MECHANICAL ENGINEERING 

       A universal and established degree programme in the professional field of Machinery and Technologies. It provides a wide range and profound engineering training in the field of design, production and maintenance of machine tools, metal working, woodworking, agricultural, road construction, textile, energy and transport machinery, as well as machinery and equipment for the chemical and food industries, packaging and home appliances, etc. The study process has been developed and held after methods used by leading European universities. The study process has been organised on the basis of methods utilised by leading European universities. Additional training in the field of management allows the professional realization of the alumni as managers and organisers of industrial production, capable of making decisions developing business plans, as well as formulating management strategies.

     The graduates are awarded the Bachelor degree of Mechanical Engineer.​


MECHANICAL ENGINEERING AND MECHATRONICS
     Нова интердисциплинарна специалност, обединяваща знания и умения от областите механична техника, електротехника, електроника и компютърни технологии. В нея студентите се подготвят да проектират, конструират, произвеждат, изпитват и поддържат машини, устройства и системи от ново поколение в практически всички области на индустрията - машиностроене, уредостроене, автомобилостроене, битова и офис техника, медицинско оборудване. Обучението се базира на използване на модерни CAD/CAM/CAE системи и дава възможност за бързо адаптиране към изискванията на пазара на инженерни кадри в едно от двете основни направления:
-общи мехатронни системи;
-фино-механични мехатронни системи.
Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионална квалификация „машинен инженер".

МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ
     Класическа и същевременно модерна специалност, даваща фундаментална и специализирана подготовка в областта на материалите и технологиите за тяхното получаване и обработване. Учебният процес се провежда в учебно-изследователски лаборатории със съвременна материална база, в някои отношения уникална не само за страната, но и в европейски мащаб. Специалността позволява многоцелева реализация и адаптиране към изискванията на пазара на инженерите като експерти по анализ, подбор, оценка и обработване на материалите във фирми, лаборатории и държавни организации. Осигурени са възможности и за засилено езиково и компютърно обучение, както и за свободен избор на специализиращи дисциплини.
     Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионална квалификация "инженер-технолог".
     Придобилите образователно-квалификационната степен "бакалавър" по тези специалности могат да продължат обучението си в магистърски програми за придобиване на степента "магистър инженер".


МЕНИДЖМЪНТ НА КАЧЕСТВОТО И МЕТРОЛОГИЯ

    Специалността е създадена по Европейски проект EuroQLIO съвместно с Университета „Анри Поанкаре" в Нанси, Франция и с Политехника Букурещ, Румъния. Тя е резултат от съвременните световни тенденции в областта на производството и предлагането на стоки и услуги и включва модерни форми и технологии на обучение. Осигурява възможност за придобиване на знания и умения по мениджмънт и контрол на качеството, метрология и метрологично осигуряване, индустриална логистика, информационни технологии в метрологията и качеството, обща инженерна подготовка, професионален и бизнес английски език, мениджмънт на персонала, бизнес комуникации и др. Съществена част от обучението по специалността е практическото обучение, включващо практики и стажове във фирми и разработване на индивидуален професионален проект. След първи курс студентите имат възможност да участват в обмен по програма Еразъм в университетите партньори и да провеждат стаж във френски и румънски фирми.
    Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионална квалификация „инженер по мениджмънт на качеството".
​​

ИНДУСТРИАЛНО ИНЖЕНЕРСТВО

    Специалността е създадена по Европейски проект в сътрудничество с Нотингам Трент Юнивърсити - Англия. Това е една широкопрофилна технологична специалност с възможности за реализация в много области на съвременната индустрия. Студентите получават фундаментална, общотехническа и специализирана подготовка с практическа насоченост в областта на индустриалните технологии и машини, проектирането и управлението на основните технологични процеси, производствената техника и екипировка. Обучението включва и съвременни компютърни методи, управление на фирмата, мениджмънт на качеството и метрология, маркетинг, методи и средства за обработване на информационни потоци.
    Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионалната квалификация "индустриален инженер".

​ 

​