски университет "Ангел Кънчев" и основните му звена в гр. Разград и гр. Силистра през 2013/2016 година по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд Прикачен файл
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"