Аграрно-индустриалният факултет е създаден през 1954 г. Той е основоположник на Русенския университет „Ангел Кънчев". В годините е наименуван: Факултет по механизация и електрификация на селското стопанство (ФМЕСС); Факултет по механизация на селското стопанство (ФМСС) и от 2006 година - Аграрно-индустриален факултет (АИФ). Във факултета единствено в страната се обучават инженерни кадри за конструиране, изработване, използване, поддържане, ремонт и сервиз на земеделската техника. Структурата му е изградена от четири катедри: „Земеделска техника"; „Ремонт, надеждност, машини, механизми, логистични и химични технологии"; „Топлотехника, хидравлика и инженерна екология" и „Промишлен дизайн".

Аграрно-индустриалният факултет обучава студенти в ОКС „Бакалавър" и ОКС „Магистър". Във факултета се обучават студенти по 7 специалности в ОКС „Бакалавър". В област на висшето образование 5. Технически науки са шест специалности, като три от тях са в професионално направление 5.1. Машинно инженерство: „Земеделска техника и технологии" (ЗТТ), „Мениджмънт и сервиз на техниката" (МСТ) и „Климатизация, хидравлика и газификация" (КХГ), а три в професионално направление 5.13. Общо инженерство: „Аграрно инженерство" (АИ), „Дизайн" (Д) и „Екология и техника за опазване на околната среда" (ЕТООС). В област 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина се обучават студенти в професионално направление 6.1. Растениевъдство по специалността „Растениевъдство".

В Аграрно-индустриалния факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев" се обучават студенти в ОКС „Магистър" в следните специалности: „Земеделска техника и технологии", „Управление на техниката в земеделието", „Биологично земеделие" „Мелиорации", „Обработка и съхранение на растителна продукция" „Мениджмънт и сервиз на техниката", „Ремонт на техниката и оползотворяване на ресурсите", „Диагностика и сервиз на техниката", „Топло- и газоснабдяване", „Енергийни машини и съоръжения", „Управление на технологиите в растениевъдството", „Екология и техника за опазване на околната среда", „Инженерна екология" и „Промишлен дизайн".

Във факултета се обучават докторанти за придобиване на ОНС „Доктор" по 9 докторски програми: „Механизация и електрификация на растениевъдството", „Механизация и електрификация на животновъдството", „Селскостопански и хидромелиоративни машини" „Промишлена топлотехника", „Хидравлични машини, системи и хидромеханика", „Системи и устройства за опазване на околната среда", „Ергономия и промишлен дизайн", „Подемно-транспортни машини", и „Теория на механизмите, машините и автоматичните линии".

Понастоящем академичният състав на Аграрно-индустриалния факултет включва 44 преподаватели, от които 1 академик на БАН, 5 професори, 23 доценти и 15 главни асистенти, като 6 са доктори на науките, а със степен „доктор" са 36. Обучават се около 600 студенти в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, както и 32 докторанти.

Учебният процес е изграден по модел на водещи европейски университети. Факултетът работи по съвременни учебни планове, които са обвързани с наши и чуждестранни партньори и гарантират солидна основа на инженерното образование при свободен избор на специализации и подчертана практическа насоченост.

Факултетът поддържа контакти със сродни факултети и катедри от висши училища и университети, както и с други организации от Великобритания, Германия, Италия, САЩ, Чехия, Словакия, Ирландия, Русия, Литва, Гърция, Турция, Португалия, Румъния, Хърватска, Казахстан, Виетнам и др.