Аграрно-индустриалният факултет е създаден през 1954 г. Той е основоположник на Русенския университет «Ангел Кънчев». В годините е наименован: Факултет по механизация и електрификация на селското стопанство /ФМЕСС/; Факултет по механизация на селското стопанство /ФМСС/ и от 2006 година - Аграрно-индустриален факултет /АИФ/. Във факултета единствено в страната се обучават инженерни кадри за конструиране, изработване, използване, поддържане, ремонт и сервиз на земеделската техника. Състои от шест катедри: Земеделска техника; Ремонт, надеждност и химични технологии; Теория на механизмите и машините и подемно-транспортна техника и технологии; Топлотехника, хидро и пневмотехника; Екология и опазване на околната среда; Промишлен дизайн.
През 1999 г. Аграрно-индустриалният факултет получи редовна институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация и права да подготвя докторанти по 5 научни специалности, машинни инженери и специалисти с образователно - квалификационна степен "бакалавър" (срок 4 години) и "магистър" (срок 1 и 1,5 години).