Logo ZTexnika.jpgBanner.jpgАграрно-индустриалният факултет е създаден през 1954 г. Той е основоположник на Русенски университет «Ангел Кънчев» и единственият факултет в първите десет години от съществуването на висшето училище.  В годините е наименован: Факултет по механизация и електрификация на селското стопанство, Факултет по механизация на селското стопанство и от 2006 година - Аграрно-индустриален факултет /АИФ/.

Завършилите факултета инженери са много и са постигнали значителна професионална реализация – ръководят големи стопански организации, известни са като учени с високи академични постижения, собственици са и управители на големи фирми и др.

В последните години реализацията на випускниците на АИФ расте. В почти всички фирми-вносители и производители на съвременна селскостопанска техника работят инженери, завършили специалности на АИФ, като много от тези фирми се управляват успешно именно от такива специалисти. Други от възпитаниците на факултета работят в регионалните инспекции по околната среда и водите и в басейновите дирекции. Успешна е и реализацията на значителен брой от дипломираните инженери във фирми, свързани с проектиране и изграждане на отоплителни, вентилационни, климатични и газови системи. Всички завършили специалността Промишлен дизайн имат практически 100% реализация в области, ползващи специалисти по дизайн, включително и извън страната.

В АИФ единствено в страната се обучават инженерни кадри за конструиране, проектиране, изработване, използване, поддържане и сервиз на земеделска техника. Обучават се и студенти в областите: аграрно инженерство, хидравлична и пневматична техника, промишлен дизайн, растениевъдство и екология и опазване на околната среда. Специалностите на факултета са хармонизирани с тези на сродни университети в Европа. Те са пазарно ориентирани и обвързани и създават условия за мобилност и комуникативност.

Учебният процес във Факултета е изграден по модел на водещи европейски университети. Работи се по съвременни учебни планове, които са обвързани с наши и чуждестранни партньори и гарантират солидна основа на инженерното образование при свободен избор на специализации и подчертана практическа насоченост.

В преподаването се използват съвременни методи и средства  - мултимедийни презентации, Web-базирани учебни пособия, материали, предоставени от водещи световни фирми и др. Занятията се провеждат в модерни учебни зали и съвременно оборудвани лаборатории, както и в базите на много фирми, с които факултетът има трайно създадени контакти. За нуждите на учебния процес в лабораториите ни се предоставя най-новата техника от фирмите New Holland, Claas, Jhon Deer, Case, Massey Fergusson и др. Факултетът поддържа контакти със сродни факултети и катедри от висши училища и университети, както и с други организации от Великобритания, Германия, Италия, САЩ, Чехия, Словакия, Ирландия, Русия, Литва, Гърция, Турция, Португалия, Румъния, Хърватска и др.

Гордост за факултета са кадрите, заели ръководни позиции в Ректорското ръководство на Русенския университет – Ректор, Зам.-ректор, Гл. секретар и Директори на Филиали. Това е сериозен атестат за АИФ, който е „ковачница за кадри", които успешно се реализират както професионално, така и на управленски нива.