доц. д-р Виолета Ванева

История на педагогиката, Педагогика на овладяване на елементарни математически представи, Методика на обучението по математика, Сравнително образование, Педагогика на семейното възпитание, Основи на специалната педагогика, История на социалната педагогика, Специална педагогика и специална психология.

проф. д-р Златоживка Здравкова

Средновековна българска история, Стара история, Тракология, История на България, История на религиозните учения, История на религиите, Всеобща история на държавата и правото, Религиозни доктрини.

проф. д.и.н. Иван Стоянов

История на българските земи ХV-ХІХ век, Български конституции.

доц. д-р Любомир Златев

Архивистика и музейно дело, История на балканските народи, Нова и съвременна история на България І и ІІ част.

доц. д-р Светломир Пенев

Педагогическа диагностика, Педагогика, Перманентно образование, Социално-педагогическа диагностика

доц. д-р Петър Петров

Дидактика, Педагогическо общуване, Основи на началната училищна педагогика, Андрагогика, Основи на социалната педагогика и социалната работа, Герагогика, Практикум: формиране на комуникативни умения.

доц. д-р Соня Георгиева

Теория на възпитанието, Гражданско образование, Трудова и социална рехабилитация, История на българското образование, Педагогическа етика.

доц. д-р Йорданка Димчева Факирска

Предучилищна педагогика, Организиране работата в подготвителната група или подготвителния клас, Професионално и кариерно развитие, Сравнително образование, Детска педагогика и детска психология.

гл. ас. д-р Десислава Стоянова

Семейна педагогика, Социокултурна и професионална интеграция на детските заведения, Основи на социалната педагогика и социалната работа, Социално-педагогическа диагностика, Социално-педагогическа работа в училище, Социализация и ресоциализация на деца в детско-юношеска възраст, Хигиена и здравно възпитание, Работа с деца в неравностойно положение.

гл. ас. д-р Ася Велева

Педагогика и технология на играта, Приложни техники за творчеството в детската градина, Игри и интеркултурно образование, Педагогика на овладяване на елементарни математически представи, Психолого-педагогическа диагностика.

гл. ас. д-р Юлия Дончева

Педагогика на взаимодействието „Дете-среда”, Методика на обучението по „Човекът и общество”, Основи на специалната педагогика, Разработване на социално-педагогическа проект.

гл. ас. д-р Магдалена Стоянова

Философия, Социология, Естетика.

ас. д-р Деница Алипиева

Възрастова психология, Педагогическа психология, Обща психология, Методика на работа на педагогическия съветник.

ас. д-р Ренета Златева

Средновековна българска история, Стара история, Тракология, Увод в историческото познание, История на българските земи ХV-ХІV век, Средновековна българска история, Основи на християнството, История на България.